Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Procesbevillingsnævnet 


Procesbevillingsnævnet blev oprettet pr. 1. januar 1996 med det formål at behandle ansøgninger om 2. og 3. instansbevillinger i civile sager og straffesager. Siden den 1. januar 2007 har Procesbevillingsnævnet endvidere haft til opgave at behandle klager over Civilstyrelsens afslag på ansøgninger om fri proces.

Appeltilladelse
En appeltilladelse indebærer, at en sag, der ikke ellers ville kunne ankes eller kæres, kan indbringes for en højere retsinstans. Appeltilladelse forudsætter, at sagen rejser spørgsmål af principiel karakter, eller at særlige grunde taler for tilladelse. 

Fri proces
Fri proces indebærer i grundtræk, at den pågældende får en advokat beskikket til at føre sagen, og at statskassen betaler sagens omkostninger, herunder retsafgifter, advokatsalær og eventuelle sagsomkostninger, som skal betales til modparten. Fri proces er især forbeholdt personer, som på den ene side ikke selv har økonomisk mulighed for at betale sagsomkostningerne, men som på den anden side har rimelig grund til at føre proces, navnlig fordi der er udsigt til at vinde sagen.

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser består af en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og et medlem, der repræsenterer retsvidenskaben.

Nævnets afdeling for fri proces består af en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat.

Beslutningerne på nævnsmøderne træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der afholdes i almindelighed møde i hver afdeling ugentligt, og sagerne udsendes ca. en uge før mødet. Hastesager kan dog udsendes med kortere varsel. Nævnsmøderne er ikke offentlige, og der er ikke mulighed for at få foretræde for nævnet.

I overensstemmelse med forarbejderne til lovgivningen om Procesbevillingsnævnets virksomhed begrundes nævnets afgørelser alene med en henvisning til indholdet af de bestemmelser, der giver hjemmel for meddelelse af bevilling.

Bevillingsmæssigt og administrativt hører Procesbevillingsnævnet under Domstolsstyrelsen, men Procesbevillingsnævnet er uafhængigt af domstolene og af den offentlige forvaltning. Man kan derfor ikke klage over nævnets afgørelser til justitsministeren eller til Folketingets Ombudsmand.
Til top Sidst opdateret: 20-03-2014 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her