Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 8 år og udvisning med indrejseforbud for bestandig i sag om drabsforsøg og grov vold 
29-06-2018 

 
 

Et nævningeting i Østre Landsret har kendt en 24-årig mand skyldig i drabsforsøg ved sam­men med flere medgerningsmænd at have forsøgt at dræbe en 19-årig mand med adskillige knivstik. Den til­talte blev endvidere dømt for sammen med flere medgerningsmænd at have udøvet grov vold under to overfald i et fængsel. Tiltalte blev af et flertal på 16 ud af 18 stemmer idømt en straf på fængsel i 8 år. Fængselsstraf­fen blev fast­sat som en såkaldt fællesstraf, fordi der i straffen også ind­gik en rest­straf på 454 dage, som tiltalte havde stående efter en prøveløsladelse. Tiltalte var flere gan­ge tidli­gere blevet straffet for voldsrelateret kriminalitet.

Herudover blev tiltalte, der er britisk statsborger, udvist med indrejseforbud for bestandig. Et flertal på 17 ud af 18 stemmer fandt således, at der efter kriminalitetens alvorlige karakter forelå meget tungtvejende grunde, der gjorde det bydende nødvendigt at udvise tiltalte, og at udvisning skulle ske med indrejseforbud for bestan­dig.

Landsretten lagde vedrørende spørgsmålet om udvisning til grund, at tiltaltes personlige og kultu­relle bånd til Danmark, hvor han var født og opvokset, var langt stærkere end hans tilknytning til Storbritannien. Selvom hans engelskkundskaber efter hans egen forklaring var begrænsede, og han ikke havde kontakt til eventuelle familiemedlemmer bosat i Storbritannien, kunne han imidlertid ikke anses for at være helt uden forudsætninger for at etablere en tilværelse i landet. Landsretten lagde endvidere blandt andet vægt på, at tiltalte flere gange var blevet advaret om, at hans krimi­nalitet kunne føre til udvisning. Han var medlem af bandegrupperingen Loyal to Familia. Han var desuden senest ved en dom fra marts 2018 blevet dømt for trusler mod en fængselsbetjent.  

Udvisning med indrejse­forbud for bestandig ville således ikke være i strid med hverken EU-opholdsdi­rekti­vet eller Den Europæiske Menneskerettigheds­konven­tion.  

Landsrettens dom var en stadfæstelse af Retten på Frederiksbergs dom af 31. oktober 2017.

Sagen har været behandlet af landsrettens 4. afdeling under sagsnummer S-3062-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, på telefon 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 29-06-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk