Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 Gruppesøgsmål 

 
Der verserer følgende gruppesøgsmål i Østre Landsret
Tilmeldingssøgsmål:
Dato for sagens anlæg:
2011-08-12
Titel
Resume af sagen:
Sagsøgeren, Foreningen ”Gruppesøgsmål.nu”, er en forening med tilknytning til DanskeBoligadvokater. Foreningen blev oprettet med henblik på at varetage interesserne for boligejere, der måtte have krav på erstatning i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning i september 2009.

Foreningen gør gældende, at Domstolsstyrelsen er erstatningspligtig over for private boligejere, som i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning blev udsat for forsinkelse med tinglysningsmæssige ekspeditioner, som ikke ville være indtrådt i det eksisterende tinglysningssystem, eller som ikke ville være indtrådt, såfremt indførelsen af digital tinglysning havde været tilrettelagt anderledes og mere hensigtsmæssigt. Foreningen har i stævningen nedlagt en anerkendelsespåstand opdelt i tre punkter alt efter, om der er tale om sælger, køber eller ejer af et enfamiliehus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom. Den periode, der er omfattet af gruppesøgsmålets ramme, er den 8. september 2009 til den 31. december 2010.

Domstolsstyrelsen har i svarskriftet nedlagt påstand om frifindelse og gør i den forbindelse gældende, at der ikke påhviler det offentlige en erstatningspligt i forbindelse med indførelse af den digitale tinglysning. Vedrørende det offentliges objektive risikoansvar er det Domstolsstyrelsens opfattelse, at der ikke findes de stærke grunde, som skal være til stede for uden lovhjemmel at fravige dansk rets almindelige ansvarsregel og pålægge objektivt ansvar. Med hensyn til ansvar efter culpareglen er det Domstolsstyrelsens opfattelse, at der ikke kan pålægges det offentlige et ansvar i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning, og at den samlede forberedelse og gennemførelse af det digitale tinglysningsprojekt inden for de rammer, der var fastlagt af Folketinget, lever op til de krav til agtpågivenhed, der med rimelighed kan stilles til et så stort og komplekst udviklings- og forandringsprojekt i en situation som den foreliggende.

Retsbøger:

Retsbog af 26. september 2013 om, at sagen antages som gruppesøgsmål, og om fastlæggelse af rammen

Retsbog af 24. marts 2014 med åbningsunderretning

Retsbog af 24. marts 2014 med berigtigelse til åbningsunderretning

Åbningsunderretning

Til top Sidst opdateret: 09-04-2014 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk