Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bestilling af afgørelser 

 

Man kan bestille kopier af afgørelser og påstandsdokumenter i civile sager samt kopier af afgørelser i straffesager hos landsretten. Det skal ske skriftligt til Østre Landsret, Løn & Regnskab via brev eller via e-mail til aktindsigt@oestrelandsret.dk.

Anmodning om aktindsigt i straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end 1 år siden, skal dog indgives til politidirektøren,  medmindre aktindsigt søges af en journalist.

For sager der kommer fra Københavns Politi, kan der sendes en mail til KBH@politi.dk.

En udskrift koster 175 kr. i retsafgift pr. dokument. Retsafgiften betales samtidig med bestillingen til Østre Landsrets konto 0216 4069137245 med anførelse af landsrettens sagsnummer.

Ekspedition af en bestilling tager op til 7 arbejdsdage, medmindre dette på grund af sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. I så fald vil ansøgeren blive underrettet om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Adgangen til at få kopier er reguleret i retsplejelovens kapitel 3 a, §§ 41 a – 41 h.

Hovedreglerne er følgende:

Enhver kan som udgangspunkt få kopier af domme og kendelser afsagt efter den 1. juli 2004. Dette gælder dog ikke i visse sager, herunder sager om ægteskab og forældremyndighed, faderskab, værgemål og prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse.

Enhver kan også 2 dage før hovedforhandlingen få kopi af et påstandsdokument i en civil sag.

Man kan også i en civil sag få kopi af retsbogen, dombogen og sagens bilag. Dette kræver dog, at man har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Parter kan få kopi af retsbogen, dombogen og sagens bilag.

Journalister kan som udgangspunkt få kopier af retsbogen og dombogen. Der gælder særlige regler for journalisters brug af disse kopier.

Forskere kan som udgangspunkt få kopi af domme og kendelser.

Adgangen til at få kopier er underlagt begrænsninger i visse sager. Dette gælder blandt andet i sager, der er behandlet helt eller delvist for lukkede døre. Det gælder også i verserende straffesager og i straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end 1 år siden.

Landsretten træffer efter anmodning afgørelse om aktindsigt ved kendelse. Kendelsen kan kæres til Højesteret, men det kræver
Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Hvis du vil vide mere om aktindsigt, kan du læse her.

Til top Sidst opdateret: 28-11-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk