Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opslag af ledige beneficier i Næstved retskreds 
22-02-2019 

Ansøgning skal stiles til Justitsministeriet og sendes til Retten i Næstved, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved – gerne pr. sikker mail: naestved@domstol.dk – senest den 14. marts 2019.

Tre advokater skal antages til beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces i Næstved retskreds, der omfatter Næstved, Slagelse, Sorø og Faxe kommuner, og ved Østre Landsret i de sager, som i 1. instans har været behandlet ved eller er henvist fra Retten i Næstved.

Antagelsen medfører pligt for advokaten til personligt at give møde i de tildelte sager. Rejseudgifter ved møde inden for retskredsen godtgøres ikke, jf. retsplejelovens § 331, stk. 1, 2. pkt., og § 741, stk. 1.

Opslaget er delvis et genopslag af de to ledige beneficier, som blev opslået i 2018. Genopslaget skyldes, at Justitsministeriet har ændret regelgrundlaget. De advokater, der ansøgte om beneficium i 2018, skal således ikke søge på ny for at komme i betragtning.

Det afgørende hensyn ved antagelse af en beneficeret advokat er ansøgerens kvalifikationer, herunder om ansøgeren har erfaring med straffesager og strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Der kan endvidere lægges vægt på ansøgerens erfaring med civile – herunder familieretlige – sager. Der lægges desuden vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, således som disse kvalifikationer fremstår for rettens dommere. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen.

Et beneficium meddeles for en periode på 10 år. Et meddelt beneficium forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium.

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10097 af 18. december 2018 om antagelse af beneficerede advokater.

Ansøgning bedes bilagt advokatbeskikkelse og andre relevante bilag, herunder et foto af ansøgeren, samt oplysninger om erfaring med straffesager, procedureerfaring og møderet for overordnede retsinstanser.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sender retspræsidenten ved Retten i Næstved ansøgningerne med sin indstilling til præsidenten for Østre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Justitsministeriet.

Justitsministeriet indhenter samtykke fra de indstillede advokater til indhentelse af oplysninger og indhenter herefter en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og fra vedkommende politidirektør samt oplysninger fra Kriminalregisteret. Justitsministeriet foretager partshøring af ansøgerne over indstillingerne og oplysninger, inden ministeriet træffer afgørelse i sagen.

Ansøgning skal stiles til Justitsministeriet og sendes til Retten i Næstved, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved – gerne pr. sikker mail: naestved@domstol.dk – senest den 14.03.2019.

 

Tjenestested

Retten i Næstved, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved

Til top Sidst opdateret: 22-02-2019 
Retten i NæstvedseperatorGardehusarvej 5seperator4700 NæstvedseperatorTelefon: 99685200seperatorEmail: naestved@domstol.dk