Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afgørelse i sag om knivstikkeri 
06-02-2009 

Københavns Byret har den 6. februar 2009 afsagt dom i sagen mod blandt andre Jørn Jønke Nielsen om et knivstikkeri på Nørrebro den 27. december 2007.

En tiltalt, tiltalte 1, blev fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, ved at have tildelt tiltalte 2, Jørn Jønke Nielsen, tre knivstik.

Jørn Jønke Nielsen og tiltalte 3 blev frifundet i medfør af straffelovens § 13, stk. 1 og 2. (Nødværge mv.).

Rettens begrundelse for afgørelsen af skyldsspørgsmålet i hovedforholdet er følgende: 

Kendelse

Alle nævninger og dommere udtaler:

På baggrund af den foretagne aflytning af tiltalte 2's mobiltelefon lægges det til grund, at sammenstødet mellem på den ene side tiltalte 2 og tiltalte 3 og på den anden side tiltalte 1 havde en varighed af ca. 50 sekunder.

Tiltalte 1's forklaring, der på afgørende punkter er i modstrid med objektive beviser i sagen, er utroværdig og kan ikke tillægges særlig betydning ved sagens afgørelse.

Efter den øvrige bevisførelse lægges det til grund, at tiltalte 1, der var bevæbnet med en stor kniv, indledte konfrontationen og indenfor 10-15 sekunder herefter tildelte tiltalte 2 tre knivstik som beskrevet i anklageskriftets forhold 1. Herunder tildelte tiltalte 3 tiltalte 1 flere knytnæveslag. Tiltalte 2 fik herefter fravristet tiltalte 1 hans kniv og tildelte ham herpå tre knivstik som beskrevet i anklageskriftets forhold 2. Efter yderligere kamp endte episoden med, at de tiltalte 2 og 3 tildelte den nu stærkt blødende og delvist liggende tiltalte 1 flere hårde spark og slag. Det kan ikke med sikkerhed fastslås, om de i anklageskriftet in fine nævnte skader hidrører fra denne vold eller fra vold, udøvet af de tiltalte, før tiltalte 1 blev fravristet kniven.

Tiltalte 1 findes herefter skyldig efter anklageskriftet, idet der ikke er holdepunkter for at anse den af ham udøvede vold for omfattet af straffelovens § 13, stk. 1 eller 2.

Tre dommere og tre nævninger udtaler:

Den vold, som de tiltalte 2 og 3 udøvede imod tiltalte 1, før han blev fravristet sin kniv, må anses for udøvet i lovlig nødværge og derfor straffri, jf. straffelovens § 13, stk. 1. Ved at tildele den afvæbnede tiltalte 1 tre knivstik, herunder et der gik gennem hans lår og med læsion af pulsåren til følge, har tiltalte 2 overskredet grænserne for lovlig nødværge. Knivstikkene, der må være tildelt tiltalte 1 i umiddelbar forlængelse af hans knivoverfald på tiltalte 2 og under fortsat kamp, findes imidlertid rimeligt begrundet i den ved tiltalte 1's angreb fremkaldte skræk eller ophidselse og er derfor straffri i medfør af straffelovens § 13, stk. 2. De hårde spark og slag, der herefter blev udøvet af de tiltalte 2 og 3 imod den stærkt blødende og delvist liggende tiltalte 1, kan derimod ikke anses for straffri efter straffelovens § 13, stk. 2. Denne vold, der må anses for udøvet af de tiltalte 2 og 3 i forening, findes efter sparkenes karakter, og under hensyn til at de blev rettet imod et pacificeret og hårdt såret offer, omfattet af straffelovens § 245, stk. 1.

Tre nævninger finder at såvel den vold, der blev udøvet i forbindelse med afvæbningen af tiltalte 1 som de efterfølgende knivstik er lovlig nødværge, jf. straffelovens § 13, stk. 1. Disse nævninger finder endvidere, at den efterfølgende voldsudøvelse må anses for rimeligt begrundet i den ved tiltalte 1's angreb fremkaldte skræk eller ophidselse og derfor straffri i medfør af straffelovens § 13, stk. 2. 

Da der ikke blandt nævningerne er flertal for domfældelse for den efterfølgende voldsudøvelse, frifindes de tiltalte 2 og 3.


Københavns Byret, den 6. februar 2009.

Til top Sidst opdateret:  
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk