Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i drabssag på Nørrebro 
18-12-2008 

Et nævningeting i Københavns Byret har i dag afsagt dom i sagen om skuddrabet begået i Mimersgade på Nørrebro.

Vedrørende tiltalte A fastsættes straffen til fængsel i 16 år.

Retten har ved fastsættelsen af straffen navnlig lagt vægt på karakteren af forhold 5, idet det er fundet skærpende, at der er tale om mange skud affyret fra en bil i fart på et offentligt sted imod en bil med flere personer, og at tiltalte selv opsøgte og rettede henvendelse til de forurettede. Retten har videre henset til, at tiltalte tidligere er straffet for vold og overtrædelse af våbenloven.

Vedrørende tiltalte B fastsættes straffen til fængsel i 8 år.

Retten har ved fastsættelsen af straffen i skærpende retning lagt vægt på, at der er tale om flere skud affyret i et vejkryds i tættere bebygget område sidst på eftermiddagen mod en bil med flere personer.

Vedrørende tiltalte C fastsættes straffen til fængsel i 10 måneder.

Retten har lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet to gange for overtrædelse af våbenloven, ligesom retten har tillagt det vægt, at tiltalte medbragte et skarpladt våben til hospitalet, hvortil han var blevet tilkaldt, i umiddelbar i forlængelse af den i forhold 5 omhandlede skudepisode i Mimersgade.

Hos tiltalte A konfiskeres en revolver af mærket Smith & Wesson, kaliber 38, en revolver af mærket Smith & Wesson, kaliber .357 Magnum, 55 skarpe patroner af forskellig kaliber, 1.078 gram hash, 19. 300 kr. samt en halvautomatisk selvladepistol af mærket Glock, kaliber 9 mm med 12 skarpe patroner.

Hos tiltalte C konfiskeres en halvautomatisk selvladepistol af mærket Crvena Zastava kaliber 7,62 mm samt 6 skarpe patroner.

Kendelse om skyldsspørgsmål.

K E N D E L S E:

Alle nævninger og dommere udtaler:

Ad forhold 1, 2 og 6

Ved tiltalte As uforbeholdne tilståelse, der støttes af de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten det bevist, at han er skyldig i den rejste tiltale.

Ad forhold 7

Ved tiltalte Cs uforbeholdne tilståelse, der støttes af de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten det bevist, at han er skyldig i den rejste tiltale.

Ad forhold 3

Tiltalte A har erkendt besiddelse af den omhandlede mængde hash, men har forklaret, at hashen var til eget brug.

Henset til mængden af hashen, tiltaltes tilknytning til hashmiljøet og oplysningerne om hans personlige og økonomiske forhold, finder retten at måtte tilsidesætte hans forklaring om, at hashen var til eget brug, som utroværdig. Retten lægger således til grund, at der var tale om besiddelse med henblik på videresalg.

Tiltalte har endvidere erkendt, at det fundne pengebeløb på 19.300 kr. tilhørte ham. Retten finder det - under hensyn til det ovenfor anførte samt til findestederne og sammensætningen af beløbet - ubetænkeligt at lægge til grund, at beløbet stammer fra salg af hash.

Tiltalte A findes på denne baggrund skyldig i den rejste tiltale. 

Ad forhold 5

Ved tiltalte As erkendelse af det faktiske hændelsesforløb med de i tiltalen beskrevne følger sammenholdt med de i øvrigt foreliggende oplysninger, herunder navnlig vidneforklaringerne fra D, E og den af kriminalassistent K afgivne erklæring, som uddybet i retten, samt erklæringen af 25. november 2008 fra Rigshospitalet vedrørende forurettede F, finder retten det bevist, at tiltalte A den 13. december 2007 med pistolskud dræbte F og forsøgte at dræbe E, der blev ramt i højre side af brystet og D, der undgik at blive ramt.

Herefter findes tiltalte A skyldig i den rejste tiltale.


Det lægges efter bevisførelsen til grund, at det var tiltalte A, der tog initiativ til at opsøge de forurettede og rettede henvendelse til føreren af deres bil, at skuddene faldt på et tidspunkt, hvor den bil, som tiltalte A var passager i, var på vej væk fra stedet, at der ikke blev affyret skud mod tiltaltes bil, og at der efterfølgende ikke blev fundet våben i de forurettedes bil. Uanset om tiltalte A måtte have fået den opfattelse, at føreren af de forurettedes bil fremdrog et våben, findes der efter det ovenfor anførte ikke at foreligge en situation omfattet af straffelovens § 13. 

Ad forhold 4.

Efter tiltalte As og vidnet Us samstemmende forklaringer sammenholdt med de tekniske erklæringer vedrørende tiltalte As bil og forklaringen fra mekaniker M lægges det til grund, at tiltalte A, U, S og T den 24. oktober 2007 kørte i tiltalte As bil, og at der blev skudt flere gange mod bilen i krydset Carl Jacobsens Vej/Gl. Køge Landevej, hvorved bilen blev ramt i hvert fald i venstre fordør og forlygte.

Efter tiltalte As forklaring, der støttes af forklaringen fra vidnet N, lægges det endvidere til grund, at skuddene blev afgivet fra en rød Alfa Romeo, tilhørende tiltalte Cs far.

Ved den af tiltalte A afgivne forklaring, der på alle andre punkter  stemmer med de i øvrigt foreliggende oplysninger, herunder forklaringen fra vidnet N om hændelsesforløbet, finder retten det bevist, at det var tiltalte B, der som passager på  bilens bagsæde affyrede de omhandlede skud.

Herefter og henset til, at tiltalte B på kort afstand skød flere gange  mod bilen med de heri siddende personer, finder retten det tilstrækkeligt godtgjort, at skuddene blev affyret med forsæt til at dræbe de pågældende.

På denne baggrund findes tiltalte B skyldig i den rejste tiltale.

3 nævninger og 3 dommere udtaler:

Det lægges efter tiltalte As forklaring til grund, at tiltalte C befandt sig i den røde Alfa Romeo som passager på forsædet, da der fra denne bil blev skudt imod tiltalte As bil. Det findes imidlertid ikke med det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis godtgjort, at denne tiltalte er skyldig i medvirken til drabsforsøg som beskrevet i anklageskriftet.

Disse voterende stemmer derfor for at frifinde tiltalte.

3 nævninger udtaler:

Henset til, at tiltalte C havde stillet bil til rådighed og befandt sig heri, da der blev affyret skud mod tiltalte As bil, samt til oplysningerne om de bestående uoverensstemmelser mellem tiltalte A og de personer, som befandt sig sammen med tiltalte C i dennes fars bil, findes det at måtte lægges til grund, at tiltalte C var vidende om, at der var skydevåben i bilen og havde indset eller i hvert fald accepteret muligheden for, at der ville blive anvendt skydevåben i en situation som den foreliggende.

Disse tre voterende stemmer herefter for at anse tiltalte C for skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Der afsiges vedrørende dette spørgsmål kendelse efter stemmeflertallet, således at tiltalte C frifindes for den rejste tiltale i dette forhold.

Thi bestemmes:

Tiltalte A er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1 (forhold 1) og § 237, jf. tildels § 21 (forhold 5), våbenlovens § 10, stk. 2, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, (forhold 2 og 6) samt bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 (forhold 3).

Tiltalte B er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237, jf. § 21 (forhold 4).

Tiltalte C er skyldig i overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 2, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 (forhold 7).

Tiltalte C frifindes for overtrædelse af straffelovens § 237, jf. § 21 (forhold 4).

Til top Sidst opdateret: 18-12-2008 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk