Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Rettens begrundelse og afgørelse - sanktionen m.v. 

 

Bestemmelsen i straffelovens § 81 a blev indsat ved lov nr. 450 af 12. juni 2009 om ændring af straffeloven m.v. (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.) med ikrafttræden den 15. juni 2009.

I bemærkningerne til lovforslaget (LFF 2008-2009, L 211) hedder det blandt andet:

”2.2. Lovforslagets udformning

Den foreslåede bestemmelse, hvorefter straffen fordobles for visse grovere lovovertrædelser, der har sin baggrund i et gensidigt opgør, hvor der flere gange som led i opgøret er anvendt skydevåben mv., vil kunne indebære, at der i nogle tilfælde bliver tale om at udmåle straffe, som er strengere end straffene for forbrydelser, som ellers i almindelighed anses for grovere. Regeringen lægger imidlertid vægt på, at overtrædelser omfattet af den foreslåede bestemmelse foretages som led i et gensidigt voldeligt opgør, der efter sin karakter kan være en helt meningsløs trussel mod det normale samfundsliv i de berørte områder, bl.a. fordi skyderier mv. på åben gade kan ramme helt tilfælde almindelige borgere, som færdes der. Derfor er det efter regeringens opfattelse nødvendigt med ekstraordinært skrappe modforholdsregler over for de grupperinger, som deltager i sådanne opgør.

Det forudsættes, at strafudmålingsniveauet i sager omfattet af den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 81 a som udgangspunkt fordobles i forhold til den straf, der i dag ville blive fastsat af domstolene. I tilfælde, hvor domstolene i dag ville udmåle en straf på fængsel i 1 år og 6 måneder - f.eks. i en sag om grov vold - er det således forudsat, at der fremover som udgangspunkt fastsættes en straf på fængsel i 3 år. I tilfælde, hvor domstolene i dag ville udmåle en straf på mere end 10 års fængsel - f.eks. i en drabssag - er det forudsat, at der fremover som udgangspunkt straffes med fængsel på livstid. Det er forudsat, at fordoblingen sker i forhold til den konkrete straf, der ville være blevet udmålt i den enkelte sag.

Fastsættelsen af straffen vil fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde, og straffelovens almindelige regler om straffens fastsættelse mv. vil fortsat finde anvendelse i sager omfattet af den foreslåede bestemmelse. Det gælder bl.a. straffelovens § 81 om skærpende omstændigheder, § 82 om formildende omstændigheder og § 83 om fastsættelse af straffen under den angivne strafferamme eller strafbortfald.”

T2:

Der er afgivet 6 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel på livstid og 6 stemmer for at fastsætte en samlet straf og tillægsstraf af fængsel i 15 år og 3 måneder. Der træffes afgørelse efter det for tiltalte gunstigste resultat.

Straffen fastsættes som en tillægsstraf til den ved Glostrup rets dom af 13. august 2009 idømte straf på fængsel i 3 måneder, heraf 2 måneder betinget, og som tillægsstraf til den ved Nykøbing Falster rets dom af 28. april 2009 idømte straf på fængsel i 3 måneder og den ved Glostrup rets dom af 15. november 2010 idømte straf på fængsel i 5 måneder og omfatter den betingede del af dommen af 13. august 2009.

Straffen fastsættes herefter som en samlet straf og tillægsstraf af fængsel i 15 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 181, stk. 1, § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 (tidligere straffelovens § 192 a, stk. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2), straffelovens § 237, jf. § 21, jf. til dels § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1, og § 293 a, jf. i det hele § 61, stk. 1, og § 89.

Alle voterende har lagt vægt på, at tiltalte blandt andet er fundet skyldig i fire tilfælde af drabsforsøg, at drabsforsøgene er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, og at ét af drabsforsøgene er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a.

T3:

Straffen skal fastsættes som en tillægsstraf til den ved Østre Landsrets dom af 18. november 2009 idømte straf på fængsel i 1 år og den ved Københavns Byrets dom af 20. januar 2011 idømte straf på fængsel i 10 måneder.

Der er afgivet 7 stemmer for at fastsætte tillægsstraffen til fængsel i 11 år og 2 måneder og 5 stemmer for fængsel i 12 år og 2 måneder. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Straffen fastsættes herefter som en tillægsstraf af fængsel i 11 år og 2 måneder, jf. straffelovens § 181, stk. 1, § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 (tidligere straffelovens § 192 a, stk. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2), straffelovens § 237, jf. § 21, og § 293 a, jf. i det hele § 89.

Alle voterende har lagt vægt på, at tiltalte blandt andet er fundet skyldig i to tilfælde af drabsforsøg, og at drabsforsøgene er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger.

T4:

Straffen skal fastsættes som en tillægsstraf til den ved Roskilde rets dom af 1. september 2009 idømte straf på fængsel i 10 måneder og de ved Københavns Byrets domme af 23. april 2009 og 2. november 2009 idømte bødestraffe.

Der er afgivet 9 stemmer for at fastsætte tillægsstraffen til fængsel i 12 år og 2 måneder og 3 stemmer for fængsel i 13 år og 2 måneder. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Straffen fastsættes herefter som en tillægsstraf af fængsel i 12 år og 2 måneder, jf. straffelovens § 181, stk. 1, § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 (tidligere straffelovens § 192 a, stk. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2), straffelovens § 237, jf. § 21, jf. til dels § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1, og § 293 a, jf. i det hele § 89.

Alle voterende har lagt vægt på, at tiltalte blandt andet er fundet skyldig i to tilfælde af drabsforsøg, at drabsforsøgene er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, og at ét af drabsforsøgene er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a.

T5:

Straffen skal fastsættes som en tillægsstraf til den ved Glostrup rets dom af 8. oktober 2009 idømte straf på fængsel i 1 år og 3 måneder.

Der er afgivet 12 stemmer for at fastsætte tillægsstraffen til fængsel i 2 år og 9 måneder.

Straffen fastsættes herefter som en tillægsstraf af fængsel i 2 år og 9 måneder, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 23, stk. 1, 2. pkt., jf. § 89.

Alle voterende har lagt vægt på, på den ene side, at tiltalte er fundet skyldig i ét tilfælde af drabsforsøg, og at drabsforsøget er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, og på den anden side, at tiltaltes bistand har været mindre væsentlig, jf. straffelovens § 23, stk. 1, 2. pkt.

T6:

Straffen skal fastsættes som en tillægsstraf til den ved Østre Landsrets ankedom af 18. november 2010 idømte straf på fængsel i 3 år.

Der er afgivet 8 stemmer for at fastsætte tillægsstraffen til fængsel i 9 år og 4 stemmer for fængsel i 10 år. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Straffen fastsættes herefter som en tillægsstraf af fængsel i 9 år, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, jf. til dels § 23, stk. 1, 2. pkt., jf. til dels § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. i det hele § 89.

Alle voterende har lagt vægt på, på den ene side, at tiltalte er fundet skyldig i to tilfælde af drabsforsøg, at drabsforsøgene er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, og at ét af drabsforsøgene er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a, og på den anden side, at tiltaltes bistand i forhold 2 har været mindre væsentlig, jf. straffelovens § 23, stk. 1, 2. pkt., og at tiltalte i forhold 4 har haft en mere underordnet rolle.

T7:

Straffen skal fastsættes som en tillægsstraf til de ved Glostrup rets domme af 9. november 2009 og 18. maj 2011 idømte bødestraffe.

Der er afgivet 12 stemmer for at fastsætte tillægsstraffen til fængsel i 7 år.

Straffen fastsættes herefter som en tillægsstraf af fængsel i 7 år, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 89.

Alle voterende har lagt vægt på, på den ene side, at tiltalte er fundet skyldig i ét tilfælde af drabsforsøg, at drabsforsøget er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, og at drabsforsøget er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a, og på den anden side, at tiltalte har haft en mere underordnet rolle.

T8:

Straffen skal fastsættes som en tillægsstraf til den ved Københavns Byrets dom af 1. oktober 2009 idømte bødestraf.

Der er afgivet 12 stemmer for at fastsætte tillægsstraffen til fængsel i 7 år.

Straffen fastsættes herefter som en tillægsstraf af fængsel i 7 år, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 89.

Alle voterende har lagt vægt på, på den ene side, at tiltalte er fundet skyldig i ét tilfælde af drabsforsøg, at drabsforsøget er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, og at drabsforsøget er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a, og på den anden side, at tiltalte har haft en mere underordnet rolle.

T9:

Straffen skal fastsættes som en tillægsstraf til den ved Københavns Byrets dom af 17. september 2009 idømte bødestraf og den ved Glostrup rets dom af 15. november 2010 idømte straf på fængsel i 6 måneder.

Der er afgivet 12 stemmer for at fastsætte tillægsstraffen til fængsel i 4 år og 6 måneder.

Straffen fastsættes herefter som en tillægsstraf af fængsel i 4 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 23, stk. 1, 2. pkt., jf. § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 89.

Alle voterende har lagt vægt på, på den ene side, at tiltalte er fundet skyldig i ét tilfælde af drabsforsøg, at drabsforsøget er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, og at drabsforsøget er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a, og på den anden side, at tiltaltes bistand har været mindre væsentlig, jf. straffelovens § 23, stk. 1, 2. pkt.

T10:

Straffen skal fastsættes som en tillægsstraf til den ved Københavns Byrets dom af 21. januar 2011 idømte straf på fængsel i 60 dage.

Der er afgivet 12 stemmer for at fastsætte tillægsstraffen til fængsel i 11 år og 10 måneder.

Straffen fastsættes herefter som en tillægsstraf af fængsel i 11 år og 10 måneder, jf. straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, og straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. i det hele § 89.

Alle voterende har lagt vægt på, at tiltalte blandt andet er fundet skyldig i ét tilfælde af drabsforsøg, at drabsforsøget er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, at drabsforsøget er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a, at tiltalte har haft en ledende rolle i Hells Angels organisationen i relation til medlemmerne af AK81, og at han i denne egenskab gav ordre til, at en person skulle skydes.

T11:

Straffen skal fastsættes som en tillægsstraf til de ved Københavns Byrets domme af 9. oktober 2009 og 19. november 2010 idømte bødestraffe.

Der er afgivet 8 stemmer for at fastsætte tillægsstraffen til i 13 år og 4 stemmer for fængsel i 14 år. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Straffen fastsættes herefter som en tillægsstraf af fængsel i 13 år, jf. straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 5 og 8, jf. § 10, stk. 1, straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1, og lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, stk. 2, jf. Bilag B, nr. 16 (tidligere nr. 13), jf. i det hele straffelovens § 89.

Alle voterende har lagt vægt på, at tiltalte blandt andet er fundet skyldig i ét tilfælde af drabsforsøg, at drabsforsøget er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, at drabsforsøget er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a, og at tiltalte som medlem af Hells Angels støttede op om T10’s ordre om, at en person skulle skydes, og tilskyndede til, at ordren blev udført.

Alle voterende har endvidere lagt vægt på antallet og karakteren af våbnene m.v. i forhold 8 og på mængden af amfetamin i forhold 10.

T12:

Der er afgivet 6 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 11 år og 6 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 9 år. Der træffes afgørelse efter det for tiltalte gunstigste resultat.

Straffen fastsættes herefter til fængsel i 9 år, jf. straffelovens § 181, stk. 1, § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1, § 245, stk. 1, jf. § 81 a, stk. 1, og § 293 a.

Alle voterende har lagt vægt på, at tiltalte blandt andet er fundet skyldig i ét tilfælde af drabsforsøg og ét tilfælde af grov vold omfattet af straffelovens § 245, stk. 1, at drabsforsøget og voldsforholdet er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, og at begge forhold er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a.

T13:

Straffen skal fastsættes som en samlet straf, der tillige omfatter den ved Københavns Byrets dom af 9. februar 2011 idømte straf på 20 dages betinget fængsel.

Der er afgivet 12 stemmer for at fastsætte en samlet straf af fængsel i 15 år.

Straffen fastsættes herefter som en samlet straf af fængsel i 15 år, jf. straffelovens § 181, stk. 1, § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1, og § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, jf. § 81 a, stk. 1, § 293 a, jf. i det hele § 61, stk. 1.

Alle voterende har lagt vægt på, at tiltalte blandt andet er fundet skyldig i to tilfælde af drabsforsøg og ét tilfælde af grov vold omfattet af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, at drabsforsøgene og voldsforholdet er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, og at drabsforsøgene og voldsforholdet er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a.

T14:

Der er afgivet 10 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 8 år og 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 9 år. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Straffen fastsættes herefter til fængsel i 8 år, jf. straffelovens § 181, stk. 1, § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1, og § 293 a.

Alle voterende har lagt vægt på, på den ene side, at tiltalte er fundet skyldig i ét tilfælde af drabsforsøg, at drabsforsøget er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, og at drabsforsøget er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a, og på den anden side, at tiltalte har haft en mere underordnet rolle.

T15:

Der er afgivet 12 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 7 år.

Straffen fastsættes herefter til fængsel i 7 år, jf. straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, og straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 81 a, stk. 2, jf. stk. 1.

Alle voterende har lagt vægt på, på den ene side, at tiltalte er fundet skyldig i ét tilfælde af drabsforsøg, at drabsforsøget er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81 og har baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger, og at drabsforsøget er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81 a, og på den anden side, at tiltalte har haft en mere underordnet rolle og ikke har deltaget i planlægningen.

T16:

Straffen skal fastsættes som en tillægsstraf til den ved Glostrup rets dom af 3. august 2010 idømte bødestraf.

Der er afgivet 12 stemmer for at fastsætte tillægsstraffen til fængsel i 3 år.

Straffen fastsættes herefter som en tillægsstraf af fængsel i 3 år, jf. straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. våbenlovens § 1 stk. 1, nr. 1 og 4 (tidligere våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 3), jf. straffelovens § 89.

Alle voterende har på den ene side lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i medvirken til besiddelse af et større antal ikke nærmere identificerede jagtgeværer, herunder et oversavet jagtgevær, pistoler, en maskinpistol og nogle håndgranater, og at forholdet er begået som led i tiltaltes tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK81, og på den anden side, at tiltaltes medvirken har haft en mere underordnet karakter.

Til top Sidst opdateret: 29-09-2011 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk