Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i drabssagen (huedrabet) på Kongens Nytorv 
06-11-2008 

Et enigt nævningeting i Københavns Byret har i dag taget stilling til skyldsspørgsmålet i drabssagen fra Kongens Nytorv
 

Mens den ene 20-årige tiltalte A er blevet fundet i skyldig i drab efter straffelovens § 237, er den anden 21-årige tiltalte B frifundet herfor. Sidstnævnte tiltalte B er dog fundet skyldig i forsøg på røveri og vold.

Retten vil i morgen, fredag den 7. november 2008, tage stilling til strafudmåling og afsige dom - se strafumålingen nedenfor.

Af rettens kendelse om skyldsspørgsmålet fremgår følgende:

"Alle nævninger og dommere udtaler:

Det lægges efter de tiltaltes forklaringer til grund, at tiltalte A havde en kniv med i byen, som han havde købt i Thailand i dagene før episoden. Det lægges videre til grund, at tiltalte A samme aften havde vist tiltalte B kniven.

Efter videoklippene fra "Det Elektriske Hjørne" sammenholdt med forklaringerne om, hvad der foregik dér, lægges det til grund, at de tiltalte var i meget løftet stemning, og at tiltalte B udviste en aggressiv adfærd, i hvert fald overfor vidnet J. Efter at de havde forladt stedet gik de op ad Strøget mod Kongens Nytorv. Undervejs var de eksalterede, og der blev blandt andet udført karatespark.

Efter videoklippene fra Halberstadt og efter forklaringerne fra de to tiltalte og vidnerne C og D lægges det til grund, at de forurettede, afdøde og vidnet C, kom gående på Strøget mod Kongens Nytorv lidt bag de tiltalte og vidnet D. På et tidspunkt henvendte tiltalte B sig til afdøde og pegede på hans hue. Efter Cs forklaring sagde tiltalte B, at han ville have huen, ellers ville "han" eller "vi" rulle afdøde for at få den. Afdøde gik herefter videre, men efter en provokerende bemærkning fra tiltalte B vendte han sig om og skubbede tiltalte B i brystet. Herefter tildelte tiltalte B afdøde to knytnæveslag i ansigtet. Da afdøde gik frem mod tiltalte B, greb tiltalte A afdøde bagfra og trak ham på en voldsom måde væk fra tiltalte B. C kom ind mellem afdøde og tiltalte B, hvorefter tiltalte B slog vidnet C én gang i hovedet. Efter vidnet Cs forklaring, der støttes af oplysningerne i personundersøgelsen vedrørende ham, lægges det til grund, at C på ny vendte tilbage og flere gange blev slået i ansigtet af tiltalte B. Herefter gik han over til husfacaden og op mod Kongens Nytorv.

Det lægges endvidere til grund, at afdøde efter at være blevet hevet væk fra tiltalte B af tiltalte A, gik baglæns mod Kongens Nytorv, mens tiltalte A, tiltalte B og vidnet D fulgte efter. På et tidspunkt, mens de bevægede sig mod Kongens Nytorv, tog tiltalte A kniven frem fra sin lomme og stak ifølge sin egen forklaring afdøde i benet tre gange. Kort efter faldt afdøde sammen på Kongens Nytorv ved vagtbilen. Efter episoden smed tiltalte A kniven fra sig på Kongens Nytorv.

Det lægges på baggrund af den retspatologiske undersøgelse af afdøde til grund, at han på dette tidspunkt tillige havde fået et knivstik i brystet, som var gået gennem hans tøj, gennem brystmuskulaturen, et ribben, hjertet og ind i lungen. Det fremgår af den kriminaltekniske erklæring vedrørende knivene, at der er konstateret overensstemmelse med hensyn til flere specifikke detaljer hidrørende fra beskadigelse mv. af brusken på afdødes fjerde ribben og den kniv, tiltalte A har erkendt at have stukket med. Det fremgår endvidere af erklæringen, at det kan udelukkes, at den kniv, som tiltalte B senere havde på sig ved anholdelsen, havde været benyttet til dette stik. 

På baggrund heraf lægges det til grund, at det var tiltalte A, der tildelte afdøde det dræbende knivstik i brystet.

Ad forhold 1
Efter de skader som knivstikket i brystet forvoldte, lægges det til grund, at knivstikket blev udført med stor kraft. Henset hertil og til, at stikket ramte afdøde i brystet, måtte tiltalte A have anset det for overvejende sandsynligt, at han ved at benytte sin kniv på den angivne måde, udsatte afdøde for overhængende risiko for at blive dræbt. Det findes derfor bevist, at tiltalte A er skyldig i manddrab jf. straffelovens § 237.

Det lægges til grund, at tiltalte B, da tiltalte A tog sin kniv frem, befandt sig et stykke fra tiltalte A, samt at episoden med huen og tiltalte Bs slag mod afdøde og vidnet C da var overstået. Uagtet tiltalte B vidste, at tiltalte A havde en kniv på sig, findes det ikke bevist, at han vidste eller måtte indse det som sandsynligt eller muligt, at tiltalte A ville fremtage kniven og benytte den over for afdøde. Det findes derfor ikke bevist, at tiltalte B er skyldig i medvirken til manddrab, jf. straffelovens § 237 eller i medvirken til vold med døden til følge, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 246.

På baggrund af det beskrevne hændelsesforløb og efter vidnet Cs forklaring om tiltalte Bs udtalelser findes det bevist, at tiltalte B forsøgte at få afdødes hue, og at han, da afdøde ikke afleverede den frivilligt, udtalte, at han ville "rulle ham". Denne trussel blev fulgt op af flere knytnæveslag i ansigtet på afdøde. På denne baggrund findes det bevist, at tiltalte B er skyldig i forsøg på røveri, jf. straffelovens § 288, stk.1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 21.

Det lægges efter de afspillede videoklip til grund, at tiltalte A, da tiltalte B fremsatte truslerne, opholdt sig i nærheden af tiltalte B og afdøde, og i lighed med vidnet C må have overhørt tiltalte B’s udtalelser. Umiddelbart herefter stillede tiltalte A sig hen ved siden af tiltalte B og var herigennem med til at understøtte tiltalte Bs trussel om røveri på en måde, der indebærer en overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 21, jf. § 23. 

Ad forhold 2
Efter det beskrevne hændelsesforløb findes tiltalte B at have gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 244 ved at have tildelt vidnet C flere knytnæveslag i ansigtet med skader til følge som beskrevet i anklageskriftets forhold 2.

Ad forhold 3 og 4
Ved de tiltaltes erkendelse sammenholdt med det i øvrigt oplyste under sagen findes de tiltalte skyldige i disse forhold.

Derfor bestemmes:

Tiltalte B er skyldig i forsøg på røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 21, og vold efter straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, samt overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 3, jf. § 4, stk. 1.

Tiltalte B er ikke skyldig i manddrab efter straffelovens § 237 eller i vold med døden til følge efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 246.

Tiltalte A er skyldig i manddrab efter straffelovens § 237 og medvirken til forsøg på røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 21 jf. § 23, og i overtrædelse af våbenlovens § 4, stk. 2, nr. 1, jf. våbenbekendtgørelsens § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 3."

Strafudmåling 7. november 2008:

Ved Københavns Byrets dom af 7. november 2008 blev den af de tiltalte, der var fundet skyldig i bl.a. drab efter straffelovens § 237, idømt en straf på fængsel i 12 år, mens den anden tiltalte for forsøg på røveri og vold efter straffelovens § 244 blev idømt en fællesstraf på fængsel i 2 år.

Til top Sidst opdateret: 13-11-2008 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk