Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frifindelse i Rodinsagen 
04-07-2016 

Københavns Byret har i dag frifundet de tre mænd, der var tiltalt for forsøg på groft bedrageri overfor Christie's i forbindelse med en skulptur
Dom afsagt den 4. juli 2016 i sag SS 32185/2015 

De tre mænd var tiltalt for forsøg på bedrageri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med et forsøg på i 2013 at formå Christie's auktioner i London til at sælge en skulptur af Auguste Rodin (Le Penseur) for et beløb på ikke under 4 - 6 mio kr., selv om de tiltalte viste, at Rodin Komiteen i Paris i 2012 havde vurderet, at der var tale om en falsk efterligning.

Begrundelsen for frifindelsen af de tre mænd er følgende:

"Rettens begrundelse og afgørelse

Således som tiltalen er formuleret, skal retten afgøre, om det uden rimelig tvivl er bevist, at de tiltalte i forening og efter forudgående aftale, da tiltalte C i september 2013 fremviste skulpturen for Christie's og i november 2013 indleverede den til Christie's i London, handlede svigagtigt, herunder om de tiltalte, der alle havde kendskab til, at Rodin Komiteen i september og oktober 2012 havde vurderet, at skulpturen ikke kunne anses for ægte, havde til hensigt at forsøge at sælge skulpturen som ægte. Efter blandt andet forklaringerne fra C og tiltalte A og indholdet af de mails med udkast til skrivelse til Christie's som tiltalte B i 2013 har formuleret, finder retten, at det kan lægges til grund, at de tiltalte handlede i forening.

Det fremgår af erklæring af 7. maj 2015 fra Christie's til New Scotland Yard, at Christie's ikke har indgivet politianmeldelse i anledning af modtagelsen af skulpturen, og at Christie's ikke betragter sig som nogen del af denne sag. Efter indholdet af medarbejderen fra Christie's, xx's mail af 11. september 2013 til C, som C den 26. november 2013 videresendte til A og vidneforklaringen fra xx, kan lægges til grund, at det udtrykkeligt blev aftalt mellem C og Christie's, at Christie's som første skridt ville få skulpturen vurderet hos Rodin Komiteen ("the first step in the process will be to show the work  to the Comite Rodin for authentication and further information on casting date"). 

Tiltalte B forklarede i grundlovsforhøret den 13. januar 2015, at han havde fortalt C, at det ville være umuligt at sælge skulpturen uden Rodin Komiteens certifikat, og at han var 100 % sikker på, at Christie's, hvis de fik indleveret skulpturen, ville sende den til vurdering hos Rodin Komiteen for at få komiteens certifikat. Tiltalte C forklarede ved grundlovsforhøret, uden at have hørt Bs forklaring, blandt andet følgende: "Casen overfor Christie's var, at Christie's enten på ny skulle erklære skulpturen for ægte i modstrid med Rodin-Komitéens vurdering, eller at Christie's skulle vurdere den for uægte i strid med Christie's egen tidligere vurdering. I begge tilfælde ville Christie's stå skidt. Christie's repræsentant undersøgte skulpturen med lup i ca. 3 kvarter, men sagde, at skulpturen skulle vurderes af Rodin-Komitéen". 

Xx fra Rodin Komiteen og xx har som vidner blandt andet forklaret, at de begge vurderer, at intet anerkendt auktionshus ville sætte en Rodin skulptur på auktion uden, at den var blevet vurderet af Rodin Komiteen, og retten lægger efter de tiltaltes forklaringer til grund, at de tiltalte var af den samme opfattelse. 

Det fremgår af Cs mail af 10. juli 2013 til Christie's, at man tilbød, at Christie's kunne få skulpturen indleveret ("to consign the piece"). Retten finder, at det ikke alene på baggrund af anvendelsen af udtrykket "to consign" kan lægges til grund, at de tiltalte havde besluttet, at indleveringen skete med henblik på salg frem for, som forklaret af de tiltalte, at få en ny vurdering af skulpturens status som ægte eller falsk. Tilsvarende finder retten, at Cs underskrift på indleveringskvitteringen fra Christie's den 20. november 2013, hvoraf fremgår, at indleveringen skete "indtil underskrevet sælgeraftale", ikke kan tages til indtægt for, at det var besluttet, at indleveringen skete med henblik på salg. 

De tiltalte har ikke bestridt, at det ikke på noget tidspunkt blev omtalt overfor Christie's, at Rodin Komiteen i september og oktober 2012 havde vurderet, at skulpturen ikke kunne anses for ægte, men retten finder på baggrund af det anførte og den omstændighed, at det lægges til grund, at skulpturen i 1996 blev erhvervet på en auktion hos netop Christie's, at det under de foreliggende omstændigheder ikke var retsstridigt, at Rodin Komiteens vurdering fra 2012 ikke blev nævnt udtrykkeligt overfor Christie's i 2013. Det tillægges afgørende betydning, at det var overfor Christie's og f.eks. ikke over for en mulig interesseret privatperson, at oplysningerne blev tilbageholdt. 

Som følge af det anførte frifindes alle de tiltalte for den rejste tiltale."

For yderligere oplysninger henvises til pressekontakt dommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 04-07-2016 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk