Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om tidligere PET-chefs udtalelser til bog 
25-01-2019 

Københavns byret har i dag idømt en tidligere chef for PET 4 måneders fængsel for videregivelse af fortrolige oplysninger til en journalist med henblik på offentliggørelse i en bog.

Sagen kort fortalt

Tiltalte, der er tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET), havde ladet sig interviewe af en journalist til brug for bogen "Syv år for PET - Jakob Scharfs tid". Sagen drejede sig om, hvorvidt tiltalte i den forbindelse havde brudt sin tavshedspligt, jf. straffelovens § 152, stk. 1, for så vidt angik 28 citater m.v. i bogen, herunder om der forelå særligt skærpende omstændigheder, jf. straffe-lovens § 152, stk. 2.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten idømte tiltalte fængsel i 4 måneder.

Retten lagde til grund, at medarbejdere hos PET for så vidt angår fortrolighed som udgangspunkt er omfattet af de almindelige regler i straffelovens §§ 152-152 f og forvaltningslovens §§ 27-32.

Spørgsmålet under sagen var blandt andet, om der gælder en særlig norm for fortrolighed for med-arbejdere i PET.

Retten fandt navnlig under henvisning til PET- loven og forarbejderne til denne lov, at det ved vur-deringen af de enkelte citater må lægges til grund, at der knytter sig særlige hensyn til fortrolighed til efterretningstjenestens operative virksomhed. Det gælder ikke kun i aktuelle sager, men også i afsluttede sager, fordi man ved at sammenstille oplysninger - herunder oplysninger som det isoleret set forekommer ubetænkeligt at videregive - kan få viden om fx PET's arbejdsmetoder, samarbejds-partnere og kilder/tredjemænd, hvilket vil kunne skade efterretningstjenestens fremtidige virke.

Retten fandt endvidere, at det ved vurderingen af de enkelte citater må lægges til grund, at en risiko for svækkelse af efterretningstjenestens muligheder for at løse sin opgave i fremtiden som udgangs-punkt vil betyde, at hemmeligholdelse af oplysningerne er af væsentlig betydning for statens sikker-hed.

I forhold til oplysninger, som muligt i forvejen har været omtalt i offentligheden, indgik det i rettens vurdering, om tiltalte i forbindelse med sin videregivelse af oplysningerne måtte anses for at have bekræftet oplysningernes rigtighed.

Retten fandt efter en konkret vurdering af de enkelte citater, at det var bevist (helt eller delvist), at tiltalte i 24 ud af de i alt 28 citater m.v. uberettiget havde videregivet fortrolige oplysninger om navnlig PET's operationer, samarbejdspartnere, arbejdsmetoder og kildearbejde, og at der forelå det fornødne forsæt. Rettens medlemmer var bortset med hensyn til ét citat (forhold o) enig i denne vurdering.

Retten fandt, at videregivelsen af oplysningerne var sket under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 152, stk. 2. Retten lagde herved vægt på den risiko, som offentliggørelsen in-debar for efterretningstjenestens virksomhed og - i nogle tilfælde - for enkeltpersoner. To voterende fandt endvidere, at videregivelsen var sket med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vin-ding.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at tiltalte havde videregivet de tavshedsbelagte oplys-ninger i sin egenskab af forhenværende chef for PET, og på de tavshedsbelagte oplysningers karak-ter, omfang og mulige konsekvenser for efterretningstjenestens virksomhed, samt det forhold, at tiltalte sammen med journalisten havde opnået en økonomisk vinding ved videregivelsen.

To voterende fandt, at tiltaltes honorar m.v.  for deltagelse i bogprojektet på i alt 397.625 kr. skulle konfiskeres.
..."

Afgørelsesdato

Dom afsagt den 25. januar 2019 i sag SS 4-6843/2018.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontakt dommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

 

Til top Sidst opdateret: 25-01-2019 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk