Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om stenkast mod politiet på Christiania 
06-10-2016 

En domsmandsret i Københavns Byret har den 6. oktober 2016 afsagt dom i en sag, hvor 14 perso-ner var tiltalt for stenkast mod politiet den 29. november 2013 på Christiania.

Der var i sagens hovedforhold rejst tiltale mod T1-T14 for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, jf. § 245, stk. 1, til dels jf. § 21, jf. for så vidt angår T2, T3 og T14 § 247, stk. 1, samt § 134 a.

Bevisførelsen har ud over forklaringer fra de tiltalte og 14 polititjenestemænd navnlig bestået i do-kumentation af en række videooptagelser fra den 29. november 2013.

Et af hovedspørgsmålene i sagen var, om de tiltalte skulle dømmes for medvirken til episoder, hvor de ikke selv havde været til stede.
 
Retten fandt, at de ikke skulle dømmes herfor.

Af rettens præmisser om dette spørgsmål fremgår bl.a.:

”…
Forløbet den 29. november 2013 og generelt om forhold 1, herunder medvirkensansvar

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at Task Force Pusherstreet den 29. november 2013 fore-tog en aktion mod såkaldte løbere fra forskellige hashboder i området omkring Pusherstreet på Chri-stiania. Aktionen blev foretaget af 5 civile anholdelsesgrupper, benævnt Alfa 1-5, og 3 uniformerede golfgrupper benævnt Golf 11-61, Golf 11-62 og Golf 11-63. Aktionen var planlagt således, at de civile anholdelsesgrupper, der bestod af 3-4 polititjenestemænd, skulle foretage anholdelser af løbe-re, hvorefter de uniformerede golfgrupper, der bestod af 6-7 polititjenestemænd, skulle komme til stede og sikre, at de civile anholdelsesgrupper tillige med eventuelle anholdte blev eskorteret sikkert ud af Christiania.

Det er almindelig kendt, og kan på baggrund af sagens oplysninger, herunder forklaringerne fra poli-titjenestemændene, lægges til grund, at der bl.a. i slutningen af 2013, herunder den 29. november 2013, foregik organiseret hashhandel på Christiania på og i området omkring Pusherstreet. Efter forklaringerne fra polititjenestemændene, sammenholdt med sagens oplysninger i øvrigt, lægger ret-ten endvidere til grund, at politiet - bl.a. i den pågældende periode - blev mødt af modstand i form af kast med bl.a. sten og flasker, når politiet foretog aktioner mod hashhandlen i området. Det kan efter den nævnte bevisførelsen, herunder videooptagelserne og polititjenestemændenes forklaringer, endvidere lægges til grund, at der forskellige steder i området omkring Pusherstreet befandt sig mælkekasser indeholdende sten, som kunne benyttes i forbindelse med modstand mod politiet.

Anklageskriftets forhold 1 er opdelt i punkterne 1a. - 1f. Punkt 1a. relaterer sig ifølge anklageskrif-tet til en episode bag Forpladsen i Hakket ved Hotellet i tidsrummet fra kl. ca. 11.30 til kl. ca. 11.40. Punkt 1b. relaterer sig ifølge anklageskriftet til en episode i området omkring Electric Ladyland og Novahuset kl. ca. 11.34. Punkt 1c. relaterer sig ifølge anklageskriftet til en episode på Forpladsen kl. ca. 11.38. Punkt 1d. relaterer sig ifølge anklageskriftet til en episode ved Operaen kl. ca. 11.39. Punkt 1e. relaterer sig ifølge anklageskriftet til en episode ved Pusherstreet i nærheden af Bageriet kl. ca. 11.41. Punkt 1f. relaterer sig ifølge anklageskriftet til en episode ved Nemoland og fodbold-banen kl. ca. 11.41.

Der er således en nær geografisk sammenhæng mellem episoderne i punkterne 1a., 1c. og 1d., der alle foregik på og ved Forpladsen. Episoderne i punkterne 1b., 1e. og 1f. foregik andre steder på Christiania uden nær geografisk sammenhæng, og retten lægger til grund, at det fra disse steder - bl.a. på grund af bygninger - ikke var muligt at se de andre episoder omfattet af forhold 1. Episo-derne beskrevet i de enkelte punkter i forhold 1 fandt tidsmæssigt sted inden for en periode på mindre end 15 minutter, og således at nogle af episoderne fandt sted på samme tid.

Som ovenfor nævnt har anklagemyndigheden gjort gældende, at alle de tiltalte skal straffes for hele forløbet beskrevet i anklageskriftets forhold 1, herunder alle de strafbare handlinger der er beskrevet i underpunkterne 1a. - 1f. Dette synspunkt indebærer, at en tiltalt, der f.eks. alene er nævnt i punkt 1e., tillige skal findes skyldig i episoderne beskrevet i punkterne 1a. - 1d., der foregik forud for epi-soden beskrevet i punkt 1e. og på andre steder på Christiania, ligesom en sådan tiltalt skal findes skyldig i den episode, som er beskrevet i punkt 1f., der fandt sted samtidig med episoden beskrevet i punkt 1e., men på et andet sted på Christiania. Tilsvarende forhold gør sig i andre variationer gæl-dende for tiltalte, der er nævnt i andre punkter i forhold 1.

Det kan allerede efter anklageskriftets udformning lægges til grund, at de enkelte tiltalte ikke aktivt har deltaget ved de episoder beskrevet i punkterne 1a.- 1f., hvor de ikke selv er nævnt.

Efter straffelovens § 23, stk. 1, omfatter den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse
alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Det er generelt afgørende for strafansvaret, om en person virker sammen med en anden eller flere andre om et handlingsforløb, som afsluttes eller tilsigtes afsluttet med en fuldbyrdet forbrydelse.

Der er ikke i nærværende sag ført bevis for, at nogen af de tiltalte forud for eller samtidig med epi-soderne har deltaget i møder eller lignende, hvor der skulle være planlagt modstand mod politiet. Retten finder endvidere ikke, der er ført bevis for, at de tiltalte ved deres tilknytning til eller ophold og færden på Christiania eller deres eventuelle indbyrdes bekendtskab har understøttet den udøvede modstand mod politiet ved de episoder, hvor de ikke selv er nævnt.

Retten finder på denne baggrund, at de tiltalte ikke kan straffes for de i punkterne 1a. - 1f. beskrev-ne episoder, hvor de ikke selv er nævnt.
…”

Efter en konkret bevisvurdering vedrørende anklageskriftets punkt 1a. - 1f. samt de enkelte tiltalte blev T4, T11, T13 og T14 frifundet. T8 blev fundet skyldig i forhold 2 om overtrædelse af maske-ringsforbuddet i straffelovens § 134 b, stk. 1, og idømt dagbøder. De resterende 9 tiltalte blev fun-det delvis skyldige i tiltalen.

T1 blev straffet med fængsel i 6 måneder, hvoraf 3 måneder blev gjort betinget.

T2 blev straffet med en tillægsstraf af fængsel i 3 måneder.

T3 blev straffet med en tillægsstraf af fængsel i 3 måneder.

T5 blev straffet med fængsel i 10 måneder, hvoraf 6 måneder blev gjort betinget.

T6 blev straffet med en tillægsstraf af fængsel i 5 måneder.

T7 blev ikke idømt en tillægsstraf.

T9, der tillige blev fundet skyldig i at have kastet sten mod politiet i et andet tilfælde, blev straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder, hvoraf 9 måneder blev gjort betinget.

T10 blev straffet med fængsel i 6 måneder, hvoraf 3 måneder blev gjort betinget.

T12 blev straffet med en tillægsstraf af fængsel i 5 måneder, hvoraf 2 måneder blev gjort betinget.


Sagen har været behandlet under sagsnummer SS 2-18882/2015.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 06-10-2016 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk