Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Ungdomshussagen. 
22-12-2008 

Københavns Byret har i dag afsagt dom i sagen mod 15 personer, der blev anholdt inde i Ungdomshuset i forbindelse med udsættelsen af husets brugere den 1. marts 2007.

Dom afsagt den 22. december 2008 i sag SS 3-753/2008.

Kort beskrivelse af tiltalen.

De 15 personer var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 293, stk. 2, 2. pkt. ved systematisk og organiseret og i øvrigt under skærpende omstændigheder uberettiget, at have hindret ejeren af Ungdomshuset i at råde over ejendommen Jagtvej 69, København.

De var endvidere tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, jf. § 245, stk. 1, til dels jf. § 21, og våbenlovgivningen ved i Ungdomshuset ved vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller ved trussel herom, at have forberedt overfald på polititjenestemænd ved at forskanse sig i bygningen og skaffe sig bl.a. sten, malingsbomber, pebersprays, slangebøsser, jernstænger og andre slagvåben, krysantemumbomber, kanonslag, molotovcoctails og en ombygget skærebrænder, som skulle anvendes til angreb mod politiet, når politiet skaffede sig adgang til bygningen, ligesom de tiltalte, der ikke blev forhindret af politiets hurtige indtrængen, angreb politiet med bl.a. sten, kanonslag, jernstænger og andre kaste- og slagvåben, herunder i tre nærmere beskrevne tilfælde.

Tiltalen omfattede tillige overtrædelse af straffelovens § 192a, stk. 2, jf. våbenloven, våbenbekendtgørelsen og eksplosivbekendtgørelsen, idet krysantemumbomber, kanonslag, molotovcoctails og en ombygget skærebrænder på grund af deres særdeles farlige karakter  - efter anklageskriftet -  var egnet til at forvolde betydelig skade.

Tre af de tiltalte var herudover tiltalt for at have udøvet vold mod politiet efter anholdelsen.

De tiltalte nægtede sig skyldige. Kun 5 af de tiltalte ønskede at afgive forklaring under sagen.

Rettens begrundelse.

De tiltalte blev alle fundet skyldige i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, jf. § 245, stk. 1, jf. til dels § 21, og våbenloven og våbenkendtgørelsen (vedrørende pebersprays, slangebøsser, og jernstænger og andre slagvåben).

Retten lagde efter fundene i huset af store mængder af de anførte effekter, gasmasker, hjelme, overvågningsudstyr, en omfattende vagtplan, en "ryd-ningsstrategi" og barrikaderinger, til grund, at personer med tilknytning til Ungdomshuset efter aftale og i forening havde forberedt et overfald på polititjenestemænd i forbindelse med politiets kommende rydning af Ungdomshuset.

Retten lagde endvidere til grund, at der i forbindelse med rydningen rent faktisk blev udøvet vold mod politiet.

De tiltalte, der befandt sig i huset, fandtes at have været fuldt på det rene med i hvert fald tilstedeværelsen af sten, malingsbomber, pebersprays, slangebøsser, jernstænger og andre slagvåben, og kanonslag, der befandt sig fuldt tilgængelige i huset, at effekterne skulle benyttes til at gøre modstand mod politiet i forbindelse rydningen af huset, og at rydningen var nært forestående. De tiltalte fandtes ved under de anførte omstændigheder at have opholdt sig i huset på rydningstidspunktet at have gjort sig skyldige i medvirken til forberedelse af vold mod politiet og til den rent faktisk udøvede vold, der ikke var gået ud over det, de tiltalte kunne forvente. For nogle af de tiltalte lagde retten herudover vægt på, at de havde medvirket mere aktivt ved at stå på en vagtliste og/eller ved at have deltaget aktivt i voldsudøvelsen mod politiet.

De tiltalte blev frifundet for overtrædelse af straffelovens 192a, stk. 2, idet hverken krysantemumbomber, kanonslag, molotovcoctails eller en ombygget skærebrænder, kunne anses for omfattet af våbenloven, og derfor allerede af denne grund heller ikke af straffelovens § 192a, stk. 2 

De tiltalte blev endvidere frifundet for overtrædelse af straffelovens § 293, stk. 2, 2. punktum, idet anklageskriftet ikke indeholdt en nærmere beskrivelse af den strafbare adfærd og derfor ikke opfyldte kravene i retsplejelovens § 894, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2, nr. 4, til et anklageskrift.

Tre af de tiltalte blev fundet skyldige i at have udøvet vold mod politiet efter anholdelsen.

Af de 15 tiltalte blev 11 idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, tre idømt fængsel i 1 år og én idømt fængsel i 9 måneder.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at de tiltalte havde medvirket til at en større gruppe personer efter forudgående aftale og i forening havde forskanset sig i Ungdomshuset og forberedt et overfald på polititjenestemænd bl.a. under anvendelse af livsfarlige effekter.

For 10 af de tiltalte lagde retten i skærpende retning vægt på, at de tiltalte havde ydet en mere aktiv medvirken ved at stå på en vagtplan og/eller ved enten selv at have udøvet vold eller befundet sig i en angribende gruppe, og for så vidt angår to af disse tiltalte, at de tidligere var dømt for vold.

For tre af de tiltalte lagde retten i skærpende retning vægt på den efter anholdelsen udøvede vold.

For den tiltalte, der blev idømt 9 måneders fængsel, blev det tillagt vægt, at  den tiltalte på gerningstidspunktet kun var 16 år.

De tiltalte har siddet varetægtsfængslet under sagen fra den 1. marts 2007 til den 25. maj 2007.

Til top Sidst opdateret: 22-12-2008 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk