Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i T-shirt - fightersandlovers-sagen 
13-12-2007 

7 personer frifundet for at have ydet støtte til terrororganisationer

Byretten har i dag frifundet 7 personer, som var tiltalt for forsøg på overtrædelse af straffelovens § 114 b, som vedrører økonomisk støtte til terrororganisationer, ved at yde økonomisk støtte til FARC og PFLP.

De 7 personer var tiltalt for at medvirke til salg af T-shirts via hjemmesiden www.figthersandlovers.com. Overskuddet skulle gå til FARC og PFLP. Pengeoverførslen blev imidlertid stoppet inden pengene blev sendt.

De 7 tiltalte nægtede sig skyldige, navnlig da de ikke anså organisationerne for terrororganisationer.

Retten fandt, at organisationerne udfører handlinger, som omfattet af straffelovens 114 om terror, men fandt det ikke bevist, at formålet med disse handlinger var at skræmme befolkningen eller uretmæssigt tvinge offentlige myndigheder til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer, som anført i bestemmelsen. En af de tre voterende fandt dog, at der var bevis for, at FARC havde det anførte formål med handlingerne. 

Dommens begrundelse er sålydende:

Efter de tiltaltes forklaringer lægges det til grund, at samtlige tiltalte var bekendt med, at der skulle sælges T-shirts og at overskuddet fra salget af T-shirts skulle gå til organisationerne PFLP og FARC.  De tiltalte havde forskellige opgaver, herunder koordinering, pressekontakt, pakning. T5 deltog ikke i aktivt, men havde plakater med henvisning til hjemmesiden hængende på sin pølsevogn. T3 stillede serverkapacitet til rådighed. På denne baggrund findes samtlige tiltalte at have foretaget handlinger der har medvirket til indsamlingen.
 
Det findes uden betydning for sagen, hvad tilskuddet i øvrigt skulle benyttes til i organisationerne. Det afgørende for om straffelovens § 114 b er overtrådt er, om organisationerne udfører terrorhandlinger som beskrevet i straffelovens § 114.

De tiltalte var ifølge deres forklaringer bekendt med, at indsamlingen kunne være i strid med lovgivningen. Dette betød imidlertid ikke, at de afstod fra at fortsætte med deres forehavende.

Anklagemyndighedens bevisførsel for organisationernes handlinger og formål hermed har bestået af ekspertvidner, der i stort omfang har deres oplysninger fra internationale organisationer, fra pressen samt i et vist omfang fra deres ophold i Mellemøsten og Sydamerika.  Bortset fra ekspertvidne A, som kommer fra Israel, har de i meget ringe omfang deres viden fra egne oplevelser og iagttagelser af episoderne.

De tiltaltes bevisførsel har ligeledes bestået af ekspertvidner, hvis viden, bortset fra ekspertvidne B, i stort omfang kommer fra de samme kilder som anklagemyndighedens vidner har deres oplysninger fra.

På baggrund af den samlede bevisførelse, lægges det til grund, at organisationerne har udført en række mord, bortførsler, m.v., som organisationerne har taget ansvaret for. Organisationerne har således udført handlinger, som omhandlet i straffelovens § 114, i et omfang, som kunne skade de pågældende lande.  Retten kan ikke efter bevisførelsen nærmere tage stilling til de enkelte handlingers udførelse og omfang.

Ved bedømmelsen af i hvilket omfang disse handlinger er foretaget med hensigt som anført i straffelovens § 114 tager retten alene de handlinger, som er begået indenfor de seneste år i betragtning.

Vedrørende PFLP:

Det lægges til grund, at organisationen blev stiftet efter Israels besættelse af Gaza og Vestbredden efter krigen i 1967. Medlemmer var personer, som i forvejen boede i disse områder og som var mod besættelsen. Organisationen har i de seneste år fortsat arbejdet mod den israelske besættelse og mod de israelske bosættelser. Flere men ikke alle aktioner har været rettet mod militære mål specielt i de besatte områder.

På denne baggrund og da retten som ovenfor anført ikke har kunnet tage nærmere stilling til de enkelte handlingers udførelse og omfang, findes det ikke tilstrækkeligt bevist, at organisationens handlinger er foretaget med det formål at skræmme befolkningen i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge myndighederne i Israel til at foretage eller undlade at foretage en handling eller med formål at destabilisere eller ødelægge landets grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer, jf. straffelovens § 114, stk.1.

På denne baggrund frifindes de tiltalte for denne del af tiltalen.

Vedrørende FARC

Organisationens medlemmer rekrutteres blandt Colombias befolkning. Organisationens formål er at ændre Colombias politiske system. En del aktioner har været rettet mod statslige mål, herunder mod militæret og paramilitære grupper. Organisationen har ikke taget ansvar for drab på 34 koka-plukkere, og det er ikke under sagen bevist, at denne aktion er udført af organisationen.

To voterende udtaler:

Da retten ikke har kunnet tage stilling til de enkelte handlingers udførelse og omfang, og på baggrund af bevisførelsen i øvrigt finder disse voterende ikke, at det med den til domfældelse i en straffesag tilstrækkelige sikkerhed er bevist, at FARC´s formål med handlingerne er at skræmme befolkningen i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge myndighederne i Colombia til at foretage eller undlade at foretage en handling eller med formål at destabilisere eller ødelægge landets grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer, jf. straffelovens § 114, stk.1. Disse dommere stemmer derfor for at frifinde.

En voterende udtaler:

Navnlig på baggrund af angrebet den 2. maj 2002 ved kirken i Bojayá, hvor FARC-medlemmer ikke afstod fra at benytte upræcise gasgranater selvom der var civile, som kunne og som blev ramt af disse, og på baggrund af bortførsler af ledende politikere, herunder præsidentkandidat Ingrid Betancourt findes det bevist, at organisationen også udfører handlinger som nævnt i straffelovens § 114, for at skræmme befolkningen og destabilisere og ødelægge landets grundlæggende politiske strukturer. Denne voterende finder derfor, at de tiltalte ved at indsamle penge til FARC har gjort sig skyldige i overtrædelse af straffelovens § 114 b.

Der afsiges dom efter flertallet, hvorefter de tiltalte i det hele frifindes.

 

Til top Sidst opdateret: 13-12-2007 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk