Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Parken-sagen 
08-09-2015 

Københavns Byret har den 8. september 2015 afsagt dom i straffesagen mod Parken Sport & Entertainment A/S m.fl.

Ved rettens dom af 8. september 2015 blev Parken Sport & Entertainment A/S idømt en bøde på 1 mio. kr.

En tidligere direktør blev idømt fængsel i 6 måneder samt konfiskation af 20.000 kr.

Den tidligere bestyrelsesformand blev idømt fængsel i 4 måneder.

En medarbejder i selskabet blev idømt 30 dages betinget fængsel, og en værdipapirhandler blev idømt 40 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 25.000 kr.

Direktøren, bestyrelsesformanden og værdipapirhandleren blev frifundet for påstandene om rettighedsfrakendelse. Bestyrelsesformanden blev endvidere frifundet for den nedlagte konfiskationspåstand.

En bank blev frifundet.

Sagen vedrørte tiltale for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder og medvirken hertil mv. i forbindelse med Parken Sport & Entertainment A/S’ køb af egne aktier på fondsbørsen fra efteråret 2007 til efteråret 2008.

Retten frifandt samtlige de tiltalte for tiltalen vedrørende perioden 12. november 2007 til 1. august 2008. For perioden 13. august 2008 til 24. oktober 2008 var der rejst tiltale for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder og medvirken hertil mv. i forbindelse med 49 enkeltstående købsordrer afgivet på fondsbørsen. Retten fandt Parken Sport & Entertainment A/S og den tidligere direktør skyldig i kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder vedrørende 32 af disse købsordrer. Retten fandt det således bevist, at disse købsordrer – der var egnede til at påvirke kursen i en retning, der afveg fra værdien i markedet – var udtryk for urigtige eller vildledende signaler om efterspørgslen efter eller kursen på Parken aktien, og sikrede, at kursen på Parken aktien lå på et unormalt eller kunstigt niveau. Den tidligere bestyrelsesformand blev fundet skyldig i kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder for så vidt angik 15 ud af de 32 købsordrer, og medarbejderen blev fundet skyldig i kursmanipulation for så vidt angik 3 ud af de 32 købsordrer. Værdipapirhandleren blev fundet skyldig i medvirken til kursmanipulation vedrørende 3 af købsordrerne, og han blev for så vidt angik 23 købsordrer fundet skyldig i at have tilsidesat sin forpligtelse til at underrette Finanstilsynet om gennemførte købsordrer, der med rimelighed kunne antages at udgøre kursmanipulation. Den frifundne bank havde bistået Parken Sport & Entertainment A/S med handel på fondsbørsen i en del af den periode, hvor retten ikke fandt, at anklageskriftets tiltale for kursmanipulation var bevist.

Ved strafudmålingen i forhold til selskabet lagde retten vægt på grovheden og omfanget af den kursmanipulerende adfærd, og på de almenpræventive hensyn, som forbuddet mod kursmanipulation varetager. Ved strafudmålingen i forhold til den tidligere direktør og den tidligere bestyrelsesformand lagde retten endvidere vægt på, at forholdene var begået delvist i forening og på, at de havde involveret en underordnet medarbejder og værdipapirhandleren heri. I forhold til medarbejderen lagde retten i formildende retning bl.a. vægt på, at han havde handlet efter instruktion fra ledelsen. Ved strafudmålingen i forhold til værdipapirhandleren lagde retten i formildende retning bl.a. vægt på, at han ikke havde haft nogen egeninteresse i den kursmanipulerende adfærd. I skærpende retning lagde retten vægt på, at han foretog de kursmanipulerende handlinger som professionel værdipapirhandler.

Dommen er afsagt af en enig domsmandsret.

Sagen har været behandlet under sagsnummer SS 4-28098/2013.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.

 

Til top Sidst opdateret: 08-09-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk