Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Danica White-sagen 
26-08-2009 

Københavns Byret har den 26. august 2009 afsagt dom i den civile erstatningssag, som medlemmer af besætningen på Danica White har anlagt mod blandt andet Rederiet H. Folmer & Co I/S.

Sagen har angået spørgsmålet, om to rederier har pådraget sig et erstatningsansvar for de tab besætningsmedlemmerne har haft som følge af, at Danica White den 1. juni 2007 blev kapret af somaliske pirater ud for Somalias kyst og tilbageholdt indtil den 22. august 2007.

Byretten har ved sagens afgørelse været sammensat af 3 juridiske dommere og 2 søkyndige dommere. Dommen er enstemmig.

Ved dommen frifindes rederierne for erstatningsansvar.

Præmisserne for denne afgørelse er følgende:

”Rettens begrundelse og afgørelse.

Sagsøgte 2, Partsrederiet Invest VI, var ejer og driftsherre for Danica White, og et eventuelt principalansvar efter sølovens § 151 for fejl og forsømmelser begået af skibets kaptajn eller sagsøgte 1, Rederiet H. Folmer & Co I/S, påhviler derfor Partsrederiet Invest VI. Efter sølovens § 105 kan den bestyrende reder, Rederiet H. Folmer & Co I/S, sagsøges på vegne af partsrederiet, og sagsøgerne har tillige gjort gældende, at rederiet H. Folmer & Co I/S har pådraget sig et selvstændigt culpaansvar.

Efter bevisførelsen, herunder bl.a. på baggrund af de afgivne forklaringer fra de ombordværende besætningsmedlemmer, Søulykkesrapporten fra Søfartsstyrelsens opklaringsenhed samt de generelle anbefalinger fra FN´s Internationale Maritime Organisation (IMO) om Piracy And Armed Robbery Against Ships (MSC/Circ.623/Rev.3 af 29. maj 2002) og den mere konkrete advarsel fra Maritime Liason Office (MARLO) af 20. maj 2007, som retten på baggrund af oplysningerne i søulykkesrapporten lægger til grund, at en medarbejder fra Rederiet H. Folmer & Co I/S den 23. maj 2007 kl. 10.50 mailede til Danica White med en ledsagende bemærkning, finder retten, at det kan bebrejdes Danica Whites kaptajn, at han ikke foretog sig andet til imødegåelse af den aktuelle trussel i det pirattruede farvand end at sørge for, at Danica White var mere end 200 sømil fra Somalias kyst. Det kan således bebrejdes kaptajnen som uagtsomt, at han ikke sørgede for, at vagtholdet ved sejladsen i det pirattruede farvand var tilstrækkeligt, herunder at der ikke var etableret skærpet udkig fra skibet. Det lægges i den forbindelse til grund, at den primære årsag til, at piraterne kunne komme uset ombord var, at kaptajnen var den eneste på broen og i hvert fald delvis var beskæftiget med papirarbejde.

Det er uvist, hvorfor det ikke blev registreret hos Søværnets Operative Kommando, at kaptajnen aktiverede SSAS alarmen i forbindelse med piratoverfaldet, og retten finder ikke, at sagsøgerne har godtgjort, at der er noget at bebrejde kaptajnen i forbindelse med hans kendskab til alarmsystemet eller hans aktivering af alarmen i forbindelse med piratoverfaldet. Derimod finder retten, at det kan bebrejdes kaptajnen, at han ikke inden skibet nærmede sig det pirattruede farvand havde sikkerhed for, at den øvrige besætning havde, et præcist kendskab til, hvor i skibet, den alarmknap, der ikke var på broen, befandt sig, og instrueret besætningen i, hvordan alarmen kunne aktiveres i tilfælde af, at der var pirater på broen, som i den foreliggende situation.

For så vidt angår spørgsmålet om der på tilsvarende måde er noget konkret at bebrejde Rederiet H. Folmer & Co. I/S, bemærkes, at Danica White var bemandet i overensstemmelse med gældende forskrifter herom, og at det ikke er godtgjort, at der var fejl eller mangler ved skibets sikkerhedssystemer, herunder SSAS alarmen. Det er endvidere ikke godtgjort, at ikke alle relevante forskrifter og anbefalinger, herunder anbefalingerne fra IMO om pirateri, var ombord på Danica White og tilgængelige for kaptajnen. Det lægges endelig til grund, at det var en medarbejder fra Rederiet H. Folmer & Co. I/S, der den 23. maj 2007 pr. mail videresendte oplysningerne fra MARLO af 20. maj 2007 til Danica White med en ledsagende bemærkning, om at skibet ville tage en længere rute til Mombasa på grund af ”the high risk of pirates along the coast of Somalia”. Som følge af disse oplysninger omlagde kaptajnen kursen, så Danica White på intet tidspunkt var mindre end 200 sømil fra Somalias kyst, og retten finder ikke, at det kan bebrejdes Rederiet H. Folmer & Co I/S, at man for eksempel ikke gav kaptajnen instruktioner om at holde en længere afstand fra kysten. Det lægges til grund, at det er kaptajnen, og ikke rederiet, der har ansvaret for, at der bliver holdt behørigt udkig, og retten finder ikke, at det kan bebrejdes rederiet, at kaptajnen ikke sørgede for, at vagtholdet ved sejladsen i det pirattruede farvand var tilstrækkeligt, og at der var skærpet udkig fra skibet eller sørgede for, at besætningen behørigt var orienteret om placeringen af SSAS alarmen. Da det endelig ikke er godtgjort, at der er noget i forløbet fra kapringen af skibet og indtil skibets frigivelse, herunder i forhandlingerne med piraterne, der kan bebrejdes rederiet, er der ikke grundlag for at fastslå, at der påhviler Rederiet H. Folmer & Co I/S, et selvstændigt ansvar overfor sagsøgerne.  

Hovedårsagen til, at sagsøgerne har lidt tab i forbindelse med kapringen af Danica White, er, at skibet blev overfaldet af svært bevæbnede pirater og tvunget til at sejle ind til Somalias kyst. Skibets besætning blev herunder blandt andet, efter at det amerikanske krigsskib Carter Hall nåede frem, brugt som levende skjold på skibets brovinger. Spørgsmålet for retten er herefter, om de overfor anførte uagtsomme forhold fra kaptajnens side, ved siden af det ansvar, der uomtvisteligt påhviler piraterne, kan begrunde et solidarisk ansvar, således at sagsøgerne skal have medhold i deres påstande overfor Partsrederiet Invest VI. Selvom det lægges til grund, at man fra Danica White burde have opdaget piraterne, før de kom om bord og haft sikkerhed for, at man havde alarmeret myndighederne og andre skibe om truslen, finder retten ikke, at sagsøgerne har godtgjort, hvorledes man konkret på Danica White gennem udkig og beredskab i den givne situation kunne have hindret eller forsinket piratoverfaldet. Det tillægges også betydning, at det, uanset at krigsskibet Carter Hall nåede frem ca. 6 timer inden Danica White passerede 10 sømilegrænsen til somalisk farvand, på grund af piraternes adfærd, ikke var muligt at forhindre, at Danica White nåede ind i somalisk farvand. Sagsøgerne har herefter ikke løftet bevisbyrden for, at kaptajnens uagtsomme forhold har været årsag til sagsøgernes tab i forbindelse med kapringen af Danica White.

Som følge af det anførte frifindes de sagsøgte for sagsøgernes påstande.”

Til top Sidst opdateret: 26-08-2009 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk