Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bortvist direktør får fratrædelsesgodtgørelse 
31-10-2007 

Københavns Byret har den 31. oktober 2007 afsagt dom i BS 13A-304/2007

Københavns Byret har den 31. oktober 2007 afsagt dom i BS 13A-304/2007,
hvorefter en arbejdsgiver er blevet dømt til at betale en tidligere direktør
5.556.852 kr. i fratrædelsesgodtgørelse og sagsomkostninger med 455.358 kr.

Sagen vedrørte primært spørgsmålet om, hvorvidt en direktør med urette var blevet bortvist fra sin arbejdsplads og derfor havde krav på den fratrædelsesgodtgørelse, som ellers var aftalt.

Kort hændelsesforløb.

I december 2005 var der i flere medier kritik af, at direktøren skulle have fået en klækkelig rabat, da han af arbejdsgiveren købte en ejendom, og at han flere år senere solgte ejendommen med stor fortjeneste. Kritikken gik endvidere på, at han efter salget flyttede ind i et lejemål på 300 m² tilhørende arbejdsgiveren, og at familie og ansatte havde lejet arbejdsgiverens lejligheder på bekostning af andre.

Kritikken førte til, at der blev afholdt bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet, at blandt andet direktøren skulle gå af. På mødet opsagde direktøren sin stilling, og arbejdsgiveren accepterede opsigelsen. På mødet blev det besluttet, at der på baggrund af kritikken skulle iværksættes en advokatundersøgelse.

Da advokatundersøgelsen forelå, blev direktøren bortvist. Det kom i forbindelse med advokatundersøgelsen frem, at der havde eksisteret et økonomiudvalg, som i flere tilfælde havde truffet beslutninger, som ellers skulle have været truffet af bestyrelsen for arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren nægtede herefter at udbetale den ellers aftalte fratrædelsesgodtgørelse, ligesom arbejdsgiveren forlangte løn og andre ting tilbagebetalt, herunder berigelsen i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen.

Rettens begrundelse og afgørelse.

Retten lagde i sin afgørelse i det væsentlige vægt på, at økonomiudvalget havde fungeret siden 1970, at udvalgets medlemmer bestod af bestyrelsens formand og næstformand som fødte medlemmer og et valgt medlem af bestyrelsen, at der blev udarbejdet protokol vedrørende beslutninger truffet i økonomiudvalget, og at bestyrelsesmedlemmerne var bekendt med økonomiudvalgets eksistens og vidste, at udvalget tog sig af visse arbejdsopgaver. Lovligheden af dette udvalg havde ikke været drøftet eller betvivlet i bestyrelsen. Efter de foreliggende oplysninger havde bestyrelsen ikke interesseret sig for arbejdsfordelingen mellem økonomiudvalget og bestyrelsen, og bestyrelsen måtte derfor anses for at have accepteret den praksis, der havde udviklet sig med hensyn til, at nogle beslutninger blev truffet af økonomiudvalget andre af bestyrelsen, uden at arbejdsfordelingen var nærmere defineret. Beslutninger truffet i økonomiudvalget måtte på denne baggrund betragtes som godkendt af den samlede bestyrelse.

Retten fandt det ikke godtgjort, at der skulle være tale om væsentlig misligholdelse i forbindelse med direktørens dispositioner, hvorfor arbejdsgiveren skulle betale den aftalte fratrædelsesgodtgørelse.

Sagen var samtidig den første sag i Københavns Byret, hvor der efter regler, som trådte i kraft den 1. januar 2007, var 3 dommere til at behandle sagen.

Til top Sidst opdateret: 31-10-2007 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk