Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Advokater dømt for mandatsvig og forsøg på skyldnersvig 
11-06-2018 

Københavns Byret har den 11. juni 2018 afsagt dom i en straffesag mod 3 tidligere advokater, der var tiltalt for blandt andet skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed. To af dem var tillige tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed.

En kvindelig advokat (T1) drev sammen med to mandlige advokater (T2 og T3) et advokatfirma fra 2002 til 2015. Advokatfirmaet og senere selskabet X, der var ejet af de tre advokater, varetog som administrator forvaltningen og uddelingen af foreningerne A, B og C´s midler.

Mandatsvig af særlig grov beskaffenhed - T1 og T2

T1 og T2 var i forhold 1 tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed med et samlet formuetab på ca. 110 mio. kr. eller risiko herfor ved i årene 2011-2014 at overfakturere administrationshonorarer over for foreningerne A og B. 

T1 og T2 blev fundet skyldige i grov mandatsvig for ikke under 100 mio. kr. ved at have overfaktureret administrationshonorarer over for foreningerne A og B for dette beløb.

Et medlem af retten stemte for at frifinde T2 i forhold 1.

T1 blev endvidere i forhold 5 fundet skyldig i grov mandatsvig for ca. 5 mio. kr. ved at lade selskabet X udstede to fiktive fakturaer til foreningen C og anvende beløbet til at betale nogle af selskabet X’s og advokatfirmaets kreditorer.

T2 blev yderligere i forhold 4 fundet skyldig i grov mandatsvig over for foreningen A for et beløb på 550.000 kr., som var overført til advokatfirmaets klientkonto for at dække omkostninger ved inddrivelse af et udlån på 2 mio. euro, som T2 i 2008 havde udlånt af foreningen A´s midler uden foreningens vidende til T2’s franske forretningsforbindelse, der misligholdte lånet.

Forsøg på skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed – T1, T2 og T3

T1, T2 og T3 var sammen i forhold 3 tiltalt for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed for et beløb på i alt ca. 64 mio. kr.

Forholdet involverer et grønlandske selskab (S.M.B.A.), hvis formål er at sælge fersk drikkevand fra Grønland til lande, der mangler vand. T2 ejede en andel på 100.000 i det grønlandske selskab.

Advokatfirmaet og de tiltaltes advokatselskaber underskrev den 1. april 2015 et gældsbrev på ca. 49,2 mio. kr. med foreningen A som kreditor. De tiltalte påtog sig endvidere solidarisk selvskyldnerkaution for betalingen af dette beløb. Gældsbrevet skulle indfries inden udgangen af 2015.

Den 31. maj 2015 overdrog de tiltalte T2´s andel på 100.000 kr. i det grønlandske selskab til selskabet Z. Samtidig overdrog de tiltalte til selskabet Z en ret til at modtage en kommission på en procentsats af bruttoindtægten af det solgte vand. 

Selskabet Z var stiftet efter den 1. april 2015 og var ejet med 50 % af tre holdingselskaber, der tillige blev stiftet efter den 1. april 2015. To af holdingselskaberne var ejet af henholdsvis T1´s og T2´s hustruer. T3 ejede sammen med sin hustru og søn det tredje holdingselskab.

Retten fandt det bevist, at de tiltalte ved overdragelsen den 31. maj 2015 af T2´s andel på 100.000 kr. i det grønlandske selskab og kommissionsretten til selskabet Z havde den opfattelse, at det overdragne havde en værdi, der var betydeligt større end købesummen, og at de tiltalte havde foretaget overdragelsen for at skaffe sig eller andre en uberettiget vinding i en situation, hvor det var uforsvarligt og usædvanligt i forhold til kreditorerne.

Retten fandt det imidlertid betænkeligt at anse det for bevist, at værdien af det overdragne faktisk oversteg købesummen.

T1, T2 og T3 blev derfor dømt for forsøg på skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed.

Straffene

T1 blev idømt fængsel i 5 år og 6 måneder, og hun blev indtil videre frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed og til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

T2, der snart fylder 74 år, blev idømt fængsel i 4 år, der navnlig henset til hans alder blev gjort betinget med vilkår om 1 års prøvetid. Han blev indtil videre frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed og til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

T3 blev idømt fængsel i 9 måneder, der blev gjort betinget med vilkår om 1 års prøvetid. Han blev i 2 år frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed.

Yderligere oplysninger i sagen SS-4-15525-17 kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefonnummer 20 24 21 76.

 

 

Til top Sidst opdateret: 11-06-2018 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk