Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

3 måneders fængsel og betinget udvisning af 30-årig mand for trusler mod politiassistent 
09-10-2017 

Københavns Byret har i dag idømt en 30-årig mand 3 måneders fængsel for trusler mod en politiassistent. Udlændingelovens betingelser for udvisning var isoleret set opfyldt, men Danmarks internationale forpligtelser var til hinder for en udvisning.
Sagen blev behandlet af en domsmandsret med deltagelse af to domsmænd og en juridisk dommer, hvoraf alle har hver en stemme. Dommen var enstemmig.

Domsmandsretten fandt den 30-årige skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved natten mellem den 31. juli og den 1. august 2017 i en visitationszone på Blågårds Plads i København at have truet med at øve vold mod en politiassistent. Truslerne blev fremsat efter en visitation af den 30-årige og andre medlemmer af grupperingen Loyal to Familia, som den 30-årige ikke bestred, at han var leder af.

Betingelserne i udlændingeloven for at udvise den 30-årige, som har pakistansk baggrund, var isoleret set opfyldt. Udvisning kan ifølge udlændingeloven imidlertid kun ske, hvis dette med sikkerhed ikke er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Relevant er i den forbindelse Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som Danmark ved lov har gjort til dansk ret.

Efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis beror det på en proportionalitetsafvejning, om udvisning skal ske. Den 30-årige er født og opvokset i Danmark. I sådanne tilfælde skal der efter praksis foreligge meget tungtvejende grunde til udvisning, før proportionalitetskravet er opfyldt.

Den 30-årige er tidligere straffet flere gange. Han blev i 2008 idømt en fængselsstraf på 8 år og i 2013 en fængselsstraf på 3 år og 6 måneder. Han blev ved begge domme frifundet for en udvisningspåstand, og dommene blev ikke anket. I 2015 blev han idømt en fængselsstraf på 6 måneder og en betinget udvisning. Dommen blev stadfæstet af Østre Landsret.

Domsmandsretten lagde vægt på, at den 30-årige var født og opvokset i Danmark og aktuelt var idømt en frihedsstraf udmålt i måneder for verbale trusler, som var fremsat spontant efter en visitation. Efter en samlet bedømmelse mente domsmandsretten, at en udvisning med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Domsmandsretten idømte i stedet den 30-årige en ny betinget udvisning.

Den 30-årige blev også idømt en bøde på 12.200 kr. for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 2, ved fra 2010 og frem til 2015 at have opholdt sig i Danmark uden fornøden tilladelse. Hans opholdstilladelse er siden blevet forlænget.

Den 30-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til anke. Han har været frihedsberøvet siden den 11. august 2017 og blev fortsat varetægtsfængslet efter dom. Han kærede afgørelsen om fortsat varetægtsfængsling til Østre Landsret.

Sagen har j.nr. SS 3-20338/2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefonnummer 20 24 21 76.
Til top Sidst opdateret: 09-10-2017 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk