Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

26-årig idømt fængsel i 8 år og 7 måneder for bl.a. drabsforsøg og røveri fra en pengetransport 
04-06-2018 

Et nævningeting i Københavns Byret har den 4. juni 2018 afsagt dom i en sag, hvor en 26-årig mand bl.a. var tiltalt for drabsforsøg i Sjællandsgade på Nørrebro og røveri fra en pengetransport ved Ringsted Outlet.
 Et nævningeting har i dag idømt en 26-årig mand en tillægsstraf på fængsel i 8 år og 7 måneder for bl.a. drabsforsøg, besiddelse af skarpladte pistoler, røveri af særlig grov beskaffenhed og frihedsberøvelse.

 

Af rettens skyldkendelse fremgår bl.a. følgende:

”Forhold 1 [drabsforsøg]

Samtlige nævninger og dommere udtaler:

Tiltalte har nægtet sig skyldig, men har erkendt, at han var i besiddelse af en skarpladt pistol, kaliber 22, isat magasin med minimum 2 skarpe skud, og at han affyrede et skud op i luften og et skud ind i en parkeret VW Golf. Han har forklaret, at han affyrede skuddene for at skræmme.

Efter bevisførelsen, herunder skitse over gerningsstedet, lægger retten til grund, at der i Sjællandsgade på gerningstidspunktet holdt en VW Golf parkeret med fronten mod Nørrebrogade, og at der bag den pågældende Golf holdt en Mercedes parkeret med fronten mod Prinsesse Charlottes Gade. 

Efter den kriminaltekniske erklæring af 13. marts 2017 sammenholdt med gerningsstedsundersøgelsen lægger retten til grund, at patronhylstrene, KT 4 og KT 5, fra de skud, som tiltalte affyrede, blev fundet på kørebanen ud for venstre fordør på den parkerede Mercedes, og at 1 patronhylster, KT 6, der ikke blev affyret i samme våben, blev fundet på fortovet ud for venstre forhjul på den parkerede VW Golf. Det lægges endvidere til grund, at projektilet fra et af de skud, som tiltalte affyrede, gik gennem bagruden på den pågældende VW Golf og ramte undersiden af den øverste del af rattet og derefter instrumentbrættet.

Efter fundet af patronhylstre sammenholdt med videoovervågningsoptagelserne fra Sjællandsgade på gerningstidspunktet lægger retten til grund, at tiltalte affyrede det første skud, da han var ud for den bageste del af den parkerede Mercedes, og at han skød mod de personer, der befandt sig på vejbanen, og som herefter flygtede ind på fortovet. Retten lægger endvidere til grund, at tiltalte affyrede det andet skud, der gik gennem bagruden på den parkerede VW Golf, da han var på vej væk fra denne og ud for den bageste del af den parkerede Mercedes, og at han skød mod de personer, som befandt sig på fortovet.

5 nævninger og 3 dommere udtaler herefter:

Henset til ovenstående, herunder navnlig afstanden mellem tiltalte og de personer, som han affyrede de to skud mod, finder vi det bevist, at tiltalte, da han affyrede de pågældende skud, må have indset muligheden for, at en af de pågældende personer ville afgå ved døden, og at tiltalte forholdt sig accepterende til denne mulighed for det tilfælde, at dette faktisk ville blive følgen.

Under hensyn til blandt andet, at tiltalte som den første affyrede et skud på stedet, finder vi, at der ikke er grundlag for at antage, at tiltalte har handlet i nødværge.

Vi stemmer derfor for at finde tiltalte skyldig i forsøg på manddrab i overensstemmelse med tiltalen i forhold 1.

1 nævning udtaler:

Jeg finder efter en samlet vurdering, at der ikke er ført det til domfældelse fornødne bevis for, at tiltalte i situationen gjorde sig nogen overvejelser om den mulige følge af at affyre de to skud.

Jeg stemmer derfor for at frifinde tiltalte for forsøg på manddrab i forhold 1.

Efter udfaldet af afstemningen, jf. retsplejelovens § 891, stk. 4, findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 1.

Forhold 2 [besiddelse af skarpladt pistol på offentligt tilgængeligt sted]

Samtlige nævninger og dommere udtaler:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 2.

Forhold 3 [besiddelse af skarpladt revolver, kaliber 4 mm, på offentligt tilgængeligt sted]

Samtlige nævninger og dommere udtaler:

Den 6. januar 2017 blev der i kælderrum nr. 7 under Prinsesse Charlottes Gade 11, København N, fundet en revolver, kaliber 4, af mærket Alfa-Proj med 9 skarpe skud i tromlen. 

Af ransagningsrapport af 6. januar 2017 vedrørende ransagning af kælderrum 7, Prinsesse Charlottes Gade 11, København N, fremgår bl.a., at kælderrummet er ca. 4 kvadratmeter og ikke var forsynet med hængelås. 

Det kan efter de retsgenetiske undersøgelser lægges til grund, at der blev fundet dna fra mere end 2 personer på revolveren, og at en del af det undersøgte dna med den højeste grad af sandsynlighed stammer fra tiltalte.

Det lægges i henhold til politirapport af 4. februar 2017 til grund, at politiet den 27. januar 2017 traf tiltalte i gården til Sjællandsgade 8, hvor tiltalte var iført skudsikker vest.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har forklaret, at han ikke vidste, at der lå en revolver i kælderrummet, og at han ikke har rørt ved nogen revolver. Kælderrummet eller adgange til kælderrummet er ikke låst. Tiltalte ved ikke, hvordan hans dna er kommet på revolveren, men det kan være, at det er sket via tæppet på sofaen, hvor han en gang i mellem har overnattet, og hvor han også har dyrket sex. Tiltalte har endvidere forklaret, at han et par gange før og efter skudepisoden den 31. december 2016 havde skudsikker vest på på baggrund af den konflikt, der førte til skudepisoden. Tiltalte har endvidere forklaret, at han anskaffede sig den i forhold 1 og 2 nævnte pistol på baggrund af konflikten. 

4 nævninger og 3 dommere udtaler herefter:

Den pågældende revolver blev fundet den 6. januar 2017; 6 dage efter skudepisoden den 31. december 2016. Revolveren blev fundet i det kælderrum, hvor tiltalte ifølge sin egen forklaring ofte opholdt sig, og hvor han 6 dage tidligere i samme kælder havde gemt den i forhold 1 og 2 nævnte pistol. På tidspunktet for fundet af revolveren gik tiltalte ifølge sin egen forklaring med skudsikker vest på grund af konflikten. På denne baggrund og sammenholdt med de oplysninger, der i øvrigt foreligger, finder vi det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han ikke havde kendskab til den pågældende revolver, hvor hans dna blev fundet. Vi stemmer derfor for at finde tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 3.

2 nævninger udtaler:

Vi finder efter en samlet vurdering, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han ikke havde noget kendskab til den pågældende revolver. Vi stemmer derfor for at frifinde tiltalte i forhold 3.

Efter udfaldet af afstemningen, jf. retsplejelovens § 891, stk. 4, findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 3.

Forhold 4 [røveri af særlig grov beskaffenhed]

Samtlige nævninger og dommere udtaler:

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 10. januar 2017, at der samme dag kl. 12.53 blev begået røveri mod en pengetransport i forbindelse med afhentning af kontanter fra XX i Ringsted Outlet.

Det kan lægges til grund, at chaufføren i pengetransporten den pågældende dag var XX. Tiltalte har forklaret, at han kender XX, idet dennes far har et pizzeria i XX, men at tiltalte ikke har set eller talt med [chaufføren] i 2-3 år.

Vidnet XX har forklaret, at hun er bestyrer i den pågældende forretning. Hun har beskrevet gerningsmanden som høj og tynd og har forklaret, at gerningsmanden ”stak op over” XX, som efter sin egen forklaring er 184-185 cm høj. Vidnet har endvidere forklaret, at gerningsmanden havde en pistol i hånden, at han pegede med pistolen mod hende og sagde, at hun og XX skulle lægge sig på gulvet.

Vidnet XX har forklaret, at hun i januar 2017 arbejdede i XX-forretningen, og at hun inden røveriet så en person cykle rundt på parkeringspladsen på en el-damecykel. Hun har endvidere om selve røveriet forklaret, at røveren havde en pistol og sprøjtede noget i øjnene på Loomis-chaufføren.

Vidnet XX har forklaret, at han den pågældende dag kørte en person fra Ringsted Station til Hundige Station, at personen dukkede sig i taxaen, da den blev passeret af en patruljevogn, og at personen betalte med en 1.000-kroneseddel, som vidnet afleverede til politiet. Vidnet har endvidere forklaret, at det godt kan passe, at han satte personen af ved Hundige Station kl. ca. 13.45, og forevist foto fra S-tog har vidnet forklaret, at det godt kan være den person, som vidnet kørte til Hundige Station. 

Det kan efter de retsgenetiske undersøgelser lægges til grund, at der blev fundet dna fra mere end én person på 1.000-kronesedlen, og at en del af det undersøgte dna med den højeste grad af sandsynlighed stammer fra tiltalte.

Vidnerne politiassistent XX og politiassistent XX har begge forklaret, at de i januar 2017 arbejdede i den operative enhed i Københavns Politis bandesektion, og at de begge har mødt tiltalte mange gange. De har begge skrevet en genkendelsesrapport, hvoraf fremgår, at de har genkendt tiltalte som personen i det S-tog, der den 10. januar 2017 kl. 13.47 forlod Hundige Station i retning mod København. XX har herunder forklaret, at han først var 100 % sikker på genkendelsen af tiltalte efter gennemsyn af selve videomaterialet fra S-toget.

Det kan lægges til grund, at der ved ransagningen af værkstedet XX, hvor tiltalte arbejdede, i personalerummet blev fundet en blå IKEA-pose indeholdende bl.a. 2 telefoner, hvoraf den ene (koster 151) havde imei-nummer XX, samt et anklageskrift stilet til "tiltalte" som tiltalt. 

På denne baggrund, og henset til de foreliggende teleoplysninger, herunder udskriften fra telefonsamtale den 22. november 2016, lægger retten til grund, at tiltalte har benyttet telefonnummer XX. Dette telefonnummer gik den 10. januar 2017 kl. 9.50 på en mast på Nørrebrogade 122, København N, kl. 10.46 gik det på en mast på Kærupvej 19, Ringsted, og kl. 14.39 gik det igen på masten på Nørrebrogade 122, København N.

Efter det anførte finder retten det bevist, at tiltalte den 10. januar 2017 som beskrevet i tiltalen begik røveri af særligt grov beskaffenhed, og at udbyttet ved røveriet udgjorde 478.200 kr. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 4.

Forhold 5 [frihedsberøvelse]

Samtlige nævninger og dommere udtaler:

Det fremgår af resumerapport af 26. april 2017, at XX den 25. april 2017 kl. 20.37 ved personlig henvendelse til politiet foretog en anmeldelse om, at han var blevet frihedsberøvet af flere personer. 

Vidnet XX har den 3. maj 2017 indenretligt afgivet en detaljeret forklaring om et begivenhedsforløb den 25. april 2017 i tidsrummet fra kl. ca. 18.00 til kl. ca. 20.30, herunder at tiltalte sagde, at vidnet skulle lokke XX ud til tiltalte, at tiltalte ville have penge af XX, og at tiltalte flere gange har givet XX dummebøder. Tiltalte sagde endvidere, at vidnet skulle lokke XX ud til dem, da vidnet ellers selv ville blive udsat for konsekvenser. Vidnet forklarede endvidere, at han havde kørt rundt med dem fra kl. 18.00 til kl. 20.30, og at han under hele forløbet havde været bange og ikke havde turdet stikke af, fordi han var bange for, at de ville gøre ham noget. Vidnet forklarede endvidere, at tiltalte har ringet til ham fra telefonnummer XX. Vidnet har under hovedforhandlingen i det væsentligste vedstået sin forklaring.

Retten finder, at vidnets forklaring støttes af den sms-korrespondance, der blev fundet på telefonen med telefonnummer XX, idet retten lægger til grund, at det har været tiltalte, der har benyttet telefonen, idet denne under ransagningen blev fundet på sengebordet på tiltaltes værelse.

Efter det anførte finder retten det bevist, at tiltalte for vindings skyld og som beskrevet i tiltalen den 25. april 2017 mellem kl. ca. 18.00 og kl. ca. 20.30 berøvede XX friheden. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 5.”

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i forsøg på manddrab ved anvendelse af en halvautomatisk pistol, i yderligere et tilfælde af besiddelse af skarpladt skydevåben, kaliber 4 mm, på offentligt tilgængeligt sted, i et planlagt og professionelt udført røveri af særligt grov beskaffenhed samt i frihedsberøvelse for vindings skyld.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 04-06-2018 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk