Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsafgifter 

De nævnte beløb er afgifter til staten. Hertil kommer eventuel salær/honorar til advokat.

Stævninger i civile sager:

Ved sagens anlæg

I sager, der ikke har nogen værdi, er retsafgiften 500,- kr.

For sager, som angår penge eller penges værd, men hvor sagens værdi ikke overstiger 50.000,- kr., betales ved sagens anlæg alene 500,- kr. i retsafgift.

Ved sager hvor sagens værdi overstiger 50.000,- kr. betales yderligere 250,- kr. med tillæg af 1,2% af den del af værdien, der overstiger 50.000,- kr.

Er sagens værdi ved sagens anlæg eksempelvis fastsat til 230.000,- kr., skal der betales 2.910,- kr. i retsafgift. Beløbet fremkommer således 500,- kr. + 250,- kr. + 1,2% af 180.000,- kr. (=2.160,- kr.) i alt 2.910,- kr.

Retsafgiften afrundes opefter til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10.

 Det bemærkes, at retsafgiften ved sagens anlæg maksimalt kan udgøre 75.000,- kr.

Ved sagens berammelse til domsforhandling

I sager, der ikke har nogen værdi og i sager, hvor sagens værdi ikke overstiger 50.000,- kr., skal der ikke betales yderligere retsafgift ved fastsættelsen af tidspunktet for domsforhandlingen. Der betales således alene i alt 500,- kr.

I sager, hvor sagens værdi overstiger 50.000,- kr., skal der ved fastsættelsen af domsforhandlingen eller skriftlig behandling, der træder i stedet herfor, betales yderligere retsafgift - dog tidligst 3 måneder før domsforhandlingen.

Retsafgiften udgør 750,- kr. med tillæg af 1,2% af den del af værdien, der overstiger 50.000,- kr.

Er sagens værdi ved fastsættelsen af domsforhandlingen eksempelvis 150.000,- kr., skal der betales 1.950,- kr. i retsafgift. Beløbet fremkommer således 750,- kr. + 1,2% af 100.000,- kr. (= 1.200,- kr.) i alt 1.950,- kr.

Retsafgiften afrundes opefter til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10.

Afgiftspligten bortfalder i øvrigt, hvis der senest 6 uger før domsforhandlingen gives retten meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

Ligesom ved sagens anlæg kan retsafgiften ved fastsættelsen af domsforhandlingen maksimalt udgøre 75.000,- kr.

Den samlede indbetaling af retsafgift for retssager i første instans kan herefter maksimalt udgøre 150.000,- kr.

Retsafgift i øvrige typer af sager herunder sager fritaget for retsafgift

Sager om valgret, adoption, ægteskab, forældremyndighed, faderskab, værgemål, administrativ frihedsberøvelse og visse sager vedrørende arrest og forbud er fritaget for retsafgift.

Der skal heller ikke betales retsafgift, hvis man har fået fri proces (se  www.domstol.dk vedrørende fri proces), eller hvis sagen er anlagt af en tjenestemand efter tjenestemandslovens § 25 (beskyldninger mod en tjenestemand - se bekg. af lov om tjenestemænd).

I visse sager om servitutter, brugsrettigheder, grundbyrder og ejendomsdom skal der alene betales en retsafgift på 400,- kr. uanset sagens værdi.

For mortifikationssager betales som udgangspunkt 400,- kr. samt omkostninger til tingbogsattest og annonce i Statstidende m.v.
Dog bemærkes det, at er der f.eks. tale om mortifikation af flere pantebreve på samme matrikel og med pant i flere ejerlejligheder, skal der betales 400,- kr. pr. pantebrev. Det beror kort på, at der reelt er tale om en selvstændig sag for hver enkelt ejerlejlighed, hvor der samtidigt skal ske indrykning/indkaldelse i Statstidende for hver enkelt ejerlejlighed. Det samme gør sig i øvrigt gældende ved f.eks. aktiebreve, der er udstedt til forskellige personer/selskaber.
Er der modsat tale om f.eks. flere pantebreve i samme matrikel og samme ejerlejlighed, skal der alene betales 400,- kr. i alt.

Retsafgiften i sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens § 335 eller markedsføringslovens § 23, kan højst udgøre 2.000,- kr. Samme maksimum gælder i disse sager for retsafgiften ved fastsættelsen af domsforhandlingen.

Betalingspåkrav:

Reglerne om betaling af retsafgift ved indlevering af betalingspåkrav til fogedretten fremgår af retsafgiftslovens § 15 a og b samt § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. august 2000 med senere ændringer - senest lov nr. 614 af 14. juni 2011.

Reglerne om anvendelse af betalingspåkrav fremgår af retsplejelovens kapitel 44 a, hvortil der henvises. Betalingspåkrav indleveres som anført til fogedretten, og kan anvendes ved inddrivelse af forfaldne pengekrav på højst 100.000 kr., når fordringshaveren ikke forventer, at skyldneren har indsigelser mod kravet eller vil gøre modkrav gældende. Renter og omkostninger medregnes ikke ved opgørelsen af kravets værdi.

Fastsættelse af hvor meget, der skal betales i retsafgift afhænger af, hvad der vælges i betalingspåkravet og sagens forløb i øvrigt.

Anmoder fordringshaveren eksempelvis om, at fogedretten skal iværksætte udlæg, efter betalingspåkravet har fået sammen bindende virkning som en dom, vil rettens behandling af betalingspåkravet koste 400 kr. og det efterfølgende udlæg 300 kr. Det vil sige i alt 700 kr.

Spørgsmål vedrørende fastsættelse og indbetaling af retsafgift ved betalingspåkrav kan rettes til fogedretten.

Fogedsager:

For udlæg og for arrest på gods betales en grundafgift på 300 kr. Overstiger kravet 3.000 kr.,betales yderligere ½ % af det overskydende beløb i grund-afgift afrundet opefter til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10.

Ved politifremstilling af skyldneren og ved retsmøder, der foretages uden for rettens kontor betales en tillægsafgift på 400 kr. Hertil kommer eventuelle udgifter til kørsel, låsesmed og flyttefirma.

Udskrift af fogedbogen: 175 kr.

Udlægsattest i fast ejendom eller bil: 175 kr.

Tvangsauktion: 800 kr. ved indlevering af begæring. ½ % af budsummen + omkostninger uden for budsummen.

Udskrift af auktionsbogen: 175 kr.

Skiftesager:

Dødsboskifte: 175 kr. for en attest, første attest er dog gratis.

Boudlæg: 500 kr.

Forenklet privat skifte: 1.000 kr.

Privat skifte: 2.500 kr. + eventuel yderligere retsagift med 6.500 kr.

Ægtefælleudlæg: 500 kr.

Uskiftet bo: 500 kr.

Ægtefælleskifte: 2 % af bruttoaktiverne, hvis fællesboet tages under offentligt skifte.

Følgende anmeldelser/begæringer indgives til Sø- og Handelsretten i København:

Anmeldelse af betalingsstandsning: 750 kr.

Indgivelse af konkursbegæring: 750 kr.

Begæring om gældssanering: gratis.

Notarialforretninger:

Testamenter: 300 kr.

Andre dokumenter: 300 kr.

Lodtrækninger: 500 kr. pr. påbegyndt time.

Udskrifter, attester og forespørgsler:

For attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier eller lignende, der udfærdiges af retten, svares der 175,- kr. i retsafgift. Samme afgift svares for bekræftelse af genparter i henhold til retsplejelovens § 39.

I retsafgiftslovens § 49, hvortil der henvises, er anført nogle nærmere omstændigheder, hvorefter det er muligt vederlagsfrit at bestille udskrifter.

Afgifter for appel:

Anke

For anke i den borgerlige retsplejes former svares retsafgift efter reglerne i retsafgiftslovens §§ 1-15 på grundlag af påstanden i ankesagen.

For anke til landsret udgør afgiften efter retsafgiftslovens § 1 eller § 4 dog mindst 750,- kr. For anke til Højesteret forhøjes afgiften med 50 pct., og afgiften efter § 1 eller § 4 udgør mindst 1.500,- kr.

Der svares ikke retsafgift for anke i de i retsafgiftslovens § 12, stk. 1, nr. 1-6, omhandlede sager, f.eks. ægteskab- eller forældremyndighedssager, værgemålssager, faderskabssager m.fl. Endvidere henvises til bestemmelsen i retsafgiftslovens § 13 om fritagelse for at betale afgift.

Kære

For kære til landsret svares 400,- kr. i retsafgift, og for kære til Højesteret 750,- kr.

Det bemærkes, at afgiftsfri er kære iværksat af parter i en sag, der er fritaget for afgift i medfør af retsafgiftslovens § 12, stk. 1, nr. 1-6, parter der er fritaget for afgift i medfør af § 13, stk. 1, anklagemyndigheden og sigtede i offentlige straffesager samt beskikkede forsvarere og advokater vedrørende spørgsmål om vederlag.

Ny foretagelse og ekstraordinær anke:

For behandling af andragende om ny foretagelse af en sag eller om ekstraordinær anke af en dom i medfør af retsplejelovens § 399 svares 1.500,- kr. i retsafgift. Afgift svares dog ikke, hvis parten har fri proces til at fremsætte andragende om genoptagelse.

Afgiften tilbagebetales, såfremt andragendet tages til følge.

For selve sagens fornyede foretagelse eller påanke svares ingen retsafgift.

Retsafgiftsloven kan ses på Retsinformations hjemmeside.

Til top Sidst opdateret: 03-02-2020 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk