Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Autorisation af advokatfuldmægtig og advokater 

Her kan du læse retningslinjerne for Byrettens behandling af anmodninger om autorisation af advokatfuldmægtige

Registrering/autorisation af advokatfuldmægtig

Advokater må have 2 advokatfuldmægtige/advokater autoriseret under sig ad gangen, jf. retsplejelovens § 135. Ved ansættelsen skal advokaten udstede en fuldmagt til fuldmægtigen, såfremt denne skal give møde på advokatens vegne. Fuldmagten kan både være givet til advokatfuldmægtige eller advokater, der endnu ikke har opnået møderet for landsretten, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4.

Fuldmagten indsendes til den byret, hvor advokaten har kontor, og byretten registrerer fuldmagtsforholdet samt udsteder en autorisation, hvorefter vedkommende er autoriseret med ret til at møde ved domstolene for advokaten. Fuldmagten skal kunne forevises af fuldmægtigen, herunder ved møde i landsretten.  

Det følger af retsplejelovens § 135, stk. 2, sidste punktum, at retterne ved autorisation af advokatfuldmægtige/advokater skal påse, om den pågældende bør nægtes autorisation af de grunde, der er nævnt i retsplejelovens § 121. Efter § 121, stk. 1, kan beskikkelse bl.a. nægtes den, der er dømt for strafbart forhold, hvis forholdet begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve advokatvirksomhed eller gør den pågældende uværdig til den agtelse eller tillid, der må kræves til udøvelse af advokatvirksomhed.

Af den grund indhenter retten i alle tilfælde oplysninger om fuldmægtigen i Det Centrale Kriminalregister og anmoder om en attestation fra Gældsstyrelsen om eventuel gæld til det offentlige, inden registrering/autorisation finder sted.

Indsendelse af anmodning

Anmodning om registrering/autorisation med bilag skal ske til byretten i den retskreds, hvor advokaten har kontor. Anmodning om autorisation med bilag sendes elektronisk til adm.kbh@domstol.dk. Anmodningen skal være vedlagt følgende dokumenter og må kun vedrøre én advokatfuldmægtig pr. mail:

  • Fuldmagt fra advokaten (principalen) til fuldmægtigen.
  • Dokumentation for bestået dansk juridisk kandidateksamen, jf. dog retsplejelovens § 135 a. Det skal fremgå, fra hvilken dato fuldmægtigen er blevet kandidat eller en forhåndsgodkendelse fra universitetet, hvor både censor og vejleder har underskrevet, og som er vedlagt dokumentation for, at kandidateksamen ved indlevering af speciale er bestået.
  • Såfremt bachelor- og/eller kandidateksamen er fra udlandet, skal dette oplyses, og Civilstyrelsens afgørelse vedrørende fastsættelse af prøvetid m.v. medsendes. Endvidere vedlægges principalerklæring vedrørende opfyldelse af Civilstyrelsens krav om prøvetid m.v.
  • Advokatbestalling for en advokat, der endnu ikke har opnået møderet for landsretten, og som ønsker autorisation under en advokat med møderet for landsretten.
  • En underskrevet samtykkeerklæring til at indhente straffeattest fra Kriminalregisteret. Erklæringen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og personnummer for fuldmægtigen. Det skal fremgå, at den pågældende giver tilladelse til, at byretten indhenter straffeattest i forbindelse med behandlingen af ansøgning om registrering/autorisation som advokatfuldmægtig med henvisning til § 22 i bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret). Det bemærkes, at ny samtykkeerklæring tillige skal indsendes ved skifte til anden advokat (principal).
  • En skatterestanceattest med oplysning om, hvorvidt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, jf. retsplejelovens § 135, stk. 2, jf. § 121, stk. 3. Attesten skal rekvireres fra Gældsstyrelsen via www.skat.dk og må ikke være ældre end løbende måned plus 30 dage fra modtagelse af autorisationsanmodning.

Det er advokaten og fuldmægtigens ansvar, at anmodning om autorisation vedlagt bilag jf. ovenfor, fremsendes således, at retten modtager det til autorisation senest én måned efter ansættelsen. Fuldmagtsforholdet registreres ved modtagelsen af anmodning, men autorisation til at møde som fuldmægtig ved domstolene foreligger først ved rettens udstedelse af autorisation. Advokatfuldmægtigen må således ikke give møde i retten, før autorisation er meddelt af retten. Kravet om 3 års praktisk juridisk virksomhed for at opnå beskikkelse som advokat, jf. retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 4, beregnes som udgangspunkt ud fra ansættelsesforholdets begyndelse, men der forudsættes en nær tidsmæssig sammenhæng med registreringen af fuldmagten ved byretten, jf. § 119, stk. 3 - typisk ikke mere end 1 måned. 

Det må påregnes, henset til at der skal indhentes straffeattest fra Det Centrale Kriminalregister, at byretten har en sagsbehandlingstid på minimum 10 arbejdsdage.

Ved modtagelse af anmodning om autorisation fremsender retten en kvitteringsmail til afsenderen med bekræftelse på modtagelsen.

Såfremt advokaten (principalen) flytter til anden retskreds, skal der gives besked til byretten, da der skal ske annullation af registreringen samt ny registrering og autorisation udstedes i den nye retskreds.

Ved ophør af ansættelsesforhold

Når ansættelsesforholdet ophører, eller der er opnået møderet for landsretten, skal der ske annullation af autorisationen. Anmodning om annullation sendes elektronisk til adm.kbh@domstol.dk. Der annulleres højest en måned bagud fra modtagelsesdatoen. Hvis man ikke sørger for annullation inden for tidsrammen og ønsker annullation længere tilbage end en måned, bedes man samtidig redegøre for årsagen til den sene fremsendelse.

Anmodningen skal endvidere indeholde følgende oplysninger: 

  • kopi af autorisationsbrev (hvis autorisationsbrev er bortkommet, skal der gives meddelelse fra principalen eller advokatfuldmægtigen herom)
  • cpr.nr. på advokatfuldmægtig, samt
  • oplysning om, hvilken dato fuldmægtigforholdet skal annulleres fra (højest en måned bagud, jf. ovenstående)

 Afsluttende bemærkninger

Så snart ansættelsesforholdet er indgået bør virksomheden/principalen indsende anmodning om registrering/autorisation, således at autorisation så vidt muligt foreligger ved tiltræden som advokatfuldmægtig hos principalen.

Byretten indhenter en mere omfattende udskrift fra Kriminalregisteret, end den private attest, der kun vedrører de seneste 5 år. Det bør virksomheden/principalen gøre kandidater opmærksom på.

Alle de dokumenter, som fremsendes til retten skal fremstå utvetydige og originale, for at undgå, at retten skal stille opklarende spørgsmål og anmode om yderligere oplysninger til brug for sagsbehandlingen.

Det er muligt hos Civilstyrelsen at opnå forhåndsgodkendelse af andet juridisk arbejde, der kan medregnes til de 3 år, som kræves for at opnå advokatbeskikkelse. 

Fuldmægtig på deltid og/eller med flere principaler

En advokatfuldmægtig kan arbejde på deltid, og perioden for at opnå beskikkelse som advokat kan da blive længere end 3 år.

En fuldmægtig kan være autoriseret hos flere advokater, og fuldmagterne skal da alle være registreret og autoriseret for at have gyldighed.”

Blanketter til brug for ansøgning om autorisation

Ved spørgsmål til ovenstående kan Administrationen i Københavns Byret kontaktes på tlf. 99 68 70 10.

FAQ – liste over de mest almindelige spørgsmål og svar

1.          Spørgsmål:

Jeg skal skifte som autoriseret under en principal til en anden inden for det samme år i samme retskreds. Hvilke dokumenter skal jeg fremsende til Byretten?

-          Svar:

Hvis  du skifter principal inden for det samme år, skal Byretten have en fuldmagt fra den nye principal, samt en annulleringsanmodning fra den gamle principal. Du behøver altså ikke at indsende en samtykkeerklæring, kandidatbevis eller skatterestanceattest.

2.        Spørgsmål:

Der står på hjemmesiden, at det tage minimum 10 arbejdsdage at udarbejde en autorisation. Jeg skal møde i retten om 3 dage, så er det på nogen måde muligt, at udstedelsen af min autorisation kan gå hurtigere?

-          Svar:

Nej, desværre – sagsbehandlingstiden skyldes primært, at Byretten afventer straffeattesten retur fra Kriminalregistret. Byretten har dog mulighed for at ringe til Kriminalregistret for at høre om advokatfuldmægtigen er straffet. Dette gøres dog kun helt undtagelsesvis. Og Byretten kan stadigvæk ikke garantere, at det kan gå hurtigere, da det afhænger af Kriminalregistret. Derfor sørg altid for at søge i god tid, og minimum 10 arbejdsdage før du skal møde i retten.

3.        Spørgsmål:

Kan jeg ikke selv hente en straffeattest fra politiet og sende til Byretten, fremfor at sende en samtykkeerklæring?

-          Svar:

Nej, desværre  -  det skyldes at Byretten skal have den udvidede straffeattest for at kunne behandle anmodningen om autorisation.

4.        Spørgsmål:

En advokatfuldmægtig har været ansat hos principalen i 1 år, men har glemt at blive autoriseret. Kan autorisationen tilbagedateres med 1 år?

-          Svar:

Advokatfuldmægtigen kan kun blive autoriseret 1 måned tilbage fra modtagelsen af anmodningen. Fuldmægtigen kan derimod søge Justitsministeriet om godtgørelse.

5.        Spørgsmål:

Hvornår kan jeg forvente at få min autorisation tilsendt?

-          Svar:

Der går ca. 1-2 uger før advokatfuldmægtigen kan forvente at få sin autorisation retur. Det afhænger blandt andet af, hvor hurtigt Byretten modtager straffeattest  fra Kriminalregisteret.

6.        Spørgsmål:

Advokatsekretæren vil gerne vide, om Byretten  ikke kan sende autorisationen direkte til hende, da hun holder styr på det hele?

-          Svar:

Det kan Byretten desværre ikke, da autorisationen  sendes med sikker mail til principalens og advokatfuldmægtigens e-Boks.

7.        Spørgsmål:

Ved en fejl er anmodningen ikke sendt elektronisk til Byretten, men med almindelig post. Byretten har derfor returneret anmodningen, og bedt advokatfuldmægtigen fremsende anmodningen på ny digitalt. Hvilken dato gælder som modtagelsesdato?

-          Svar:

Den oprindelige dato for modtagelse af anmodningen i Byretten er som udgangspunkt gældende i op til 4 uger. Fremsendes anmodningen  først digitalt efter 4 uger, anvendes den nye modtagelsesdato. Skyldes den sene fremsendelse særlige forhold, kan der anmodes om fornyet vurdering, med oplysning om konkrete forhold, der var årsag til forsinkelsen.

8.        Spørgsmål:

En advokatfuldmægtig søger om autorisation hos en principal, som har  kontor i 2 retskredse. I hvilken retskreds skal autorisationen udarbejdes?

-          Svar:

Advokatfuldmægtigen kan godt autoriseres af Københavns Byret, hvis følgende er opfyldt:

1.  Advokaten skal skriftligt redegøre for, i hvilke retskredse de forskellige kontorer er placeret, herunder ansættelsessted for advokatfuldmægtigen.

2.  Advokaten skal herudover på tro og love erklære, at han ikke har nogen eller mere end 1 autoriseret i forvejen inklusive i den anden retskreds.

 

Til top Sidst opdateret: 14-08-2019 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk