Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Klager 

 

- Du kan som hovedregel klage over alle afgørelser, der er truffet af byretten. Det gælder både civile sager, straffesager, skiftesager, fogedsager og tinglysningssager.

- Du kan også klage over adfærd udvist af dommere og andre domstolsjurister/aktører i retten.

- Der gælder særlige frister for, hvornår du kan klage. Hvis du klager efter udløbet af fristerne, vil du som udgangspunkt ikke kunne få behandlet din klage.

Klage over byrettens afgørelser
Hvis du mener, at byretten har truffet en forkert afgørelse, kan du som hovedregel klage over afgørelsen (appellere) til Østre Landsret.

Her kan du læse mere om:

Klage over udvist adfærd
Hvis du mener, at en dommer, en retsassessor, en dommerfuldmægtig, en midlertidigt beskikket dommer eller et sagkyndigt retsmedlem i Københavns Byret har opført sig forkert under behandlingen af en sag, kan du klage over ham eller hende. Du kan klage til præsidenten i Københavns Byret eller til Den Særlige Klageret.

Klager over byrettens øvrige personale behandles af byrettens præsident. Sådanne klager behandles ikke af Den Særlige Klageret.

Reglerne om klage over adfærd findes i retsplejelovens § 48 og § 49. Læs bestemmelserne her.

Klage til Københavns Byrets præsident
Præsidenten i Københavns Byret kan alene tage stilling til, om en dommer eller domstolsjurist ”har gjort sig skyldig i forsømmelse eller skødesløshed i embedsførelsen” eller har udvist ”utilbørligt eller usømmeligt forhold”. Der er ikke tale om en vurdering af rigtigheden af dommerens eller domstolsjuristens afgørelser i sagen.

Der er ikke faste kriterier for, hvilke typer opførsel der er omfattet af forsømmelse, skødesløshed og utilbørlige eller usømmelige forhold. Det er ikke afgørende, om forholdet er sket under et retsmøde eller under den øvrige behandling af sagen.

Du kan ikke klage til præsidenten over afgørelser truffet ved behandlingen af en konkret sag. Dommere og domstolsjurister er efter grundloven uafhængige, når de træffer afgørelser i konkrete retssager. Præsidenten kan derfor ikke ændre judicielle afgørelser. Hvis du er utilfreds med en dommers eller domstolsjurists konkrete afgørelser, må du benytte retsplejelovens muligheder for at klage over (appellere) afgørelsen til landsretten som omtalt ovenfor.

Du kan heller ikke klage til præsidenten, hvis du mener, at en dommer har begået et strafbart forhold. Strafbare forhold skal meldes til politiet.

Din klage til præsidenten skal være modtaget inden 4 uger efter, at du er blevet bekendt med det forhold, som du vil klage over. Loven giver ikke mulighed for at dispensere fra denne frist. Hvis du klager efter udløbet af fristen, kan du derfor ikke få behandlet din klage.

Klager skal være skriftlige og underskrevet af klager personligt.

Klagen journaliseres i byrettens administrationsafdeling. Hvis klagen er modtaget inden 4 ugers fristen, indleder administrationsafdelingen sagsbehandlingen med at høre den person, der klages over.

Præsidentens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for andre instanser.

Klage til Den særlige Klageret
Klage over dommere, retsassessorer, dommerfuldmægtig og sagkyndige retsmedlemmer kan ligeledes indbringes for Den Særlige Klageret. Dette gælder uanset, om klagen allerede bliver behandlet eller er blevet behandlet af byrettens præsident.

Det gælder også for Den Særlige Klageret, at klagen skal indgives inden 4 uger efter, at klageren er blevet bekendt med det forhold, som giver anledning til klagen. Klageretten kan se bort fra en overskridelse af klagefristen, når særlige forhold taler herfor.  

Læs mere om Den Særlige Klageret her.

Til top Sidst opdateret: 08-09-2007 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk