Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bestilling af udskrifter 

Adgangen til aktindsigt er reguleret i retsplejelovens kapitel 3 a, §§ 41 a - 41 g, der trådte i kraft 1. juli 2004. Hovedreglerne er kort:

- Enhver kan gratis få adgang til at gennemse en doms konklusion, når anmodning herom fremsættes inden en uge efter dommens afsigelse.
- Enhver kan som udgangspunkt forlange at få aktindsigt ved udlevering af udskrift af domme og kendelser.
- Enhver har ret til to arbejdsdage før domsforhandlingen at få udleveret kopi af et påstandsdokument i en civil sag.

Det bemærkes dog, at det følger af retsplejeloven, at en anmodning om aktindsigt skal angive det dokument eller den sag, som pågældende ønsker at få aktindsigt i, således at den, der behandler anmodningen om aktindsigt, uden besvær kan finde sagen frem. Der er således et forudgående krav om, at pågældende ansøger kan identificere den konkrete sag. Det vil f.eks. ikke være muligt at få aktindsigt i straffedomme vedrørende en bestemt person blot ved at henvise til vedkommendes navn.

En udskrift/kopi koster normalt 175,- kr., der betales samtidigt med bestillingen.

Adgangen til aktindsigt omfatter dog ikke visse typer sager herunder f.eks. forældremyndighedssager, faderskabssager og værgemålssager m.fl., straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end 1 år siden, kendelser i straffesager, der ikke er endeligt afsluttet, sager der er behandlet for lukkede døre og forklaringer, der er omfattet af referatforbud.

Endvidere kan adgangen til aktindsigt begrænses f.eks. i verserende straffesager, når det er nødvendigt eller det af særlige grunde er påkrævet.

Der er også mulighed for at få aktindsigt i dokumenter/bilag, der vedrører en civil sag eller en straffesag, men det kræver, at den der fremsætter anmodningen har en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål, i det omfang dokumenterne har betydning for vurderingen af det pågældende retsspørgsmål.

I straffesager gælder adgangen til aktindsigt dog først, når sagen er endeligt afsluttet, dvs. at ankefristen er udløbet, og sagen ikke er anket. Begæring om aktindsigt i dokumenter/bilag, der vedrører en straffesag, der er afgjort i Københavns Byret, skal indgives til Politidirektøren i København.

Parterne i en sag kan få kopi af dom- og retsbogen og som udgangspunkt sagens øvrige dokumenter. I straffesager kan retten til aktindsigt dog fraviges.

Det bemærkes, at visse afgørelser kun udleveres i anonymiseret form, samt at adgangen til aktindsigt ikke omfatter interne arbejdsdokumenter.

Der gælder særlige regler for journalisters og forskeres adgang til aktindsigt.

Forurettede i en straffesag kan efter anmodning vederlagsfrit få en udskrift af dommen.

Byretten har som udgangspunkt 7 dage til at behandle en anmodning om aktindsigt, men vil i øvrigt snarest muligt afgøre om en anmodning kan imødekommes. Afgørelse om aktindsigt træffes efter anmodning ved kendelse. Kendelsen kan kæres til Østre Landsret. For kære til landsret svares 400,- kr. i retsafgift.

Anmodning om aktindsigt for så vidt angår byrettens dom- og retsbøger kan ske ved personlig eller skriftlig henvendelse til Københavns Byret, Info-centeret, Nytorv 25, stuen, 1450 København K.

Skriftlig bestilling af udskrifter m.v. kan ske via e-mail til: udskr.kbh@domstol.dk eller telefonisk på telefon 99687051. Der er mulighed for at betale med Dankort ved personlig henvendelse. Endvidere kan der forudbetales via byrettens bankforbindelse reg.nr. 0216, kontonr. 4069134785.

Det bemærkes at aktindsigt i dom- og retsbøger fra henholdsvis Højesteret og landsretten bestilles ved henvendelse til disse retter.

Til top Sidst opdateret: 04-05-2018 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk