Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Autorisation af advokatfuldmægtig 

Her kan du læse retningslinjerne for byrettens behandling af anmodning om autorisation af advokatfuldmægtige

Advokater må have 2 advokatfuldmægtige/advokater autoriseret under sig ad gangen, jf. retsplejelovens § 135. Ved ansættelsen skal advokaten udfærdige en fuldmagt til fuldmægtigen, såfremt denne skal give møde på advokatens vegne. Fuldmagten kan både være givet til advokatfuldmægtige eller advokater, der endnu ikke har opnået møderet for landsretten, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4.

Det følger af retsplejelovens § 135, stk. 2, sidste punktum, at retterne ved autorisation af advokatfuldmægtige/advokater skal påse, om den pågældende bør nægtes autorisation af de grunde, der er nævnt i retsplejelovens § 121.

Efter § 121, stk. 1, kan beskikkelse bl.a. nægtes den, der er dømt for strafbart forhold, hvis forholdet begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve advokatvirksomhed eller gør den pågældende uværdig til den agtelse eller tillid, der må kræves til udøvelse af advokatvirksomhed.

Af den grund indhenter retten i alle tilfælde oplysninger om den pågældende i Det Centrale Kriminalregister og anmoder om en attestation fra SKAT om eventuel gæld til det offentlige, inden autorisation finder sted.

Dokumenter der skal fremsendes til retten

Anmodning om autorisation med bilag skal ske til byretten i den retskreds, hvor advokaten har kontor. Anmodning om autorisation med bilag skal i Københavns Byret sendes elektronisk til adm.kbh@domstol.dk Anmodningen skal være vedlagt følgende dokumenter og må kun vedrøre én advokatfuld-mægtig pr. mail:

 • Fuldmagt fra advokaten (principalen) til fuldmægtigen.
 • Eksamensbevis for bestået dansk juridisk kandidateksamen, hvoraf det fremgår fra hvilken dato, man er blevet kandidat eller en forhåndsgodkendelse fra universitetet, hvor både censor og vejleder har underskrevet, og som er vedlagt dokumentation for, at kandidateksamen ved indlevering af speciale er bestået, jf. dog retsplejelovens § 135 a.
 • Advokatbestalling for en advokat, der endnu ikke har opnået møderet for landsretten, og som ønsker autorisation under en advokat med møderet for landsretten.
 • En underskrevet samtykkeerklæring til at indhente straffeattest fra Kriminalregisteret. Erklæringen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og personnummer for den autoriserede. Det skal fremgå, at den pågældende giver tilladelse til at indhente straffeattest i forbindelse med behandlingen af ansøgning om autorisation som advokatfuldmægtig med henvisning til § 22 i bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret). Det bemærkes, at ny samtykkeerklæring tillige skal indsendes ved skifte til anden advokat (principal).
 • En skatterestanceattest med oplysning om, hvorvidt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, se retsplejelovens § 135, stk. 2, jf. § 121, stk. 3. Attesten skal rekvireres fra SKAT via tlf.nr. 70 15 73 04

Opmærksomheden henledes i øvrigt på

Autorisationstidspunktet har betydning for beregningen af tidspunktet for retten til beskikkelse som advokat. Det er advokaten og advokatfuldmægtigens ansvar, at anmodning om autorisation vedlagt bilag jf. ovenfor, fremsendes således, at retten modtager det til autorisation senest én måned efter ansættelsen. Hvis anmodning med bilag modtages efter denne frist kan autorisation kun tilbagedateres én måned. Se i øvrigt artikel i Advokaten 2/2006 s. 38.

Det bemærkes endvidere, at advokatfuldmægtigen ikke må give møde i retten før autorisation er meddelt af retten.

Det må påregnes, henset til at der skal indhentes straffeattest fra Det Centrale Kriminalregister, at byretten har en sagsbehandlingstid på minimum 10 arbejdsdage.

Såfremt advokaten (principalen) flytter fra Københavns Byrets retskreds til anden retskreds, skal der gives besked til byretten, da der skal ske annullation i Københavns Byret og autorisation i den nye retskreds.

Ved ophør af ansættelsesforhold 

Når ansættelsesforholdet ophører, eller der er opnået møderet for landsretten skal der ske annullation af autorisation. Anmodning om annullation skal i Københavns Byret sendes elektronisk til adm.kbh@domstol.dk. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger: 

 • kopi af autorisationsbrev
 • cpr.nr. på advokatfuldmægtig, samt
 • oplysning om, hvilken dato fuldmægtigforholdet skal annulleres fra

Hvis autorisationsbrev er bortkommet, skal der gives meddelelse fra principalen eller advokatfuldmægtigen om:

 • at autorisationsbrevet er bortkommet
 • at advokatfuldmægtigen ikke længere skal være autoriseret under principalen
 • cpr.nr. på advokatfuldmægtig, samt
 • oplysning om, hvilken dato fuldmagtsforholdet skal annulleres fra

Blanketter til brug for ansøgning om autorisation


Ved spørgsmål til ovenstående kan Administrationen i Københavns Byret kontaktes på tlf. 99 68 70 10.

 

Til top Sidst opdateret: 03-01-2017 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk