Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lidt om byrettens historie 

Bygningerne

Det nyklassicistiske domhus er et hovedværk i dansk
arkitektur, tegnet af professor og landbygmester C.F. Hansen.

Ved bybranden i 1795 blev det gamle rådhus, der lå mellem Gammeltorv og Nytorv, ødelagt. Stedet er markeret i brolægningen på Nytorv. Det nuværende domhus blev opført i årene 1805-15. Byggeriet blev forsinket af englændernes bombardement i 1807. Bygningen var indtil 1905 både rådhus og domhus. Domhuset har inden for de senere år gennemgået en omfattende restaurering, og bygningerne er nu fredet. I 2004 blev Slutterigade bragt tilbage til sit oprindelige udseende med granitbelægning efter C.F. Hansens originale tegninger fra 1800-tallet, således at gaden nu fremstår som en meget smuk plads.

Annekset i Slutterigade blev opført i 1805-16 som arresthus og forbundet med selve Domhuset med 2 store buer. Det blev ombygget i 1904 og igen i 1942-44, hvor det blev indrettet udelukkende til retslokaler med tilhørende kontorer.

Domhusets arkitekt, C.F. Hansen, har blandt mange andre bygninger også tegnet Vor Frue Kirke og det 2. Christiansborg, hvoraf dog kun Slotskirken er bevaret, samt ”Metropolitanskolen” på Frue Plads.

Domhuset

Indskriften mod Nytorv ”Med lov skal man land bygge” er et citat fra indledningen til Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241.

Gennem de imponerende joniske søjler mod Nytorv kommer man ind i forhallen, der blev kaldt Rådstuebørsen. Rummet er stort, da man her mønstrede borgervæbningens 200 mand. I lokalet for enden af forhallen var der mødesal for magistraten og senere borgerrepræsentationen. Til højre for forhallen ligger hovedtrappen, og foran denne er der en skærm af fire toskanske piller under fem buer. Ved trappen i stueetagen findes et lokale, der blev bygget som forsal til politiretten. Lokalet kan rumme omkring 100 personer. Politirettens sal, der er endnu større – ca. 200 kvadratmeter – blev indrettet til behandlingen af de såkaldte politisager. Det drejede sig om mindre straffesager og visse civile småsager.

På 1. sal med tre store vinduer mod Nytorv var der tidligere retslokale for ”Landsover- samt Hof- og Stadsretten”. I dag bruges rummet som mødesal og til repræsentative formål.

Domhuset indeholder 17 retslokaler med tilhørende kontorer, ligesom byrettens administration har kontorer her.

Annekset

I 1808 blev som inskription over det daværende arresthus blandt andet foreslået en latinsk sentens, der oversat lød ”Til værn for uskyldig, til skræk for brøde”. Resultatet blev dog det mindre malende ”For almeen sikkerhed”.

Slutteri betyder arrest. Arresthuset i Slutterigade husede både gældsarrestanter, d.v.s. personer, som afsonede en gæld, og malefikanter, d.v.s. forbrydere. Gældsarrestanterne var i bygningen fuldstændig adskilt fra malefikanterne, idet det ikke var vanærende at være gældsarrestant.

Annekset indeholder nu 9 retslokaler med tilhørende kontorer. Den ene af buerne, der forbinder Annekset og Domhuset, kaldes populært Sukkenes Bro, idet man her førte og stadigvæk fører arrestanter over i forbindelse med retsmøder.

Øvrige bygninger

Københavns Byret råder i dag yderligere over bygningen Hestemøllestræde 6, hvor der er fællesekspedition for Skifte- og Fogedafdelingen samt Notaren, og Frederiksberggade 1, 1.-4. sal, hvor der er 6 retslokaler.

Til top Sidst opdateret: 17-06-2016 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk