Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om overtrædelse af randzonelovgivningen 
11-05-2015 

Ved dom af den 11. maj 2015 er to tiltalte blevet frifundet for overtrædelse af randzonelovgivningen.
Retten har ved dom af 11. maj 2015 frifundet to tiltalte for overtrædelse af randzoneloven ved i efteråret 2012 og foråret 2013 at have tilsået nogle arealer med henholdsvis vinterafgrøder og havre og vårbyg på arealer, som er omfattet af randzoneloven.

Retten har begrundet sin frifindelsesdom således:

Det kan efter den skete bevisførelse, herunder navnlig det foreliggende og reviderede kortmateriale, et orienterende notat af 8. maj 2013, samt landinspektørens notat af 26. oktober 2014 og vidneforklaring i retten, anses for bevist, at der på de tiltaltes landbrugsejendom er et samlet randzoneareal på 3.321 m2. Denne opgørelse gælder både i relation til definitionen på vandløb i loven fra 2012 og de senere kriterier indeholdt i 2014-loven. 

Det kan endvidere anses for bevist, at det omhandlede og nu reducerede randzoneareal var tilsået med afgrøder, således som det er nævnt i anklageskriftet.

Anklagemyndigheden har under sagen anført, at tiltalte har handlet forsætligt, idet der er henvist til en avisartikel bragt i Thisted Dagblad. Retten finder ikke, at tiltaltes udtalelser i pressen kan tillægges selvstændig betydning i forhold til spørgsmålet om tilregnelse, allerede fordi der hersker usikkerhed om, hvad der nærmere er udtalt af tiltalte til avisen.

På gerningstidspunktet - i efteråret 2012 og foråret 2013 - herskede der stor usikkerhed om den nærmere forståelse af randzoneloven. Det bemærkes i den forbindelse, at kompensationskortet med en foreløbig angivelse af, hvilke vandløb der var omfattet af randzoneloven, i alvorlig grad var behæftet med fejl. Det fremgår blandt andet af sagens oplysninger, at det oprindelige kompensationskort fejlagtigt angav et rørlagt vandløb med randzone.

I den oprindelige randzonelov med ikrafttræden den 1. september 2012 var det bestemt, at alle åbne vandløb i landzone skulle undergives randzone-pligt. Dette skulle sammenholdes med et krav om, at vandløbet var vandførende i hovedparten af året, hvilket fremgår af den udfærdigede vejledning om randzoner og kompensation, som er dateret januar 2013.

Vidnet fra NaturErhvervstyrelsen har forklaret, at han i forbindelse med sin besigtigelse i april 2013 var nødt til at lade oplysninger fra DMI om forudgående måneders regnvandsmængde indgå i sin vurdering af, om en vandløbsstrækning var vandførende i hovedparten af året. I 2014-loven opererer man nu med nogle mere objektivt konstaterbare kriterier i modsætning til 2012- loven, hvor kriteriet for, om et vandløb er omfattet, beror på et konkret skøn i hvert enkelt tilfælde.

Tiltalte har efter sin forklaring tilsyneladende også misforstået spørgsmålet om, hvornår et vandløb var omfattet af den oprindelige lov, idet han fejlagtigt gik ud fra, at kun naturlige vandløb gav grundlag for en randzone. 

Det fremgår af det i sagen udarbejdede skema, at der i flere omgange er foretaget en reduktion af det samlede randzoneareal, også når der bortses fra den reduktion, der er foretaget efter revisionen af randzoneloven.

Da kompensationsordningen efter landdistriktsordningen bortfaldt som følge af den afgørelse, der blev truffet i Natur- og Miljøklagenævnet den 6. december 2012, opstod der yderligere tvivl om, hvorledes der skulle forholdes med hensyn til loven.

Der har i relation til den første randzonelov således været mange usikkerhedsfaktorer, og på denne baggrund finder retten, at der fra de tiltaltes side alene er udvist en så ringe grad af uagtsomhed, at det er betænkeligt at anse de tiltalte for skyldige.

Ved vurderingen heraf er det også taget i betragtning, at det fra myndighedernes side blev tilkendegivet, at jordbrugerne kunne regne med, at der ikke ville blive pålagt bøder for det første år og også senere, så længe der var tvivl om, hvor der skulle udlægges randzoner.

Retten har endelig også taget i betragtning, at det relativt hurtigt efter lovens ikrafttræden viste sig nødvendigt at revidere randzonelovgivningen.

Retten har ikke taget stilling til, om randzoneloven er i strid med ekspropriationsretlige grundsætninger eller EU- retten.  

De tiltalte frifindes.

Sagen har journalnummer SS 2551/2013

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, retspræsident Christian Schou, tlf. nr. 25223496

Til top Sidst opdateret: 11-05-2015 
Retten i HolstebroseperatorStationsvej 58seperator7500 HolstebroseperatorTelefon: 99685400seperatorEmail: holstebro@domstol.dk