Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domsmænd og nævninger  

Vejledning til domsmænd og nævninger
Formålet med denne vejledning er kort at beskrive, hvilke opgaver du har som domsmand og nævning ved Retten i Holbæk.
Domsmænd og nævninger kaldes under ét for lægdommere.
 
Hvordan udpeges lægdommere
 
Lægdommere udpeges for 4 år ad gangen. Du skal være en såkaldt uberygtet mand eller kvinde, der har valgret til Folketinget. Dette betyder, at du bl.a. ikke må være straffet for mere alvorlige lovovertrædelser. Du udtages ikke, hvis åndelig eller legemlig svaghed gør, at du ikke kan fungere som lægdommer. Du skal være under 80 år i hele den 4-årige periode. 
Følgende udtages endvidere ikke: Ministre, advokater, advokatfuldmægtige, centraladministrationens, domstolenes, anklagemyndighedens, overøvrighedens, politiets og fængselsvæsenets tjenestemænd og øvrige personale samt sognefogeder og folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige.
Personer i visse stillinger kan anmode om fritagelse for hvervet som lægdommer.
Et udvalg i hver kommune peger på et antal borgere, der optages på en såkaldt grundliste. Kommunerne indsender grundlisten til Østre Landsret, der ved lodtrækning danner lægdommerlisten for Retten i Holbæk. Du får skriftlig besked, hvis du bliver udtaget.
 
Hvilke typer af sager
 
Lægdommere medvirker i visse typer af straffesager, nemlig domsmandssager og nævningesager.
Domsmænd medvirker således i straffesager, hvor der er spørgsmålet om frihedsstraf. Nævninger medvirker i nævningesager, hvor der er spørgsmål om frihedsstraf i 4 år eller mere, eller spørgsmål om dom til anbringelse eller forvaring.
Der medvirker som udgangspunkt ikke lægdommere i sager, hvor der kun idømmes bøde, i sager hvor tiltalte tilstår, eller i sager vedrørende overtrædelser af færdselsloven.
 
Hvordan er aflønningen
 
Lægdommere får for tiden 1.100 kr. pr dag. Der kan være flere sager berammet samme dag. Hvis du skal rejse mere end 3 kilometer, får du godtgjort udgifter til transport, enten standardbillet til offentlig transport eller statens laveste kilometertakst. Beløbet udbetales via Nem-konto. Der udbetales to gange om måneden.
 
Hvilken rolle har man som lægdommer
 
Lægdommeres stemme har samme vægt som den/de juridiske dommeres stemme. Lægdommere er med til blandt andet at bestemme, om en tiltalt er skyldig, og hvilken straf tiltalte i givet fald skal have. Der er få typer af afgørelser, der kun træffes af den juridiske dommer. Det kan f.eks. være stillingtagen til erstatningskrav.
Det er ikke krav om, at du som lægdommer skal have indsigt i lovgivning, da den juridiske dommer kan vejlede om dette.
 
Hvordan foregår det i praksis
 
Du indkaldes pr. mail. Hvis du undtagelsesvis ikke har en mail adresse, så indkaldes du pr. brev.
Inden sagen går i gang den pågældende dag, gennemgår man navne på de tiltalte og vidner mv. og drøfter spørgsmålet om inhabilitet i den konkrete sag sammen med retsformanden (juridisk dommer). Du kan f.eks. være inhabil, hvis du har tætte relationer eller modsætningsforhold til en af personerne i sagen eller økonomiske interesser i den.
Man afgiver som lægdommer en erklæring om, at man på ære og samvittighed lover at følge forhandlingerne opmærksomt og dømme, som man finder ”ret og sandt”.
I domsmandssager sidder de to domsmænd på hver sin side af retsformanden i retssalen. I nævningesager er nævninger og dommere adskilt indtil den afsluttende votering. Nævningerne sidder for sig i retslokalet i den rækkefølge, de er udtaget.
Alle i retssalen skal rejse sig, når dommere og lægdommere går ind og ud af retssalen.
En straffesag vil typisk foregå sådan, at man først hører anklageskriftet læst højt. Efter at tiltalte har oplyst, om/i hvilket omfang vedkommende erkender sig skyldig, starter forklaringerne. En tiltalt har ikke pligt til at afgive forklaring, modsat et vidne, der skal afgive forklaring og tale sandt.
Lægdommere kan eventuelt stille spørgsmål efter at have fået ordet af retsformanden.
Efter forklaringerne sker der oplæsning af bilag fra sagen. Det kan være attester, erklæringer, fotos, tidligere domme mv. Tiltalte afgiver endvidere forklaring om sine personlige forhold.
Derefter har først anklageren og derefter forsvareren/forsvarerne lejlighed til at procedere sagen, dvs. de fortæller, hvordan de mener, at sagen skal afgøres. Tiltalte får altid ordet til sidst.
Så trækker dommerne/lægdommerne sig tilbage for at votere skyldsspørgsmålet og strafudmåling. Hvis der er uenighed, afgøres det efter stemmeflertal. Til slut oplæser retsformanden dommens konklusion. Dette sker stående.
Lægdommernes navne fremgår ikke af dommen.
 
Hvor ofte skal du virke som lægdommer
 
Det vil variere, hvor hyppigt du bliver indkaldt. Udtagelsen til de enkelte sager sker via et it-system. Du kan som udgangspunkt forvente, at du bliver indkaldt til at virke ved ca. 4-6 sager om året. Bemærk, at en sag kan vare flere retsdage. Hvis det er en omfattende sag, kan den strække sig over mange dage.
Hvis man udebliver uden en gyldig grund, kan man straffes med en bøde.
 
Hvor kan du læse mere
 
Du kan læse mere  her.
Vi har også en kort præsentation af, hvordan arbejdet som lægdommer ved lands- og byret foregår. Se klip her.
Til top Sidst opdateret: 26-09-2017 
Retten i HolbækseperatorDomhusstræde 1seperator4300 HolbækseperatorTelefon: 99686600seperatorEmail: holbaek@domstol.dk