Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Færdselsuheld mellem hjem og arbejdsplads var ikke en arbejdsulykke 
14-12-2007 

Færdselsuheld på vej fra hjemmet til arbejdspladsen var ikke en arbejdsulykke, selvom den ansatte forinden havde været hjemme for at hente en regnskabsmappe.

En børnehaveleder anlagde sag mod Ankestyrelsen, der havde nægtet at anerkende et færdselsuheld på vej fra hjemmet til arbejdspladsen som en arbejdsulykke, selvom hun forinden havde været på et arbejdsmæssigt ærinde og herefter havde været hjemme for at hente en regnskabsmappe, men Ankestyrelsen blev frifundet.

Børnehavelederen kørte den 20. september 2002 om morgenen fra sit hjem til et byggemarked for at indhente oplysninger om priser og materialer til brug for børnehaven. Herfra kørte hun tilbage til sin bopæl for at hente en regnskabsmappe, som hun havde glemt. Regnskabsmappen havde hun aftenen forinden taget med hjem efter et møde for at arbejde videre med regnskabsmaterialet. Hun skulle bruge regnskabsmappen på arbejdet samme dag.

På vej fra hjemmet til arbejdspladsen blev hun udsat for en færdselsulykke, der har medført varige skader.

Børnehavelederen anmeldte den 7. november 2003 tilskadekomsten til Arbejdsskadestyrelsen, der efter at have behandlet sagen 2 gange nægtede at anerkende skaden som en arbejdsulykke efter den daværende arbejdsskadesikringslovs § 9, nr. 1. Afvisningen var begrundet med, at ulykken var sket på vej fra hjemmet til arbejdet.

Børnehavelederen indbragte sagen for Ankestyrelsen, der nægtede at anerkende hændelsen som et ulykkestilfælde, fordi den var anmeldt for sent til Arbejdsskadestyrelsen, og der ikke var særlig grund til at se bort fra anmeldelsesfristen på 1 år. Ankestyrelsen henviste i sin afgørelse også til, at tilskadekomsten ikke var en arbejdsskade.

Retten fandt, at børnehavelederens kørsel fra sit hjem til arbejdspladsen på ulykkestidspunktet ikke havde haft en sådan nødvendig og naturlig forbindelse med hendes arbejde, at ulykkestilfældet kunne anses som en arbejdsskade, jf. dagældende arbejdsskadesikringslov § 9, nr. 1.

Retten fandt ikke, at det forhold, at hun forinden kørslen til hjemmet havde foretaget et arbejdsrelateret besøg i et byggemarked, kunne medføre et andet resultat, da kørslen fra byggemarkedet til hjemmet og fra hjemmet til arbejdspladsen var begrundet i hendes egne forhold.

Under disse omstændigheder fandt retten ikke grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens vurdering af, at der ikke forelå en særlig grund til at se bort fra den 1-årige anmeldelsesfrist i den dagældende arbejdsskadesikringslovs § 20.

Ankestyrelsen blev derfor frifundet.

Sagen blev behandlet af byretten under medvirken af 3 byretsdommere, jf. retsplejelovens § 12, stk. 3.

Retten i Hillerøds dom af 12. december 2007 (j.nr. BS 168/2007)

Til top Sidst opdateret: 14-12-2007 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk