Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om erstatning ved udbud af udbygning af FrederiksborgCentret  
21-07-2008 

 

I en sag vedrørende udbud ved en udbygning af FrederiksborgCentret er Fonden for FrederiksborgCentret blevet dømt til at betale af 300.000 kr. i erstatning til en entreprenør svarende til såkaldt negativ kontraktinteresse.

Fonden blev frifundet for et krav om betaling af positiv opfyldelsesinteresse på 3 mio. kr.

Sagen er blevet behandlet under medvirken af 3 byretsdommere.

Fonden for FrederiksborgCentret iværksatte i oktober 2004 en begrænset licitation vedrørende udvidelse af Frederiksborghallen med et nyt halkompleks på ca. 7.750 m2.

Tre entreprenører afgav tilbud. En af de tre entreprenører, der ikke vandt licitationen, anlagde sag mod Fonden for FrederiksborgCentret, idet denne entreprenør var af den opfattelse, at udbuds-reglerne var blevet overtrådt.

Retten fandt ikke, at entreprenøren kunne kræve erstatning på grund af, at udbudet ved en fejl ikke var gennemført efter bygge- og anlægsdirektivets regler, da entreprenøren valgte at deltage i udbudet, selvom denne vidste, at udbudet ikke foregik efter bygge- og anlægsdirektivets regler.

Retten fandt, at Fonden for FrederiksborgCentret også havde overtrådt tilbudslovens regler, idet fonden burde have set bort fra et for set indgivet ”alternativt” tilbud fra den vindende entreprenør, der indeholdt betydelige ændringer, ligesom fonden ikke fandtes at have stillet tilbudsgiverne lige.

Retten kunne derimod ikke lægge til grund, at fonden havde overladt entreprenørens udbuds-materiale - eller videregivet sådanne oplysninger herom - til den vindende entreprenør, hvorfor entreprenøren ikke fandtes at have et økonomisk krav mod fonden i henhold til ophavsretsloven eller markedsføringsloven.

Den vindende entreprenørs første og rettidige tilbud var klart billigst og den sagsøgende entreprenør havde ikke løftet sin bevisbyrde for, at denne ville have vundet licitationen og blevet tildelt opgaven, hvis ikke fonden havde overtrådt udbudsreglerne. Derfor frifandtes fonden for et krav om erstatning på 3 mio. kr. (positiv opfyldelsesinteresse).

Retten fandt imidlertid, at entreprenøren skulle have erstatning fra fonden for sit forgæves arbejde med udarbejdelse af tilbud, idet retten lagde til grund, at entreprenørens tilbud var konditionsmæs-sigt, ligesom retten lagde til grund, at entreprenøren ikke ville have deltaget i licitationen, hvis denne havde vidst, at den fejlagtige proces ville blive som sket. Erstatningen blev fastsat til 300.000 kr. (negativ kontraktinteresse).

Hillerød rets dom af 26. maj 2008 (BS 2-576/2007)

Til top Sidst opdateret: 27-05-2008 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk