Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hillerød Kommune frifundet i afskedigelsessag 
18-06-2010 

Hillerød Kommune frifundet for at betale godtgørelse til tidligere medarbejder, der tillige var kommunalbestyrelsesmedlem, som blev afskediget i forbindelse med en større besparelsesrunde.
 

Retten i Hillerød har i dag afsagt dom i en sag anlagt af en tidligere ansat i Hillerød Kommune, der tillige var medlem af kommunalbestyrelsen, og som blev afskediget i forbindelse med omfattende besparelser i anledning af budgetforlig 2009. Han havde været ansat i Hillerød Kommune fra 1983 og blev den 1. januar 1998 indvalgt i kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune. 

Den tidligere ansatte anlagde sag mod Hillerød Kommune med påstand om betaling af en godtgø­r­else på 657.777,78 kr. Han gjorde gældende, at opsigelsen var i strid med kommunestyrelsesloven, eller i hvert fald at der var sket forskelsbehandling på grund af hans medlemskab af kommunalbe­styrelsen, og at han derfor var berettiget til en godtgørelse.

Ifølge kommunestyrelsesloven må en arbejdsgiver ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne er valgt til en kommunalbestyrelse. Efter samme lov påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at en af­skedigelse ikke skyldes et sådant forhold.

Retten fandt, at afskedigelseskriterierne var klare, og den ansattes funktion blev nedlagt, samt at kontrolsystemet i Hillerød Kommune indenfor den ansattes område ændredes markant. Det var endvidere godtgjort, at der nødvendigvis skulle reduceres væsentligt i antallet af ansatte som følge af Hillerød Kommunes økonomiske problemer, samt at der ikke i en længere årrække havde været problemer på arbejdspladsen, der havde relationer til den ansattes medlemskab af kommunalbestyr-elsen. Under disse omstændigheder sammenholdt med, at afskedigelsesgrundlaget havde været gennemskueligt og efterfølgende kunne efterprøves i fornødent omfang, blev det anset for godtgjort, at den ansattes medlemskab af kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune ikke helt eller delvist havde haft betydning for afskedigelsen.

Det fandtes i øvrigt ikke bevist, at Hillerød Kommune skulle have tilsidesat lov om forbud mod for­skelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Hillerød Kommune blev herefter frifundet.

Retten i Hillerøds dom af 18. juni 2010 (j.nr. BS 1035/2009).                      

Til top Sidst opdateret: 18-06-2010 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk