Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frakendelse af kørekort for at vende på motorvejsforlængelse 
26-03-2015 

Det er forbudt at vende på motortrafikvej, også selv om trafikken er gået helt i stå. Vender man alligevel bilen, koster det en bøde på 2.500 kr. og en betinget frakendelse af kørekortet.

En 41-årig ustraffet mand var tiltalt for kl. 8:20 om morgenen på vej mod København at have vendt bilen på Hillerødmotorvejens forlængelse ved at dreje hen over spærrelinjen og en spærreflade og køre væk via en frakørsel i modsat retning.

Tiltalte forklarede i retten, at trafikken var gået fuldstændigt i stå ind mod København, og at det ifølge trafikradioen skyldtes en ulykke. Tiltalte holdt stille i den yderste af to vognbaner i retning mod København, og der var ingen trafik i modsat retning, hvor der kun var en vognbane. Også en tilkørselsvej til motortrafikvejen var helt proppet af biler. For at komme væk og give plads til andre vendte han derfor om og kørte væk ad en frakørselsvej i modsat retning. I den forbindelse krydsede han spærrelinjen, vognbanen i modsat retning og spærrefladen mellem vognbanen og frakørselsvejen.

Tiltalte var enig, i han havde overtrådt forbuddet mod at vende på motortrafikvej, og at han skulle betale en bøde for det. Tiltalte nægtede dog, at han i forbindelse med vendingen havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, hvorfor betingelserne for at frakende kørekortet ikke var opfyldt.

Retten henviste til, at Østre Landsret i en dom, som er trykt i Tidsskrift for Kriminalret 2014.1126/2 Ø, om en vending samme sted under lignende omstændigheder havde slået fast, at forbuddet mod vending på motortrafikvej og tilhørende til- eller frakørselsveje er så grundlæggende og sikkerhedsmæssigt betydningsfuldt, at en overtrædelse heraf i almindelighed vil være en tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, uanset om personer eller ting konkret bliver udsat for fare. Frakendelse af førerretten kan derfor kun under ganske særlige omstændigheder undlades.

I overensstemmelse med dette udgangspunkt mente retten, at tiltaltes vending – selv om der ikke opstod en konkret faresituation – indebar en så nærliggende risiko for fare, at tiltalte under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden havde fremkaldt fare for skade på personer eller ting.

På denne baggrund blev tiltalte idømt en bøde på 2.500 kr. og frakendt kørekortet betinget.

Betinget frakendelse af kørekortet betyder, at man beholder kørekortet på betingelse af, at man ikke begår en ny overtrædelse i 3 år. Desuden skal man bestå en kontrollerende køreprøve.

Retten i Hillerøds dom den 25. marts 2015 i sag SS 7-4290/2014.

Til top Sidst opdateret: 26-03-2015 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk