Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om fredskovspligt 
12-01-2010 

Retten i Hillerød har den 12. januar 2010 anset Naturklagenævnets afgørelse om ikke at pålægge fredskovspligt på arealer i Skibby ned mod Bredvig ved Roskilde Fjord for gyldig. Der medvirkede 3 dommere ved sagens behandling. 

Den 15. januar 2006 købte et ægtepar en landejendom i Skibby. Københavns Statsskovdistrikt havde forinden imødekommet sælgers ansøgning om at pålægge fredskovspligt på nogle skovbevoksede arealer af ejendommen. Arealerne var delvist beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, hvor der er forbud mod tilplantning, og delvist omfattet af et område i regionsplanen, hvor skov er uønsket.

Før købsaftalen blev indgået, indbragte Danmarks Naturfredningsforening statsskovdistriktets afgørelse for Naturklagenævnet, hvilket køberne var informeret om. Den 24. april 2007 ændrede Naturklagenævnet statsskovsdistriktets afgørelse til et afslag.

Retten fandt indledningsvis, at sagen var anlagt rettidigt.

Sagsøgerne gjorde under sagen gældende, at der forelå særlige omstændigheder i sagen, dels fordi der allerede var skov på arealet, dels fordi Naturklagenævnet ikke var bekendt med, at ejendommen var solgt til sagsøgerne, og at det var af væsentlig økonomisk betydning for dem, at afgørelsen om fredskovspligt ikke ville blive ændret. Sagsøgerne gjorde endelig gældende, at Naturklagenævnets afgørelse var udtryk for en ændring af praksis, og at nævnet derfor skulle have givet sagsøgerne adgang til at udtale sig herom, inden afgørelsen blev truffet.

Retten bemærkede, at oplysningerne om den eksisterende skov indgik i grundlaget for Naturklagenævnets afgørelse. Dernæst kunne sagsøgerne ikke have en berettiget forventning om, at statsskovdistriktets afgørelse ville blive stadfæstet. Endelig var det uden betydning for Naturklagenævnets afgørelse, at nævnet ikke var bekendt med, at sagsøgerne havde købt ejendommen og havde en forventning om, at afgørelsen fra statsskovdistriktet ville blive stadfæstet. Disse omstændigheder indgår ikke i de hensyn, som skal varetages ved afgørelser om fredskovspligt efter skovlovens § 4.

Endvidere mente retten ikke, at det var en fejl, som kunne føre til, at Naturklagenævnets afgørelse var ugyldig, at nævnet ikke havde foretaget høring af sagsøgerne, inden nævnet traf sin afgørelse. Retten fandt således ikke, at der var grundlag for at antage, at der ved en høring af sagsøgerne ville være kommet oplysninger frem af betydning for sagen. Endelig var det ikke bevist, at nævnets afgørelse var udtryk for en ændring af en fast administrativ praksis.

Naturklagenævnet blev derfor frifundet for sagsøgernes påstand om, at afgørelsen skulle ophæves eller kendes ugyldig.

Retten i Hillerød, sag BS 2-1037/2008.   

Til top Sidst opdateret: 12-01-2010 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk