Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om forhøjelse af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for danske dambrugere 
12-11-2009 

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) blev frifundet i sag om forhøjelse af bidrag til erhvervssygdomssikring for danske dambrugere.

Retten i Hillerød har den 11. november 2009 afsagt dom i en sag anlagt af brancheorganisationen for danske dambrugere, Dansk Akvakultur, på vegne af Danmarks største ørredproducent, AquaPri Denmark A/S. Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere.

Brancheorganisationen krævede, at Arbejdsmarkedets Erhverssygdoms-sikrings afgørelse om at placere branchen ”Dambrug og Fiskeavl” i branchegruppe med branchen ”Fiskeri” blev kendt ugyldig, og at det i den anledning opkrævede merbidrag skulle refunderes.

Fra 2000 til 2004 var branchen placeret i branchegruppe sammen med en række andre brancher som for eksempel kornavl, agerbrug, stutterier, fåre- og gedeavl, pelsdyravl, opdræt af andre dyr, skovbrug og fiskeri.

I foråret 2004 besluttede AES’s bestyrelse med virkning fra 1. januar 2005 at opdele branchegruppen i to grupper, hvorefter den ene gruppe skulle udgøres af brancherne ”Dambrug og Fiskeavl” og ”Fiskeri”, mens den anden gruppe skulle udgøres af resten af den oprindelige branchegruppe.

Med den ændring blev AES-satsen pr. medarbejder for dambrugere hævet fra 2.373 kr. i 2004 til 9.553 kr. i 2005, svarende til en stigning på 303 %. I 2006 og 2007 var satsen henholdsvis 12.203 kr. og 16.337 kr. pr. medarbejder.

For restgruppen, som blev benævnt ”Planteavl og Småhusdyrbrug”, var satsen i samme periode 698 kr. (2005), 594 kr. (2006) og 855 kr. (2007).

Tilbagebetalingskravet vedrørte alene årene 2005-2007, idet loven blev ændret pr. 1. juli 2007 med ændret bidragssatser fra 1. januar 2008. Brancherne er herefter anbragt i 8 hovedbranchegrupper, hvor dambrugere er anbragt i hovedbranchegruppe for landbrug, fiskeri og råstofudvinding.

Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte AES’s beslutning i foråret 2004 om at ændre branchegrupperingen for AquaPri Denmark A/S’s branche eller AES’s senere slutning i februar 2006 om at fastholde branchegrupperingen.

Retten lagde blandt andet vægt på, at de aktuarmæssige beregninger, der lå til grund for AES’s beslutning i foråret 2004, blev foretaget på grundlag af tallene for 2000-2003, der udviste en stor stigning i risikopræmien for branchen ”Dambrug og Fiskeavl”. Denne branche lå for det pågældende år i skadesrisikomæssig henseende tættere på ”Fiskeri” end på de øvrige brancher. Det indgik også i vurderingen, at bidragsordningen har et betydeligt element af en forsikringsordning, hvor alle virksomheder i en branchegruppe betaler samme AES-sats og i fællesskab fiansierer udgifterne til erhvervssygdomme, uden at den enkelte virksomhed kan relatere præmien direkte til skadernes antal og omfang i egen branche.

Retten i Hillerøds dom af 11. november 2009 (j.nr. BS 1152/2007).

Til top Sidst opdateret: 12-11-2009 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk