Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om byggerettigheder efter lokalplan for et område i Lille Kregme 
17-01-2013 

Retten i Hillerød har den 15. januar 2013 afsagt dom i en sag, hvor to grundejere havde fremsat krav mod en kommune for inddragelse af byggerettigheder og erstatning herfor.

Baggrunden herfor var, at Fredningsnævnet i 1975 traf afgørelse om fredning af at større areal ved ”Hvide Klint” i Frederiksværk. De berørte grundejere fik en økonomisk erstatning herfor. Senere traf Overfredningsnævnets afgørelse i sagen, og her blev fredningen ændret, så den var mindre omfattende. Grundejerne bevarede en større adgang til at bygge på grundene, og den økonomiske erstatning blev udmålt til et mindre beløb end i Fredningsnævnet. I 2009 vedtog kommunen en lokalplan for området, hvorefter der ikke måtte ske yderligere udstykning i området. Udstykning kunne herefter kun ske, hvis der blev givet dispensation fra kommunen. Grundejerne påklagede kommunens afgørelse om lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet, der kom frem til, at bestemmelserne i lokalplanen havde fornøden planmæssig begrundelse, og lokalplanen blev derfor opretholdt.  

Retten kom frem til, at der ikke med Overfredningsnævnets afgørelse var givet en særskilt erstatning til grundejerne i form af tildelte byggeretter. Grundejerne havde blot fået mulighed for at beholde flere byggeretter, end efter Fredningsnævnets afgørelse. Kommunen havde derfor ikke med lokalplanens vedtagelse frataget dem en erstatning. Retten kom også frem til, at der med lokalplanens vedtagelse ikke var sket sådanne begrænsninger i grundejernes adgang til at råde over deres grunde, at kommunen skulle betale dem erstatning.  

Kommunen blev herefter frifundet.  

Til top Sidst opdateret: 17-01-2013 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk