Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i funktionærsag (behandlet af 3 dommere) 
28-09-2008 

Arbejdsgiver frifundet for krav om erstatning for påstået overtrædelse af forskels-behandlingslovens § 2 og § 2a og i anden række funktionærlovens § 2b.

Arbejdsgiver (sagsøgte) frifundet for et krav fra en kvindelig butiksansat om godtgørelse for påstået overtrædelse af forskelsbehandlingslovens § 2 og § 2a og i anden række af funktionærlovens § 2b.

Sagen er behandlet under medvirken af 3 byretsdommere, jf. retsplejelovens § 12, stk. 3.

Den ansatte blev afskediget den 13. marts 2006 til fratræden den 31. juli 2006. Begrundelsen for afskedigelsen var hendes store fravær på grund af sygdom. 

Hun var sygemeldt efter operation i håndleddet i foråret 2005. Hun blev på ny opereret i håndleddet den 4. oktober 2005 og herefter sygemeldt. Hun blev raskmeldt den 1. januar 2006, men slog sin hånd den 17. januar 2006, hvorefter hun på ny blev sygemeldt.

Retten fandt efter de foreliggende helbredsoplysninger ikke, at den ansatte på afskedigel-sestidspunktet havde pådraget sig et handicap, som er omfattet af forskelsbehandlingsloven. 

Retten fandt heller ikke, at den ansatte havde påvist omstændigheder, hvorefter det kunne antages, at arbejdsgiverens opsigelse var udslag af forskelsbehandling af hende i strid med forskelsbehandlingslovens § 2 og § 2a.

Retten fandt endvidere ikke, at der forelå en overtrædelse af funktionærlovens § 2b, selvom der var indgået en aftale mellem parterne efter den dagældende sygedagpengelovs § 28. Retten lagde herved vægt på, at den ansatte nogle måneder efter indgåelsen af aftalen blev raskmeldt, og at hun efter en periodes arbejde efterfølgende blev sygemeldt i en meget lang periode.

Hillerød rets dom af den 28. september 2007 (j.nr. BS 2-140/2007)

Til top Sidst opdateret: 28-09-2007 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk