Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i civil sag vedrørende en sommerhusejers skræntsikring i Holløselund uden forudgående tilladelse fra Frederiksborg Amt. 
 

 

Miljøcenter Roskilde, tidligere Frederiksborg Amt frifundet i en sag, hvor en sommerhusejer ved Holløselund i Helsinge Kommune uden amtets godkendelse havde søgt at skræntsikre sin grund ved  at udlæggge 1.330 m³ sten og 286 m³ muld på en skrænt. Skrænten er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. En reetablering af forholdene som påbudt af amtet ville koste sommerhusejeren mellem 1,2 og 1, 7 millioner kr. ekskl. moms. Sommerhusejeren havde stævnet amtet med påstand om, at amtets påbud skulle ophæves, således at der efterfølgende meddeltes ham dispensation til skræntsikringen.

Retten fandt ikke, at der var tale om sådanne særlige omstændigheder, som det efter Naturbeskyttelsesloven kræves, for at der kan gives dispensation. 

Retten lagde blandt andet vægt på, at den foretagne skræntsikring rent faktisk ikke havde nogen skræntsikrende effekt.

Retten fandt endvidere, at amtet ved afgørelsen af, om påbudet kunne ophæves, og der kunne meddeles sommerhusejeren dispensation, havde foretaget den nødvendige afvejning af de hensyn, der følger af Naturbeskyttelsesloven. 

Endelig fandt retten ikke, at amtets afgørelse var truffet i strid med proportionalitetsgrundsætningen.

Retten lagde i den forbindelse vægt på, at omkostningerne for sagsøgerne ved lovliggørelsen ikke kunne tillægges afgørende betydning, idet skræntsikringen blandt andet blev gennemført uden forudgående tilladelse fra amtet, og idet den foretagne skræntsikring ifølge de fremlagte fotos skæmmede naturen. Den omstændighed, at eventuelle naboejendommes skræntsikringer skæmmer naturen mere, kunne ikke føre til et andet resultat.

Retten fandt, at en reetablering af skrænten ud for sommerhusejerens grund efter en syn- og skønserklæring var mulig, om end besværlig og bekostelig.

Hillerød rets dom af den 11. juli 2007 (BS 15-2-47/2005)

Til top Sidst opdateret: 12-07-2007 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk