Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bøder for kartelvirksomhed 
22-01-2019 

En direktør og en ledende medarbejder hos et nedrivningsfirma er blevet idømt bøder for ulovligt i 24 tilfælde at have koordineret tilbudsgivning på nedrivningsopgaver med to andre konkurrerende nedrivningsfirmaer.

Sagsnummer: SS 8-2267/2018

Sagen kort fortalt

Der var rejst tiltale mod direktøren og en ledende medarbejder hos et nedrivningsfirma (som nu er ophørt) for i 24 tilfælde over for forskellige hovedentreprenører at have koordineret firmaets tilbudsgivning med to andre konkurrerende nedrivningsfirmaer, idet de to medarbejdere i størsteparten af tilfældene lånte et tilbud af den konkurrerende virksomhed og herefter selv afgav et proforma tilbud, som lå højere end tilbuddet fra den, der havde lånt dem prisen.

Der var rejst tiltale i 21 forhold, som efter konkurrenceloven kan medføre bødestraf, og i 3 forhold, som efter konkurrenceloven kan medføre fængselsstraf, hvis handlingen er begået forsætligt og er af ”grov beskaffenhed”.

De tiltalte nægtede sig skyldige. De erkendte at have lånt tilbudspriser eller selv at have udlånt tilbudspriser. De forklarede, at denne fremgangsmåde var begrundet i, at de enten ikke kunne nå at afgive tilbud, eller at der var tale om en opgave, som firmaet ikke havde kapacitet til. Grunden til, at de ikke i stedet valgte ikke at afgive tilbud var, at de var bange for at blive udelukket fra fremtidige udbudsrunder.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tiltalte havde overtrådt konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved at have lånt og udlånt tilbudspriser fra konkurrerende nedrivningsentreprenører.

I de 3 ud af de 24 forhold havde anklagemyndigheden påstået fængselsstraf efter konkurrencelovens § 23, stk. 3. Retten fandt, at forholdene var begået forsætligt, men at der ikke var tale om forhold af så grov beskaffenhed, at det kunne medføre en fængselsstraf. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om 3 lovovertrædelser begået i maj, august og september 2013, den begrænsede markedsmæssige udbredelse, at tilbuddet først blev afgivet efter udlånerens tilbud, som var afgivet på grund af en faktisk beregning, at det ikke var godtgjort, at der var opnået nogen økonomisk vinding for de involverede samt de tiltaltes bevæggrunde for fremgangsmåden.

På denne baggrund fandt retten de tiltalte skyldige efter den bødebelagte bestemmelse i konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1 og idømte de tiltalte hver en bøde på 300.000 kr. Retten lagde ved udmålingen af bødens størrelse vægt på, at lovovertrædelserne var begået forsætligt over en periode på knap 2 år, de involverede værdier, lovforarbejdernes tilkendegivelse om bødeniveauet i disse sager samt retspraksis på området.

Anklagerens påstand var samlet set en straf af fængsel i mindst 6 måneder.

De tiltaltes påstand var frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Begge parter har 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes til Østre Landsret.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt i Retten i Hillerød den 11. januar 2019.

Der er nedlagt navneforbud i sagen.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter

Forsvarer: Advokat Kjeld Skov.
Anklagemyndighed: Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK) – senioranklager Robert Hansen.

Til top Sidst opdateret: 22-01-2019 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk