Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Konsekvenser af den digitale tinglysning 

Som led i digitaliseringen af tinglysningssystemet er der med virkning fra den 8. september 2009 vedtaget ændringer i tinglysningsloven, som får afgørende, praktisk betydning for eksisterende, allerede tinglyste pantebreve i fast ejendom.

Private pantebreve
Nye rettigheder over eller ændringer i et pantebrev tinglyst før den 8. september 2009 skal tinglyses i det nye, digitale tinglysningssystem for at opnå beskyttelse mod aftaler om pantebrevet og mod retsforfølgning. Dette gælder også overdragelse eller anden overførsel af pantebrevet. Ved tinglysningen skal pantebrevet konverteres til et digitalt pantebrev.

Hvis du har opnået ret som pantekreditor i henhold til et papirbaseret pantebrev ved en transport, som har fundet sted efter den 8. september 2009, er det derfor ikke længere nok at hæfte en allonge på papirdokumentet. Pantebrevet skal digitaliseres, og transporten tinglyses. Af samme grund vil fogedretten i sådanne tilfælde ikke forlange, at papirpantebrevet forevises ved foretagelse af pantebrevsudlæg eller på tvangsauktioner, men vi vil på den anden side kræve, at transporten er tinglyst, idet den ellers ikke vil blive anerkendt som gyldig.

Ejerpantebreve
Rettigheder i tinglyste, papirbaserede ejerpantebreve, som inden lovens ikrafttræden har opnået beskyttelse mod aftaler og mod retsforfølgning efter reglerne i gældsbrevsloven, dvs håndpanterettigheder i ejerpantebrevet, skal senest 5 år efter lovens ikrafttræden tinglyses efter reglerne i tinglysningsloven for at bevare denne beskyttelse. Ved tinglysning af rettigheder i et ejerpantebrev, skal ejerpantebrevet samtidig konverteres til et digitalt ejerpantebrev.

Hvis du har et ejerpantebrev i fast ejendom i håndpant til sikkerhed for et underliggende skyldforhold, bør du derfor sørge for at få din håndpanteret konverteret digitalt hurtigst muligt. Efter fristens udløb er ejerpantebrevene fortsat gyldige, men din håndpanteret vil ikke længere være beskyttet mod nye aftaler om pantebrevet eller mod aftaler om henholdsvis retsforfølgning imod det pantsatte aktiv uden tinglysning. Fristen for konvertering og digital tinglysning af ejerpantebreve i fast ejendom udløber den 8. september 2014.

Du kan læse mere om de nye regler, og hvordan du kan få konverteret og digitaliseret din ret i henhold til et papirbaseret pantebrev i § 15 i overgangsbestemmelserne til tinglysningsloven (lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love som ændret ved lov nr. 504 af 12. juni 2009 om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love samt lov om ændring af søloven og forskellige andre love).

Med venlig hilsen

Fogedretten i Hillerød

Til top Sidst opdateret: 18-03-2010 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk