Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Reglerne om underretningspligt ikke i strid med internati-onale konventioner 
02-04-2019 

 
 
Retten har henholdsvis den 21. marts og den 2. april 2019 afsagt domme, hvor retten har straffet en udlænding med opholds-, melde- og underretningspligt på Kærshovedgård for at overtræde alle 3 former for pligter. I dommene har retten afvist forsvarerens argumentation om, at reglerne om underretningspligt er i strid med internationale konventioner, som Danmark er forpligtet til at overholde, nærmere bestemt Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 og FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966 artikel 14.3, litra g. Retten har i begge domme fastsat straffen i nøje overensstemmelse med det, der fremgår af forarbejderne til udlændingeloven i forhold til antallet af overtrædelser. Endelig er udlændingene udvist på ny.
 
Sagsnumre: SS 99-689/2019 og SS 99-725/2019
 
Sagerne kort fortalt
Begge udlændinge var tidligere straffet for overtrædelse af bestemmelser i lov om euforiserende stoffer og udvist med indrejseforbud i 6 år. Da de ikke ønskede at medvirke til udsendelse af Danmark, blev den ene udlænding i juni 2017 og den anden udlænding i marts 2018 pålagt såvel opholds- som underretnings- som meldepligt på Udrejsecenter Kærshovedgård. Disse pligter undlod de at overholde. I dommen af 21. marts 2019 blev udlændingen i det væsentlige fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen, der angik 1.472 overtrædelser, og straffet med fængsel i 60 dage. I dommen af 2. april 2019 blev udlændingen fundet skyldig fundet i overensstemmelse med tiltalen, der angik 766 overtrædelser. Begge udlændinge blev som nævnt udvist på ny.
 
Underretningspligten indebærer, at udlændingen skal give underretning til ”indkvarteringsoperatøren”, inden de forlader Udrejsecenter Kærshovedgård i tidsrummet mellem kl. 23 og 6.
 
Opholdspligten indebærer, at udlændingen skal overnatte på Kærshovedgård. Denne pligt kan udlændingen dog søge om dispensation fra, eksempelvis for at tage på besøg med overnatning en nat eller flere nætter. Hvis udlændingen får dispensation fra opholdspligten, suspenderes hans/hendes underretningspligt automatisk i den periode, som dispensationen gælder.
 
I begge sager påstod udlændingene frifindelse for overtrædelse af underretningspligten.
 
De anførte som begrundelse herfor, at overholdelse af underretningspligten reelt indebærer en pligt til at tilstå manglende overholdelse af opholdspligten og dermed en strafbar lovovertrædelse. Dermed er underretningspligten i strid med den generelle retsgaranti, der forbyder pligt til at anmelde egne lovovertrædelser (forbuddet mod selvinkriminering).   
 
Dommenes resultat
Retten har i begge domme afvist de tiltaltes argumentation. Dette har retten i begge tilfælde gjort med henvisning til, at udlændingens overtrædelse af underretningspligten ikke med sikkerhed indebærer en overtrædelse af opholdspligten, og at reglerne om underretningspligt tjener et legitimt formål. Omstændighederne i sagerne kan ikke sammenlignes med anden retspraksis, hvor domstolene har frifundet med henvisning til, at idømmelse af straf vil være i strid med forbuddet mod selvinkriminering.
 
Dommen afsagt den 21. marts 2019 er anket af tiltalte, mens ankefristen angående dommen afsagt den 2. endnu ikke er udløbet.
 
Anklagemyndighedens repræsentant: Anklager Anne B. Breinhild, Midt- og Vestjyllands Politi.
 
Forsvarer for begge udlændinge: Advokat Jens Møller, Ikast.
 
Til top Sidst opdateret: 02-04-2019 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk