Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse om nævningesagen - Gullestrupsagen 
27-11-2008 

Retten i Herning idømte den 26. november 2008 en 43-årig mand fængsel i 11 år for drab på hans samlever og ildspåsættelse.

Retten i Herning har gennemført den første nævningesag. Da retten ikke har egnede lokaler, blev retssagen afviklet i lokaler tilhørende retten i Viborg.

En mand født i 1965 var tiltalt for manddrab og brandstiftelse. Han blev ved rettens dom af 26. november 2008 dømt for med en boltpistol at have skudt hans samlever i hovedet, hvorved hun blev påført en dødelig læsion. Hun lå formentlig bevidstløs i nogle timer inden han satte ild til hjemmet under anvendelse af benzin. Han forlod herefter hjemmet. Muligt forsøgte han i en skov efterfølgende at begå selvmord ved at føre en støvsugerslange fra bilens udstødningsrør og ind i kabinen.

 Anklageskriftet var udformet således:

1. straffelovens § 237, manddrab, ved i tiden mellem den 25. november 2007 og den 27. november 2007 ca. kl. 13.00 i ejendommen XX, Gullestrup at have dræbt GP, idet han med et skydevåben skød hende i hovedet med dødelig hjernelæsion til følge, hvorefter han satte ild til ejendommen, hvor GP fortsat opholdt sig, hvilket bevirkede, at GP afgik ved døden som følge af røgforgiftning (kulilteforgiftning),

 2. straffelovens § 181, stk. 1, ved i tiden fra den 25. november 2007 til den 27. november 2007 ca. kl. 13.00 at have sat ild til ejendommen XX, Gullestrup, hvorved der skete skade på løsøre og fast ejendom til et ikke nærmere opgjort beløb,

 3. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, jf § 10, stk. 1, ved den 28. november 2007 og i tiden forud herfor på bopælen XX, Gullestrup uden politiets tilladelse at have besiddet et dobbelt glatløbet haglgevær.

Subsidiært påstås forhold 1 og 2 henført under:

straffelovens § 180, ved i tiden mellem den 25. november 2007 og den 27. november 2007 ca. kl. 13.00 at have sat ild til ejendommen XX, Gullestrup, selvom han indså, at GP, der henlå kvæstet i ejendommen udsattes for overhængende livsfare, hvilket medførte, at GP afgik ved døden som følge af røgforgiftning (kulilteforgiftning).

Et enigt nævningeting fandt den tiltalte skyldig. Det skete med følgende begrundelse:

Det lægges efter bevisførelsen herunder særlig obduktionserklæringen og obducentens forklaring sammenholdt med den våbentekniske erklæring og våbenteknikerens forklaring til grund, at GP er skudt med en boltpistol, at skuddet var dødeligt, men ikke dræbte hende, og at hun er død af kulilteforgiftning forårsaget ved den røgforgiftning, hun blev påført i forbindelse med den påsatte brand.

Tiltalte har under sagen blandt andet forklaret, at tre maskerede mænd i sorte tætsiddende heldragter, hvor kun øjne og sko kunne ses, mandag aften den 26. november 2007, kort før han ville tage på arbejde, trængte ind i det rækkehus, hvor GP og tiltalte boede. De skubbede tiltalte ind, så han faldt og satte ham på en stol i køkkenet, hvor til stadighed en eller to personer, den ene bevæbnet med en tromlepistol, passede på ham, mens den tredje og ind i mellen den anden var hos GP i stuen. Han hørte intet fra stuen bortset fra, at han én gang hørte GP sige "av". Personerne gjorde ikke tiltalte fortræd bortset fra, at de tvang ham til at drikke to af hans egne øl, som de stillede foran ham og betydede, at han skulle drikke dem. Han er ikke klar over, om de var oppe på 1. sal. Efter 1½-2 timer førte 2 af mændene tiltalte ud i hans bil, hvor de satte ham på højre forsæde, mens de selv satte sig på bagsædet og spændte ham fast med en bagagestrop. Efter kort tid kom den tredje mand og satte sig ind på førersædet. De kørte tiltalte ud i en skov. Der blev tiltalte rykket over på førersædet, spændt fast med bagagestroppen om hals og nakkestøtte, uden at stroppen strammede. Derefter satte de en støvsugerslange til bilens udstødning, førte slangen ind i bilen ved bagklappen, der blev lukket ned over slangen, uden at bagklappen var helt lukket, hvorefter de forsvandt. Tiltalte sad i bilen og faldt i søvn eller mistede bevidstheden. Han vågnede efter sin forklaring først efter mere end 24 timer. Tiltalte har videre forklaret, at han havde 56.000 kr. på 1. salen i huset, heraf 41.000 kr. i en jakkelomme på et sæt tøj i en renseripose, mens 15.000 kr. var i en plastikbøtte i soveværelset. Ingen vidste besked om de 41.000 kr., og kun GP kendte til de 15.000 kr.

Tiltalte har indtil sommeren 2008 benægtet, at han, da han lørdag den 24. november 2007 tankede benzin på bilen, også tankede benzin i en dunk. Dette har han først forklaret, efter at han blev oplyst om, at tankningen var optaget på video.

Tiltalte har vedrørende krudtpartikler fundet på hans hånd forklaret, at disse hidrørte fra fyrværkeri, som han havde rørt ved, og først senere, da han blev klar over, at der ikke kommer krudtpartikler fra fyrværkeri, ændret forklaringen til, at disse var afsat på hans hånd af en af de tre maskerede mænd.

Tiltalte har vedrørende afsvedne hår på hans højre hånd oprindeligt forklaret, at det kom fra optænding i en svideovn, men i retten ændret dette til, at det hidrørte fra, at han havde trukket grise ud af svideovnen.

Det er dokumenteret, at der fra GP.s mobiltelefon blev sendt 4 sms´er til vidnet K.C. mandag aften den 26. november henholdsvis kl. 21.49, kl. 23.15, kl. 23.51 og (tirsdag) kl. 01.05. Nogle af sms´erne er sendt, mens de tre maskerede mænd var i huset, og nogle efter at de og tiltalte havde forladt huset. Det er af K.C. forklaret, at han ikke tror, at i hvertfald den sms, der blev sendt kl. 01.05 var skrevet af GP, da den var fuld af stavefejl, hvilket ikke var normalt for GP, men det tydede på, at den var skrevet af tiltalte. Vidnet T.J., der bor i nabohuset til tiltalte og GP, har forklaret, at han mandag aften den 26. ca. kl. 23.00 kiggede ind ad vinduet til tiltaltes lejlighed og så en kvinde på sofaen, mens fjernsynet gik. Der var intet usædvanligt at bemærke. Vidnet K.J., der virkede særdeles troværdig, har forklaret, at hun så tiltalte køre mellem Ikast og Sunds tirsdag den 27. november kort før kl. 10.00.

Under disse omstændigheder findes tiltaltes forklaring, der i sig selv virker særdeles fantasifuld og utroværdig, i det hele at måtte tilsidesættes.

Det må ved sagens afgørelse lægges til grund, at tiltalte arbejdede på et slagteri, hvor der benyttes boltpistol, at tiltalte og GP, efter de forklaringer, der er afgivet såvel af tiltalte og af afdødes søster og børn, levede et turbulent samliv, at forholdet tilspidsedes op mod dødsfaldet, at GP ville fraflytte hjemmet til egen lejlighed, hvilket tiltalte i følge vidneforklaringer forsøgte at hindre hende i ved at gemme breve fra boligforeninger, at tiltalte har tanket benzin i en dunk lørdag den 24. november, at dunken efterfølgende ikke var på den plads, som tiltalte havde oplyst og må antages at være brugt til branden, at K.J. efter sin forklaring med sikkerhed så tiltalte tirsdag den 27. november lidt før kl. 10.00, at tiltalte efter vidnet H.P.L.s forklaring oplyste, at GP blødte, og at hunden var tavs,  at  tiltalte havde krudtpartikler på sig, der efter våbenteknikerens forklaring kun kunne stamme fra en fænghætte, at tiltaltes jakke, skjorte og træsko efter den kriminaltekniske erklæring havde motorbenzin på sig, at det fremgår af de tekniske erklæringer efter undersøgelse af brandstedet, at der er anvendt motorbenzin, og at tiltaltes behåring på højre hånd var let brændt. Under disse omstændigheder sammenholdt med, at tiltaltes forklaring er tilsidesat, findes det efter en samlet vurdering tilstrækkeligt godtgjort, at tiltalte med forsæt har skudt GP i hovedet med en boltpistol, hvilket med sikkerhed ville have medført døden, og derefter sat ild til rækkehuset, hvorved GP, der befandt sig i huset og endnu ikke var død, blev røgforgiftet, så hun døde af kulilteforgiftning.

Straffen blev af et enigt nævningeting udmålt til fængsel i 11 år med følgende begrundelse.

”Der er ved straffastsættelsen lagt vægt på, at udgangspunktet for drab i samlivsforhold er 10 år, og der er intet anført i sagen, der kan begrunde en nedsættelse eller skærpelse heraf.

Ildspåsættelsen, til hvilken der er brugt benzin, og hvor branden alene gik ud på grund af, at ilten slap op, inden ruderne sprang, findes at være af en sådan grovhed, at den ikke kan rummes inden for den ovennævnte straf på 10 år for drabet. Der er tillige henset til, at ildspåsættelsen først skete i den mindste nogle timer, efter at tiltalte havde skudt GP med boltpistolen. Straffen findes derfor at burde forhøjes til nærmest overliggende strafposition, der efter praksis er 11 år.

Dommen blev straks anket af tiltalte til landsretten med påstand om frifindelse og formildelse af straffen.

Til top Sidst opdateret: 27-11-2008 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk