Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bilist frifundet for at køre med for meget lys, dom af 10. september 2014 
16-01-2015 

 
 
Retten i Herning har den 10. september 2014 frifundet en bilist for i dagtimerne at køre med både nærlys og tågelygter. Retten har tidligere i 2012 frifundet en anden bilist for noget tilsvarende. Den dom blev indbragt for Landsretten, men anklagemyndigheden hævede ankesagen, inden den blev behandlet.
 
Efter byrettens opfattelse er det ikke forbudt at køre med både nærlys og tågelygter i dagtimerne. Ordlyden af færdselslovens § 33a er: "Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne køretøjer. ... I stedet for nærlys kan anvendes tågeforlygter eller særligt kørelys."
 
Retten er ikke enig med politiets opfattelse af, at der i ordene ”I stedet for nærlys” ligger dels et forbud mod at have begge lygter tændt og dels, at det også skulle være strafbart.
Dommeren mener, at det må kræve en sikker og klar lovhjemmel, hvis en borger skal idømmes straf, og at en sådan hjemmel ikke findes i færdselslovens § 33a.
 
Dommen indeholder også en gennemgang af lovens forarbejder og herunder den betænkning, der førte til loven om kørelys. Det blev her fremhævet, at anvendelse af kørelys om dagen ville kunne reducere antallet af personskader med ca. 5 pct., svarende til 340 personskader inkl. 17 dræbte.
 
Dommeren konkluderede i dommen: ”I forarbejderne er der derfor ikke belæg for at fastslå, at lovgiverne har haft til hensigt at begrænse den fremadrettede lysmængde, bilister måtte anvende. Tværtimod var hensigten at forbedre de øvrige trafikanters muligheder for at se modkørende biler, ved at disse skal anvende nærlys, tågelygter eller kørelys. Det har derfor ingen negativ effekt på trafiksikkerheden, at bilister anvender for eksempel nærlys og tågelygter samtidigt.”

Procesbevillingsnævnet har nu givet tilladelse til, at anklagemyndigheden kan anke dommen til Vestre Landsret.

Vi vil opdatere hjemmesiden, når landsretten har behandlet sagen.

 
Vestre Landsret har den 15. januar 2015 ændret byrettens dom, så det nu er fastslået, at det er strafbart at køre med for meget lys. Præmisserne i landsrettens dom lyder: "Det fremgår direkte af færdselslovens § 33 a, stk. 1, 1. og 3. punktum, at anvendelse af nærlys på motordrevne køretøjer er påbudt ved kørsel uden for lygtetændingstid, idet det dog er tilladt at anvende enten tågeforlygter eller særligt kørelys i stedet for nærlys. Det følger således af bestemmelsens klare ordlyd set i lyset af færdselslovens § 33 a, stk. 3, at tågeforlygter og kørelys ikke må anvendes samtidig med nærlys uden for lygtetændingstid. Det bemærkes herved, at der ikke i forarbejderne til færdselslovens § 33 a, er holdepunkter for at fortolke bestemmelsen udvidende. På den anførte baggrund, og da det er ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte ved sin kørsel under anvendelse af nærlys sammen med tågeforlygter har handlet uagtsomt, er tiltalte skyldig i tiltalen."
Til top Sidst opdateret: 16-01-2015 
Retten i HerningseperatorHaraldsgade 28seperator7400 HerningseperatorTelefon: 99686000seperatorEmail: herning@domstol.dk