Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

34 årig mand frifundet for menneskehandel 
06-03-2014 

 
 
 
34 årig mand frifundet for menneskehandel til tvangsarbejde og åger
 
Anklagemyndighedens formulering af tiltalen om menneskehandel til tvangsarbejde var upræcis, og der var efter bevisførelsen stor usikkerhed om, hvad der faktisk var foregået.
 
 
Tiltalen for menneskehandel til tvangsarbejde var mangelfuld, da den ikke indeholdt en præcis beskrivelse af, hvad det var, anklagemyndigheden mente, den tiltalte havde gjort – herunder hvordan han havde rekrutteret og transporteret de 4 rumænere, og hvad han havde gjort for at gennemtvinge arbejdet. Anklageskriftets beskrivelse af tiltalen for menneskehandel til tvangsarbejde levede derfor ikke op til kravene i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4. Dommerne bemærkede yderligere, at der heller ikke var ført tilstrækkeligt bevis for, at rumænerne var udnyttet ved tvangsarbejde.
 
Tiltalte havde forklaret, at rumænerne aldrig var kommet i arbejde, fordi tre af dem grundet alder og helbred straks blev kasseret af rengøringsfirmaet. Han havde også forklaret, at rumænerne fik mulighed for at opholde sig i huset og fik et mindre beløb til dækning af de daglige fornødenheder, indtil de kunne komme hjem. Denne forklaring blev støttet af flere vidner – herunder vidner, der havde boet sammen med rumænerne - hvoraf nogle sagde i retten, at rumænerne til dem havde sagt, at historien om udnyttelse var konstrueret af rumænerne for at skade tiltalte og for at få penge af den danske stat.
 
Rumænernes egne forklaringer til politiet i 2011, i retten under efterforskningen i 2012 og nu under retssagen var på flere punkter usammenhængende og mangelfulde. Det gjaldt blandt andet deres forklaringer om karakteren og omfanget af de overgreb, tiltalte skulle have begået, og baggrunden for, at de blev ved med at arbejde under de givne forhold. Det gjaldt også de 4 rumæneres beskrivelse af den nærmere indretning af de steder, hvor de skulle have arbejdet i betydeligt omfang.
 
Der var ikke foretaget nogen nærmere efterforskning på en mistanke om menneskehandel til tvangsarbejde, før rumænerne blev sendt hjem til Rumænien i 2011 – måske fordi man den gang ikke havde så meget fokus på dette område. Der var f.eks. ikke iværksat søgning efter vidner i form af naboer eller pedeller eller andre på de skoler, hvor rumænerne eventuelt havde arbejdet. Vidner der kunne have afgivet forklaringer til politirapporten i 2011 og i retten under sagen. Der var derfor ingen naboer eller andre udenforstående, der med sikkerhed kunne udtale sig om rumænernes færden tilbage i maj/juni 2011 og eventuelt afkræfte de vidneudsagn, som blev afgivet under sagen og underbyggede tiltaltes forklaring. Vidner, der vel at mærke havde boet sammen med rumænerne i den periode, hvor de skulle være udnyttet.
 
Dommerne fandt derfor, at der var en sådan rimeligt begrundet tvivl om, hvad der egentlig var sket i 2011, at betingelserne for straffe tiltalte ikke var opfyldt. Tiltalte blev derfor frifundet også for åger.
 
Information: Retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4 siger, at anklageskriftet skal indeholde ”en kort beskrivelse af det forhold, der rejses tiltale for, med en sådan angivelse af tid, sted, genstand, udførelsesmåde og andre nærmere omstændigheder, som er nødvendig for tilstrækkelig og tydelig beskrivelse”. Bestemmelsen skal være med til at sikre, at en tiltalt ved, hvad han er tiltalt for, så han har mulighed for at tilrettelægge sit forsvar.
Bestemmelsen skal ses i lyset af Menneskerettighedskonventionen, hvor artikel 6, stk. 3, litra a og b fastslår, at enhver har ret til at blive underrettet om indholdet og årsagen til den sigtelse, der er rejst mod ham og ret til tilstrækkelig tid og lejlighed til at forsvare sig.
Det er også Menneskerettighedskonventionen, der fastslår, at enhver skal anses som uskyldig, indtil hans skyld er bevist. I dansk ret skal en tiltalt i en straffesag frifindes, hvis dommerne mener, at der er rimelig begrundet tvivl om, at den pågældende er skyldig.
 
Til top Sidst opdateret: 06-03-2014 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk