Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Offentlig retshjælp 


I advokatvagten ydes helt grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 1). Rådgivningen er gratis og kan benyttes af enhver om alle retsspørgsmål. Henvendelse skal ske til advokatvagterne i retskredsen.
 
Yderligere retshjælp (trin 2 og 3) gives kun til personer med en bestemt indtægtsgrænse. Retshjælpen er ikke gratis, men statskassen giver tilskud til en del af advokatens honorar. Advokaten søger om at få udbetalt tilskuddet fra statskassen. 
 
Retshjælp på trin 2 og 3 gives ikke til alle spørgsmål. Fx gives denne retshjælp ikke til en sigtet/tiltalt person, til erhvervsdrivende, til sager om gældssanering eller til sager, som behandles af en offentlig myndighed. Der gives dog retshjælp til at klage over en myndighedsafgørelse.   
 
Rethjælp på trin 2 omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter og ægtepagter samt deltagelse i møder. 
 
Retshjælp på trin 3 omfatter rådgivning i forbindelse med forhandling af en forligsmæssig løsning af en tvist. Det er en forudsætning, at advokaten vurderer, at der er udsigt til, at tvisten kan løses ved en forligsforhandling. 
 
Beløb i 2019:
 
Advokatens honorar (inkl. moms) for retshjælp på trin 2 betales af borgeren med  277,50 kr. Resten (832,50 kr.) betales af statskasen.
 
Advokatens honorar (inkl. moms) for retshjælp på trin 3 betales af borgeren med halvdelen svarende til 1.275 kr. Den anden halvdel betales af statskassen.    
 
Staten betaler dog hele honoraret ved retshjælp i forbindelse med ansøgning om fri proces.
 
Indtægtsgrundlaget (personlig indkomst) for enlige må ikke overstige 329.000 kr.
 
Indtægtsgrundlaget for personer i samlivsforhold må ikke overstige 418.000 kr. samlet.
 
Ved opgørelse af indtægtsgrundlaget kan der fratrækkes 57.000 kr. pr. barn under 18 år, som bor hos eller forsørges af ansøgeren.      
 
Reglerne om offentlig retshjælp findes i bekendtgørelse nr. 1373 af 28. november 2018 om offentlig retshjælp ved advokater (findes på retsinformation.dk).
Til top Sidst opdateret: 11-01-2019 
Retten i HillerødseperatorSøndre Jernbanevej 18 Bseperator3400 HillerødseperatorTelefon: 47338700seperatorEmail: hillerod@domstol.dk