Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressekontakt og information til pressen 

Danmarks domstole har lavet opslagsværket "Ret godt at vide - for journalister om domstolene".

Opslagsbogen beskriver, hvordan professionelle kommunikatører bedst navigerer i domstolenes verden.

Du kan bl.a. finde beskrivelser af domstolenes opbygning, relevante begreber, retslige situationer samt dine rettigheder og muligheder som kommunikator.

Opslagsværket har sin egen hjemmeside, hvor du kan finde "Ret godt at vide" elektronisk og downloade den seneste udgave til PDF eller abonnerer på ændringer.

Du finder "Ret godt at vide - for journalister om domstolene" på www.retgodtatvide.dk.

 

Henvendelse til Retten i Helsingør:  

Journalister er altid velkomne til at kontakte Retten i Helsingør med både konkrete og generelle spørgsmål.

Henvendelse kan rettes til:

Pressekontaktperson
Valborg Top

Tlf.: 99 68 40 00
E-mail: ret.hel
@domstol.dk

 

Begrænsninger i offentligheden

Dørlukning

Visse typer sager vil altid blive behandlet for lukkede døre. Det gælder navnlig sager om skilsmisse og forældremyndighed. Det gælder også forberedende møder i civile sager. 

Hvis dørene lukkes, er det ofte i straffesager. Det kan være begrundet i hensynet til efterforskningen, eller fordi der skal afgives forklaring om f.eks. seksuelle overgreb. Det kan også være for at opretholde ro og orden i retslokalet. 

Inden dommeren beslutter dørlukning, skal de tilstedeværende journalister have lejlighed til at udtale sig. De journalister, der har været tilstede under retsmødet, har mulighed for at kære dommerens afgørelse til Østre Landsret, men det får ikke virkning for det igangværende møde. 

Træffes der under retsmødet afgørelse om dørlukning, skal alle tilhørere forlade retslokalet. De vil blive kaldt ind igen, når dørene åbnes.

En stor del af grundlovsforhørene foregår for lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Dørene lukkes i så fald efter, at anklageren har læst sigtelsen op i retten, og dørene åbnes ofte igen, inden dommeren afsiger kendelsen. 

 

Referatforbud

I straffesager kan dommeren bestemme, at der ikke må ske offentlig gengivelse af det, der kommer frem under retsmødet. Du må altså gerne være til stede under retsmødet, men må ikke referere fra det.

Inden der træffes afgørelse om referatforbud, skal de tilstedeværende journalister have lejlighed til at udtale sig. Journalister har mulighed for at kære afgørelsen til Østre Landsret.

Overtrædelse af et referatforbud kan straffes med bøde.

 

Navneforbud

I straffesager kan der nedlægges forbud mod at gengive en persons navn, adresse, stilling eller andet, der offentliggør den sigtede/tiltaltes identitet. 

Inden afgørelsen træffes skal de tilstedeværende journalister have lejlighed til at udtale sig. Du kan kære rettens afgørelse om navneforbud til Østre Landsret.

Navneforbuddet ophører senest samtidig med, at der afsiges endelig dom i sagen, med mindre dommeren afsiger kendelse om, at forbuddet skal udstrækkes til også at gælde under en eventuel anke.

Overtrædelse af et navneforbud kan straffes med bøde.

 

Journalisters ret til aktindsigt

Retten bestræber sig på at behandle henvendelser om aktindsigt så hurtigt som muligt. Vi gør opmærksom på, at selv om der afsiges dom i retsmødet, så er hele dommen ofte først færdigskrevet nogle dage efter retsmødet. Retten har som udgangspunkt 7 dage til at færdiggøre dommen. Dommen kan selvsagt ikke fysisk udleveres, før den er færdigskrevet, men du kan ved telefonisk henvendelse til retten få oplyst domskonklusionen, hvis dommen er afsagt i retsmødet.

Hvis dommeren optager sagen til dom - hvilket betyder, at dommen ikke bliver afsagt i retsmødet - så vil dommeren altid give besked om, hvornår dommen afsiges. Der vil som regel kun blive holdt et retsmøde på domsafsigelsestidspunktet, hvis sagen har haft stor mediebevågenhed. Du kan ringe til retten og få resultatet af dommen, den dag den bliver afsagt.

 

Udskrift af domme og kendelser

Retten har en pressebakke, som indeholder afsagte domme for de sidste måneder. Du kan få den udleveret til gennemsyn, hvis du henvender dig i Informationen.

Journalister har som alle andre ret til udskrift af retsbog og dom i konkrete sager. Du kan sende din anmodning med mail og skal anføre oplysninger, der gør os i stand til at identificerer sagen. Det er oplysninger om, f.eks. hvornår sagen var for retten, eller henvisning til et domsresumé på vores hjemmeside. Vi svarer ikke på generelle henvendelser om, hvorvidt en navngiven person har haft en sag i retten.

Vi beder dig være opmærksom på, at straffesager er personfølsomme, så oplysning om navne og personnumre skal sendes i sikre mails til ret.hel@domstol.dk. Hvis du har en sikker mail-adresse, kan vi sende dokumenterne til dig elektronisk. Ellers bliver de sendt med almindelig post.

Det koster 175,- kr. i gebyr for at få en udskrift af en dom eller en retsbog. Beløbet skal overføres til vores konto med angivelse af sagens nummer. Hvis det haster med at få en udskrift, kan vi sende dokumentet til dig i tillid til, at du indbetaler pengene hurtigst muligt.

Hvis du som journalist har spørgsmål om aktindsigt, er du velkommen til at kontakte vores pressekontaktperson Valborg Top

 

Særligt om grundlovsforhør

Når vi berammer et grundlovsforhør, bliver det registreret på vores retsliste. Vi har desuden en mailgruppe af medier, som modtager direkte besked. Hvis du ønsker optagelse i mailgruppen, så kontakt os på ret.hel@domstol.dk.

 

Besøg i retten

Langt de fleste retsmøder er offentlige, så du har mulighed for personligt at overvære sagen. I straffesager kan du inden retsmødet eller ved mødets start anmode anklageren om at få udleveret en kopi af anklageskriftet, ligesom du under mødet kan få udleveret hjælpebilag og rids over gerningsstedet, hvis der ikke er særlige hensyn, der taler imod.

I civile sager kan du under retsmødet låne et eller flere af sagens dokumenter, hvis parterne er indforståede med det.

Til top Sidst opdateret: 03-02-2020 
Retten i HelsingørseperatorPrøvestensvej 50seperator3000 HelsingørseperatorTelefon: 99684000seperatorEmail: helsingor@domstol.dk