Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces 

Her kan du læse mere om fri proces.

Hvis du skal føre en retssag eller er blevet sagsøgt ved retten, kan du muligvis få fri proces under sagen.

Fri proces betyder blandt andet:

  • at du ikke skal betale retsafgifter.
  • at du får beskikket en advokat, som bliver betalt af statskassen.
  • at du får betalt de nødvendige udgifter til afhøring af vidner, syn og skøn m.v.
  • at du ikke skal betale sagsomkostninger til modparten, hvis du taber sagen.

En af betingelserne for at få fri proces er, at din indtægt ikke er for høj. Du kan læse om de økonomiske betingelser for fri proces her.

Ansøgning om fri proces skal indgives enten til domstolene eller Civilstyrelsen. En ansøgning om fri proces til domstolene sendes til den byret, som sagen er indbragt for eller kan indbringes for.

Retten behandler ansøgninger om fri proces i sager omfattet af retsplejelovens § 327.

Det drejer sig blandt andet om sager om frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed, sager om tilbagebetaling af pengeydelser, som er omfattet af et påbud efter markedsføringsloven nedlagt af retten eller meddelt af Forbrugerombudsmanden, og sager, hvor en ansøgers krav allerede er fastslået ved Advokatnævnet, et huslejenævn eller et beboerklagenævn eller et centralt statsligt klagenævn med undtagelse af Forbrugerklagenævnet.

Retten behandler også ansøgninger om fri proces i sager om ægteskab og forældremyndighed. Det gælder dog ikke ansøgninger fra en part, der ønsker at at ændre en aftale eller dom efter forældreansvarsloven § 14 eller § 17. stk. 2.

Derudover kan skifteretten meddele fri proces under skifterettens behandling af boer omfattet af ægtefælleskiftelovens § 1, hvilket vil sige sager om deling af ægtefællers fællesbo, opløsning af ægtefællers sameje om flere særejeaktiver, opløsning af ugifte samlevendes sameje af flere aktiver i forbindelse med samlivets ophør og opløsning af andre boer, herunder interessentskaber og lignende, der ikke behandles efter konkursreglerne.

For at få fri proces i disse sager skal du opfylde nogle økonomiske betingelser, og omkostningerne ved sagen må ikke være dækket at en retshjælpsforsikring eller anden forsikring. Det må endvidere ikke være åbenbart, at du ikke kan få medhold i det, du kræver i sagen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan i medfør af forbrugerklagelovens § 36 efter ansøgning meddele en forbruger, der helt eller delvis har fået medhold i Forbrugerklagenævnet eller et godkendt privat tvistløsningsorgan, omkostningsdækning til en retssag, hvis omkostningerne ved sagen ikke er dækket af en retshjælpsdækning eller anden forsikring. Du kan læse om de nærmere betingelser for at få omkostningsdækning her.

I andre sager er det Civilstyrelsen, der behandler ansøgninger om fri proces. Det er i disse sager en betingelse for at give fri proces, at ansøgeren opfylder nogle økonomiske betingelser, og at ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces. Civilstyrelsen kan dog give fri proces, selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt, navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. Læs mere om fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside.

Hvis retten afslår din ansøgning om fri proces, kan du klage over afgørelsen. Læs mere her.

Til top Sidst opdateret: 07-01-2016 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk