Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktindsigt 

Aktindsigt gives som udgangspunkt i form af kopi, men kan alternativt gives ved gennemsyn på stedet, hvis ansøger ønsker dette, og retten finder det hensigtsmæssigt.

Sagens parter:

Sagens parter har ret til indsigt i sagens dokumenter.

 

Andre end sagens parter:

Det følger af retsplejeloven for Færøerne, § 41, stk. 1, at andre end sagens parter kan få udleveret udskrift af dom- og retsbøger samt de fremlagte dokumenter i det omfang, de kan godtgøre en retlig interesse deri.

Retsplejeloven for Færøerne definerer ikke kriteriet ”retlig interesse” nærmere, men i den nugældende retsplejelov i Danmark er kriteriet præciseret således, at der skal være tale om en individuel, væsentlig interesse i et konkret spørgsmål.

Selvom der er krav på aktindsigt i et dokument, kan det indeholde fortrolige oplysninger, som retten anonymiserer, inden det udleveres.

 

Hvor skal anmodning indleveres og hvad skal den indeholde:

Anmodning om aktindsigt skal sendes til post@sorinskrivarin.fo eller Retten på Færøerne, C. Pløyensgøta 1, Box 28, FO-110 Tórshavn, Færøerne.

Anmodningen skal angive det dokument eller den sag, som den pågældende ønsker at få aktindsigt i, således at den, der behandler anmodningen om aktindsigt, kan finde sagen frem.

 

Omkostninger ved aktindsigt:

Der skal betales retsafgift af de udleverede dokumenter afhængig af sideantallet. Udskrifterne koster 20 kr. for første påbegyndte side og 5 kr. for hver påbegyndt følgende side, jf. retsafgiftslovens § 48. Retsafgiften betales senest ved udlevering af dokumenterne.

 

Pressens indsigt:

Det er fast antaget, at pressens interesse i en sag ikke umiddelbart kan sidestilles med en retlig interesse. Domstolene har også efter de regler, der fortsat er gældende på Færøerne, mulighed for at sidestille den omstændighed, at en dom er af offentlig interesse, med retlig interesse og give aktindsigt til pressen, hvis andre væsentlige hensyn ikke taler imod dette.

Til top Sidst opdateret: 04-10-2019 
Retten på FærøerneseperatorC. Pløyensgøta 1 seperatorFO-110 TórshavnseperatorTelefon: +298311003seperatorEmail: post@sorinskrivarin.fo