Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten på Bornholms dom af 1. maj 2018 
04-05-2018 

4 måneders betinget fængsel for socialt bedrageri

Sagen kort fortalt
En 49-årig kvinde blev idømt 4 måneders fængsel for i periode på ca. 6 måneder uberettiget at have fået udbetalt i alt ca. 85.000 kr. i dagpenge, idet hun undlod at fortælle sin A-kasse, at hun i samme periode havde indtægter fra en deltidsansættelse.

Dommens resultat
T var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289 a, stk. 1, ved i perioden fra den 10. oktober 2016 til den 30. april 2017 fra sin bopæl [udeladt], med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling af dagpenge at have undladt på sine dagpengekort at oplyse F omkring indtægter fra lønnet arbejde, hvorved der uberettiget blev udbetalt et beløb på 85.365,30 kr. efter skat og inklusive renter.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Anklagemyndigheden påstod på vegne af A-kassen, at tiltalte skal betale 73.653,28 kr. i erstatning.

Tiltalte havde taget bekræftende til genmæle overfor den nedlagte erstatningspåstand.

Tiltalte var ikke tidligere straffet.

Kriminalforsorgens havde fundet tiltalte egnet til at modtage en betinget dom, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Retten anførte i sin begrundelse:

”Tiltalte har erkendt de faktiske forhold, idet hun har forklaret, at det beroede på en forglemmelse, at hun ikke oplyste om sine arbejdsindtægter i perioden.

Tiltalte har over en periode på mere end 6 måneder undladt at indberette sine arbejdsindtægter, når hun udfyldte sine dagpengekort. I denne periode har hun 6 gange udfyldt dagpengekort, hvorved hun udtrykkeligt har anført, at hun ikke havde nogen arbejdsindtægter, trods hun i samme periode havde arbejdet i alt 409 timer i sin deltidsansættelse. Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at tiltalte, da hun udfyldt dagpengekortene, bevidst har undladt at indberette sine arbejdsindtægter med det formål til at opnå uberettigede dagpengeudbetalinger, og tiltaltes forklaring om, at dette alene beroede på en forglemmelse, tilsidesættes derfor som utroværdig.

Tiltalte findes herefter skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 289 a, stk. 1.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Retten har ved straffen udmåling lagt vægt på forholdets karakter, herunder størrelse af den opnåede uberettigede vinding. Retten har under hensyn til det oplyste om tiltaltes gode personlige forhold, samt at tiltalte ikke tidligere er straffet, fundet det forsvarligt at gøre straffen betinget som nedenfor anført.

Efter retsformandens bestemmelse tages erstatningspåstanden, overfor hvilken tiltalte har taget bekræftende til genmæle, til følge som nedenfor bestemt.”.

Tiltalte blev herefter straffet med fængsel i 4 måneder. Straffen blev gjort betinget af, at tiltalte ikke begår noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger, og tiltalte skulle inden 14 dage til A-kassen betale 73.653,28 kr. med tillæg af procesrente fra dommens dato.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 1. maj 2018.

Til top Sidst opdateret: 04-05-2018 
Retten på BornholmseperatorDamgade 4Aseperator3700 RønneseperatorTelefon: 99688300seperatorEmail: bornholm@domstol.dk