Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i straffesag - OW Bunker. 
30-05-2018 

Tidligere direktør i OW Bunker-selskab idømt fængsel i 1 år og 6 måneder.
 
Retten i Aalborg har den 30. maj 2018 idømt en tidligere direktør for et datterselskab i OW Bunker-koncernen fængsel 1 år og 6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 299, stk. 1.
 
Den tiltalte havde været direktør for datterselskabet Dynamic Oil Trading, der handlede med bunkerolie i Singapore. Koncernen blev taget under konkursbehandling i november 2015, og det blev umiddelbart op til konkursen konstateret, at der i datterselskabet i Singapore var indgået handler med en samhandelspartner, som væsentligt oversteg den godkendte kreditramme på 10 mio. USD for vedkommende. Endvidere blev det konstateret, at en betydelig del af handlerne i det omfang, at disse oversteg kreditrammen, ikke var blevet bogført i koncernens regnskabssystem.
 
Det blev ved dommen fastslået, at der på konkurstidspunktet var tale om handler for samlet omkring 90,2 mio. USD, som ikke var blevet bogført.
 
Den tidligere direktør var tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 280, nr. 2, jf. § 286, stk. 2. Det blev ved dommen anset for bevist, at tiltalte i et formueanliggende, som det påhvilede ham at varetage for en anden, havde handlet mod dennes tarv, idet OW Bunker-koncernen som følge af handlerne og den undladte bogføring var blevet påført et tab på omkring 90,2 mio. USD. Det fandtes derimod ikke bevist, at tiltalte havde handlet med noget berigelsesforsæt for øje, hvorfor tiltalte blev frifundet for tiltalen for mandatsvig.
 
Tiltalte blev derimod fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 299, stk. 1, ved at have tilsidesat sin pligt til at varetage et formueanliggende for en anden, hvorved denne var blevet påført et betydeligt tab. Strafferammen for overtrædelse af straffelovens § 299, stk. 1, er fængsel indtil 1 år og 6 måneder.
 
Straffen blev ved dommen fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder. Der blev ved straffastsættelsen lagt vægt på karakteren og omfanget af forholdet, herunder at dette var foregået over en længere periode, ligesom der blev lagt vægt på, at tabet havde medført koncernens konkurs.
 
Endvidere blev tiltalte for en periode indtil videre frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.
 
Til top Sidst opdateret: 30-05-2018 
Retten i AalborgseperatorBadehusvej 17seperator9000 Aalborg seperatorTelefon: 99688400seperatorEmail: aalborg@domstol.dk